Regulamin Serwisu Internetowego www.pkt.pl

§1

Wstęp

 • Niniejszy Regulamin reguluje zasady i sposób korzystania z Serwisu internetowego www.pkt.pl, którego właścicielem i wydawcą jest spółka WeNet Group Spółka Akcyjna (WeNet Group S.A.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000681163, o kapitale zakładowym w wysokości 4.950.000,00 złotych. Zasady zawarte w niniejszym Regulaminie nie uchybiają regulaminom odnoszącym się do innych usług lub produktów dostępnych w ofercie WeNet Group.
 • Serwis www.pkt.pl stanowi element realizacji przez WeNet Group "Programu Rozwoju Kontaktów między Przedsiębiorcami" (dalej "Program"). WeNet Group od wielu lat zajmując na polskim rynku pozycję jednego z największych integratorów i publikatorów informacji o podmiotach gospodarczych, w ramach "Programu" udostępnia Serwis www.pkt.pl, dzięki któremu każdy Użytkownik serwisu może w łatwy sposób bezpłatnie wyszukać opublikowane w formie wizytówki informacje o przedsiębiorstwach i instytucjach działających na polskim rynku, o oferowanych przez nie usługach i produktach, zapoznać się z opiniami opublikowanymi przez Użytkowników, a także w razie zainteresowania nawiązać z daną firmą kontakt handlowy.
 • Źródłami danych prezentowanych w wizytówkach przedsiębiorstw i instytucji są Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), informacje opublikowane przez przedsiębiorstwa i instytucje na stronach internetowych, a także informacje udostępnione przez te podmioty w bezpośrednim kontakcie z WeNet Group.
 • Ramy prawne przetwarzania przez WeNet Group danych osób fizycznych korzystających z serwisu (Użytkowników) są określone w następujących aktach:
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwane dalej RODO;
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - zwana dalej UŚUDE.
 • Ramy prawne przetwarzania przez WeNet Group danych osób fizycznych, dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG, zawartych w wizytówkach przedsiębiorstw są określone w następujących aktach:
  • RODO;
  • UŚUDE;
  • Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego - zwana dalej UoPWISP.
§2

Definicje

 • Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną, która za pośrednictwem sieci Internet zapoznaje się z treścią prezentowaną w Serwisie lub korzysta z usług oferowanych przez Serwis.
 • Użytkownik Zarejestrowany - oznacza Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie i posiadającego własny Profil.
 • WeNet Group/Usługodawca - oznacza spółkę WeNet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, o której mowa w §1.
 • Baza Danych - oznacza zbiór treści / danych dotyczący przedsiębiorców i instytucji oraz ich lokalizacji i/lub ich produktów, zgromadzony według systematyki i metody WeNet Group, indywidualnie dostępny w ograniczonym zakresie dla Użytkownika za pośrednictwem narzędzi elektronicznych udostępnionych przez WeNet Group (wyszukiwarek), wymagający istotnego, co do jakości i ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji i prezentacji zawartości, podlegający ochronie na podstawie ustawy "o prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 04 lutego 1994 r. oraz ustawy "o ochronie baz danych" z dnia 27 lipca 2001r.
 • Wyszukiwarka - oznacza oprogramowanie dostępne na stronach serwisu, należące do WeNet Group, umożliwiające Użytkownikom zadawanie zapytań do Bazy Danych i uzyskiwanie odpowiedzi na zadane zapytania.
 • Profil - zbiór informacji na temat Użytkownika oraz podejmowanych przez niego działań w Serwisie umieszczony w Serwisie w formie konta zakładanego przez Użytkownika w drodze rejestracji.
 • Serwis - oznacza stronę internetową o adresie www.pkt.pl umieszczoną na serwerze WeNet Group, zawierającą:
  • wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukiwanie Bazy Danych celem uzyskania informacji o danych teleadresowych przedsiębiorców i instytucji;
  • wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukiwanie Bazy Danych celem lokalizacji przedsiębiorców i instytucji na mapie miast;
  • wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukiwanie bazy danych produktów i usług klientów WeNet Group prowadzących w ramach działalności gospodarczej ich sprzedaż w sklepach internetowych bądź stacjonarnych;
  • wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukanie bazy artykułów opublikowanych w serwisie pkt.pl.
 • Kontrahent - podmiot prowadzący sklep internetowy lub prezentujący swoje towary lub usługi w ramach Oferty handlowej, współpracujący z WeNet Group w ramach pkt.pl.
 • Oferta handlowa - produkt lub usługa oferowana przez Kontrahenta prezentowana w Serwisie pkt.pl.
 • Pliki "cookies" - pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Pliki "cookies" są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
 • Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego www.pkt.pl.
§3

Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników

 • WeNet Group w ramach Serwisu bezpłatnie świadczy Użytkownikom następujące Usługi:
  • umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie i przeglądanie informacji o przedsiębiorcach lub instytucjach publikowanych w Serwisie;
  • umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie i przeglądanie informacji o Ofertach handlowych lub towarach ze sklepów internetowych publikowanych w Serwisie, przejście na witryny internetowe sklepów, których towary lub Oferty handlowe są wyświetlane w serwisie pkt.pl;
  • umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie i przeglądanie artykułów opublikowanych w Serwisie;
  • umożliwia stworzenie własnego Profilu Użytkownika;
  • umożliwia Użytkownikom publikowanie w Serwisie opinii o przedsiębiorcach lub instytucjach;
  • umożliwia Użytkownikom Zarejestrowanym, aby dodane przez nich opinie były publikowane w Serwisie w pierwszej kolejności, powyżej opinii innych Użytkowników;
 • Serwis pkt.pl nie prowadzi sprzedaży produktów lub usług prezentowanych w Serwisie, nie jest stroną transakcji, a jedynie informuje o Ofertach handlowych oraz produktach ze sklepów internetowych swoich Kontrahentów.
 • WeNet Group dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie pkt.pl były aktualne, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu lub dostępności danego towaru lub Oferty handlowej, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej sklepu, z którego dana oferta lub towar pochodzi lub skontaktować się bezpośrednio z Kontrahentem, od którego dana oferta lub towar pochodzi. WeNet Group nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w informacjach o towarze lub Ofercie handlowej prezentowanych w serwisie pkt.pl oraz na stronie internetowej Kontrahenta lub sklepu internetowego.
 • Transakcja kupna pomiędzy Użytkownikiem i Kontrahentem odbywa się na warunkach odrębnie określonych przez Kontrahenta oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. WeNet Group nie odpowiada za treść Ofert prezentowanych przez Kontrahentów, a także za przebieg i rezultaty ewentualnych transakcji kupna, w szczególności nie odpowiada:
  • za zgodność umowy z treścią informacji prezentowanej w serwisie pkt.pl;
  • za realizację zamówienia złożonego przez Użytkownika u Kontrahenta;
  • z tytułu rękojmi, gwarancji lub z tytułu niewykonania czy też nienależytego wykonania przez Kontrahenta umowy kupna - sprzedaży towaru, treści Oferty handlowej, lub naruszenia przez Kontrahenta przepisów prawa;
  • za jakość, bezpieczeństwo, legalność, dostępność towarów, a także prawdziwość i rzetelność informacji o towarach lub Ofercie handlowej, prezentowanych w serwisie pkt.pl przez Kontrahentów.
§4

Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorców i instytucji

 • WeNet Group w ramach Serwisu bezpłatnie świadczy przedsiębiorcom i instytucjom następujące Usługi:
  • prezentacja podstawowych informacji o przedsiębiorstwie lub instytucji w formie wizytówki zawierającej ogólnodostępne dane opublikowane w CEIDG lub KRS, bądź na stronach internetowych przedsiębiorstwa/instytucji;
  • możliwość aktualizacji prezentowanych danych poprzez Formularz "Aktualizuj dane Firmy" lub poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta WeNet Group na adres kontakt@wenet.pl lub infolinię nr 22 457 30 95;
  • możliwość zgłoszenia żądania usunięcia z Serwisu komentarza opublikowanego w opinii, dotyczącego przedsiębiorstwa lub instytucji, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, poprzez Formularz "Kontaktowy" lub poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta WeNet Group na adres kontakt@wenet.pl lub infolinię nr 22 457 30 95.
 • Przedsiębiorstwo lub instytucja może w każdej chwili zrezygnować z prezentacji bezpłatnej wizytówki w Serwisie, przesyłając odpowiednią dyspozycję na adres kontakt@wenet.pl
 • Prezentacja w Serwisie wizytówki zawierającej rozszerzone informacje o przedsiębiorstwie lub instytucji jest możliwa na podstawie odrębnej umowy zawartej przez przedsiębiorstwo lub instytucję z WeNet Group.
§5

Zasady korzystania z serwisu

 • WeNet Group upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu i zapoznawania się z treścią Bazy Danych wyłącznie w ograniczonym zakresie, wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są:
  • dostęp do sieci Internet;
  • posiadanie konta e-mail lub konta w serwisach Facebook lub Google+ (w przypadku chęci założenia przez Użytkownika Profilu);
  • zainstalowana w urządzeniu końcowym przeglądarka internetowa, na przykład jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.
 • Wszelkie prawa do Bazy Danych przysługują WeNet Group.
 • Użytkownik korzystając z Serwisu nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych w Serwisie, które pozostają własnością WeNet Group i jej kontrahentów. Dane zamieszczone w Serwisie nie mogą być elektronicznie pobierane przez Użytkownika w celu tworzenia list wysyłkowych służących seryjnemu składaniu jakichkolwiek ofert handlowych w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej, bądź tworzeniu innych baz danych.
 • Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania osobom trzecim treści zamieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem możliwości udostępnienia wizytówki w serwisach społecznościowych przy wykorzystaniu standardowych funkcjonalności Serwisu. Użytkownik nie jest także uprawniony do generowania za pośrednictwem oprogramowania zapytań i wykonywania operacji inżynierii zwrotnej wobec mechanizmu Wyszukiwarki i Bazy Danych oraz rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie pozyskanych w ten sposób części lub całości Bazy Danych.
 • Prawa do utworów, znaków towarowych oraz Baz Danych udostępnionych w Serwisie przysługują WeNet Group lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, WeNet Group prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 • Zamieszczone w Serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a stanowią zaproszenie dla Użytkownika do złożenia zapytania ofertowego. WeNet Group w żadnym wypadku nie jest stroną transakcji realizowanych przez Użytkownika i Kontrahenta lub inny podmiot reklamujący lub ogłaszający się za pośrednictwem Serwisu oraz nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania podmiotów reklamujących lub ogłaszających się za pośrednictwem Serwisu.
 • Zakazane jest umieszczanie w Serwisie przez Użytkowników treści (w szczególności komentarzy w ramach opinii) o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.
 • WeNet Group zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z Serwisu.
 • WeNet Group zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.
 • WeNet Group nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności działania siły wyższej.
§6

Rejestracja i logowanie w Serwisie

 • Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika Formularza "Rejestracji".
 • Na podany w Formularzu "Rejestracji" adres poczty elektronicznej Użytkownik otrzymuje wiadomość, w treści której znajduje się link. Uruchomienie linka powoduje aktywację Profilu i umożliwia logowanie.
 • Poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Profilu Użytkownik Zarejestrowany:
  • oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu;
  • wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych przez WeNet Group zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich publikację w Profilu;
  • potwierdza autentyczność danych podanych w Formularzu "Rejestracji".
 • Użytkownik Zarejestrowany może samodzielnie poprawiać i aktualizować dane w Profilu.
 • Użytkownik Zarejestrowany nie może posiadać więcej niż jednego Profilu oraz korzystać z Profili innych Użytkowników Zarejestrowanych.
 • Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się nie udostępniać swojego Profilu osobom trzecim, w tym loginu i hasła.
 • Logowanie jest dostępne po zarejestrowaniu Użytkownika i stworzeniu Profilu. Następuje poprzez podanie loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła Użytkownika, ustalonego podczas rejestracji.
 • Logowanie jest dostępne również za pośrednictwem konta Użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook lub Google +. Podczas logowania za pomocą tych serwisów są pobierane i przechowywane w Serwisie udostępnione przez Użytkownika w serwisie społecznościowym dane takie jak: imię i nazwisko, zdjęcie / awatar, e-mail oraz płeć Użytkownika.
§7

Dodawanie opinii

 • Opinie dotyczące przedsiębiorstwa lub instytucji, których wizytówki są publikowane w Serwisie składają się z oceny punktowej i komentarza stanowiącego uzasadnienie oceny.
 • Każdy Użytkownik Zarejestrowany może wystawiać opinie przedsiębiorcom lub instytucjom.
 • Dodawanie opinii przez Użytkowników jest możliwe bez logowania, ale wówczas takie opinie są publikowane poniżej opinii Użytkowników Zarejestrowanych i zalogowanych w serwisie.
 • Opinie wystawione przez zalogowanego Użytkownika Zarejestrowanego są automatycznie opatrywane jego imieniem i pierwszą literą nazwiska podanym przez Użytkownika Zarejestrowanego w jego Profilu.
 • Opinie wystawione przez Użytkownika innego niż zalogowany Użytkownik Zarejestrowany są opatrywane podanym przez niego w treści opinii dowolnym podpisem.
 • Opinie na temat przedsiębiorców lub instytucji mogą dotyczyć wyłącznie ich działalności zawodowej oraz opierać się na osobistych doświadczeniach Użytkownika wystawiającego opinię. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść komentarza do zamieszczonej opinii.
 • Niedozwolone jest zamieszczanie w komentarzach do opinii treści bezpośrednio lub pośrednio reklamowych lub rozsyłanie bądź umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam).
 • Zamieszczane komentarze do opinii o przedsiębiorcach lub instytucjach nie mogą naruszać przepisów prawa, dobrych obyczajów ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie pomówień, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, itp.
 • WeNet Group ma prawo odmówić opublikowania komentarza do opinii, a opublikowany komentarz lub inne informacje zamieszczone w serwisie przez Użytkownika usunąć, jeżeli są one sprzeczne z niniejszym Regulaminem, przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub gdy godzą w dobre obyczaje.
 • Opinie dotyczące przedsiębiorstw i instytucji są prezentowane w Serwisie przez okres, w którym przedsiębiorca lub instytucja są zarejestrowane w CEIDG lub KRS. Po wykreśleniu podmiotu z CEIDG lub KRS, bądź zgłoszeniu przez podmiot rezygnacji z prezentacji bezpłatnej wizytówki w Serwisie, opinie jego dotyczące są przechowywane w Bazie Danych bez prezentacji w Serwisie do końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło wykreślenie podmiotu z CEIDG lub KRS, bądź rezygnacja z prezentacji wizytówki, a następnie przez okres do 5 lat. Po upływie tego okresu opinie są całkowicie usuwane z Bazy Danych.
§8

Warunki zawierania i rozwiązywania umowy z WeNet Group o świadczenie Usług drogą elektroniczną

 • W przypadku przedsiębiorstw i instytucji, których bezpłatne wizytówki są prezentowane w Serwisie, zawarcie umowy następuje z chwilą publikacji przez WeNet Group wizytówki w Serwisie, a rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia wizytówki z Serwisu na żądanie podmiotu, którego dotyczą dane prezentowane w wizytówce, albo po wykreśleniu podmiotu z CEIDG lub KRS.
 • W przypadku każdego Użytkownika Serwisu, zawarcie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną następuje poprzez każdorazowe przeglądanie treści Serwisu i korzystanie z Usług dostępnych dla Użytkownika.
 • W przypadku Użytkownika Zarejestrowanego zawarcie umowy następuje poprzez rejestrację Użytkownika w Serwisie i aktywację Profilu, przy czym:
  • Użytkownik Zarejestrowany może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym poprzez samodzielne usunięcie Profilu;
  • w przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu wprowadzonego przez WeNet Group po dacie rejestracji Profilu, Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Profilu;
  • Usunięcie Profilu przez Użytkownika nie powoduje zaprzestania publikacji opinii Użytkownika zamieszczonych przez niego wcześniej w Serwisie;
  • WeNet Group zastrzega prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Profilu, jeżeli działanie Użytkownika Zarejestrowanego jest niezgodne z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, godzi w dobre obyczaje lub wpływa negatywnie na renomę Serwisu.
§9

Dodawanie przedsiębiorstw i instytucji do Bazy Danych

 • Dodawanie przez Użytkowników przedsiębiorstw i instytucji do Bazy Danych jest możliwe poprzez Formularz "Dodaj firmę".
 • Dane podane przez Użytkownika przed ich publikacją w Serwisie w formie bezpłatnej wizytówki są weryfikowane przez WeNet Group pod kątem autentyczności.
§10

Odpowiedzialność

 • WeNet Group nie ponosi odpowiedzialności:
  • za treść i formę opinii umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika;
  • za podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
  • za szkody spowodowane zawartością treści jak również wszelkich innych informacji zamieszczanych przez Użytkowników;
  • za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań;
  • za skutki udostępnienia Profilu lub loginu i hasła do Profilu osobom trzecim.
 • Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem prawnie chronionej tajemnicy lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej osób trzecich.
 • WeNet Group nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec jakiegokolwiek Użytkownika za jakiekolwiek straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualności, jakości danych, treści reklam lub ogłoszeń zamieszczonych na stronach Serwisu.
 • WeNet Group nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub jakichkolwiek Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Serwisu wykorzystują treści zawarte w Serwisie.
 • W żadnym przypadku WeNet Group nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt jakiegokolwiek Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych lub filmowych.
§11

Statystyki

WeNet Group zastrzega prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu oraz Regulaminu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu stosownych przepisów prawa i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.
§12

Postanowienia dotyczące plików "cookies"

Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych przez WeNet technologii, w tym rodzajów i celów korzystania z plików cookies dostępne są w Polityce cookies.
§13

Zasady przetwarzania danych osobowych

 • WeNet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000681163, o kapitale zakładowym w wysokości 4.950.000,00 złotych, jest w rozumieniu przepisów RODO administratorem danych:
 • Dane Przedsiębiorców zawarte w bezpłatnej wizytówce są przetwarzane:
  • w celu realizacji przez WeNet Group "Programu Rozwoju Kontaktów między Przedsiębiorcami", w tym prowadzenia przez WeNet Group działań analitycznych i statystycznych, w ramach prawnie uzasadnionego interesu WeNet Group i Użytkowników Serwisu, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów UoPWISP, w szczególności art. 5 pkt 1) tej ustawy,
  • w celu marketingowym w ramach prawnie uzasadnionego interesu WeNet Group w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z oświadczeniami woli podmiotu dotyczącymi przetwarzania danych i komunikacji marketingowej określonymi w RODO oraz w UŚUDE i Prawie Telekomunikacyjnym. Zgody udzielone WeNet Group w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej mogą być wycofane przez podmiot w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • w celu realizacji obowiązków prawnych WeNet Group wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO.
 • Dane Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych są przetwarzane:
  • w celu świadczenia przez WeNet Group usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie zgody udzielonej w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może być wycofana przez podmiot w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • w celu realizacji obowiązków prawnych WeNet Group wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO
 • Dane zawarte w płatnych wizytówkach są przetwarzane przez WeNet Group na zasadach określonych w odrębnych umowach zawartych przez WeNet Group z podmiotami, których dane są prezentowane w Serwisie w formie wizytówki płatnej.
 • Odbiorcami Danych Przedsiębiorców są wyłącznie użytkownicy serwisów internetowych WeNet Group.
 • Odbiorcami danych Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych w zakresie opublikowanym w Serwisie są użytkownicy serwisów internetowych WeNet Group. Dane Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych w zakresie nieopublikowanym w Serwisie mogą być udostępnione na żądanie uprawnionych organów państwowych. Ponadto, pliki "cookies" ich dotyczące mogą być udostępniane reklamodawcom i partnerom biznesowym współpracującym z WeNet Group.
 • Dane Przedsiębiorcy zawarte w bezpłatnej wizytówce są prezentowane w Serwisie do czasu zgłoszenia przez podmiot, którego dane dotyczą żądania usunięcia wizytówki z Serwisu. W takim przypadku Dane Przedsiębiorcy są przetwarzane przez WeNet Group bez ich prezentacji w Serwisie przez okres w jakim przedsiębiorca jest zarejestrowany w CEIDG, a po wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG - do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wykreślenie, a następnie przez okres do 5 lat. Po upływie tego okresu następuje całkowite usunięcie Danych Przedsiębiorcy z Bazy Danych. Ponadto Dane Przedsiębiorcy po zminimalizowaniu ich zakresu są przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez WeNet Group obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy RODO wobec Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 9.
 • Dane Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych są przetwarzane przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przy czym dane udostępnione przez nich w Formularzach Serwisu są przetwarzane do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło udostępnienie, a następnie przez okres do 5 lat. Ponadto Dane Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych są przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez WeNet Group obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy RODO wobec Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych, o których mowa w ust. 9.
 • Każdy podmiot, którego dane są administrowane przez WeNet Group ma prawo żądania od WeNet Group dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych WeNet Group: Wojciech Zaręba, iod@wenet.pl.
 • Każdy podmiot, którego dane są administrowane przez WeNet Group ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • WeNet Group przetwarza dane osobowe w systemach teleinformatycznych, do których dostęp jest ściśle ograniczony. WeNet Group stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, w tym ochronę przed ujawnieniem danych osobom nieuprawnionym. Systemy teleinformatyczne oraz procedury stosowane przez WeNet Group są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń.
§14

Postępowanie reklamacyjne

 • Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej kontakt@wenet.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz uzasadnienie reklamacji.
 • WeNet Group rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w treści reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu.
 • Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od treści odpowiedzi na reklamację.
§15

Postanowienia końcowe

 • Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 • WeNet Group zastrzega prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez opublikowanie aktualnej wersji w Serwisie.
 • Zasady korzystania z innych serwisów Usługodawcy regulują odrębne regulaminy opublikowane w tych serwisach.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 • Do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług określonych niniejszym Regulaminem właściwy jest sąd powszechny miejsca siedziby Usługodawcy.
 • Użytkownicy mają zagwarantowany dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.


Regulamin obowiązuje od dnia 15.12.2022 r.
 
Szukamy klientów

Masz za mało klientów? Podpowiadamy, jak ich zdobyć!

Reklamuj się u nas
Wróć na początek strony