Upadłość firmy a długi. Czy można je umorzyć?

Upadłość firmy a długi. Czy można je umorzyć?

Przedsiębiorcy decydujący się na ogłoszenie upadłości borykają się z poważnymi problemami finansowymi, których efektem jest najczęściej spore zadłużenie. Czy jest to jednak sposób na umorzenie długów?

Zgodnie z definicją, mianem upadłości określa się egzekucję generalną. Jest to proces, którego celem jest osiągnięcie maksymalnie wysokiego stopnia spłaty zobowiązań leżących po stronie przedsiębiorcy (upadłego). Ogłoszenie upadłości nie jest więc jednoznaczne z umorzeniem długów. Właściciel firmy nie może oczekiwań więc, że wraz z końcem istnienia jego przedsiębiorstwa przestaną istnieć także jego długi.

Umorzenie długów przy upadłości nie dla wszystkich

Ogłoszenie upadłości nie spowoduje umorzenia długów. Jeśli w ramach procedury upadłościowej nie zostaną one spłacone, wówczas nadal stanowią obciążenie dłużnika – nawet, gdy upadłość zostanie już ogłoszona. Wyjątkiem mogą być jednak osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. W szczególnych sytuacjach sąd może podjąć decyzję o umorzeniu długów.

Prawo upadłościowe i naprawcze nie przewiduje natomiast możliwości umorzenia długów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. Mowa tutaj o spółkach jawnych, spółkach komandytowych, spółkach komandytowo-akcyjnych czy spółkach partnerskich.

Umorzenie długów nie dotyczy również osób, wobec których już wcześniej ogłoszono upadłość oraz upadłych, którym odmówiono wszczęcia postępowania upadłościowego spowodowanego brakiem majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania. By umorzenie długów było możliwe, musi upłynąć co najmniej 10 lat od momentu, w którym doszło do odmowy postępowania lub zakończenia procedury upadłościowej.

Umorzenie wyłącznie na wniosek upadłego

Sąd nie może dokonać z urzędu umorzenia długów. Odbywa się to wyłącznie na wniosek upadłego. Wniosek powinien mieć formę pisemną. W jego treści należy wskazać zakres umorzenia oraz sytuację wskazującą na zasadność umorzenia.

Wniosek o umorzenie długów można złożyć jednocześnie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Można również tego dokonać w trakcie postępowania upadłościowego – jednak nie później niż do momentu wydania postanowienia o jego zakończeniu.

Nie wszystkie długi można umorzyć

Myśląc o złożeniu wniosku o umorzenie długów, należy mieć świadomość, że nie wszystkie zobowiązania można anulować. Dotyczy to wyłącznie tych długów, w przypadku których:

  • niewypłacalność była efektem wystąpienia okoliczności niezależnych od upadłego,
  • materiał zebrany w sprawie daje podstawę do stwierdzenia, że nie zachodzą żadne okoliczności, wynikające z pozbawienia upadłego prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek czy pełnienia funkcji pełnomocnika w spółce handlowej, fundacji itp.

Umorzeniu nie podlegają natomiast długi wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (np. jeśli długi dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne pracowników) czy urzędu skarbowego.

Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz