Regulamin Serwisu Internetowego www.pkt.pl

§1

Wstęp

Niniejszy Regulamin reguluje zasady i sposób korzystania z Serwisu www.pkt.pl, którego właścicielem i wydawcą jest spółka CS Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 69, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000681163, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000.000,00 złotych. Zasady zawarte w niniejszym Regulaminie nie uchybiają regulaminom odnoszącym się do konkretnych usług.
 
§2

Definicje

 • Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu www.pkt.pl za pośrednictwem sieci Internet,
 • CS Group - oznacza spółkę CS Group Polska S.A., o której mowa w § 1.
 • Baza Danych – oznacza zbiór treści / danych dotyczący przedsiębiorców i instytucji oraz ich lokalizacji i/lub ich produktów, zgromadzony według systematyki i metody CS Group, indywidualnie dostępny w ograniczonym zakresie dla Użytkownika za pośrednictwem narzędzi elektronicznych udostępnionych przez CS Group (wyszukiwarek), wymagający istotnego, co do jakości i ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji i prezentacji zawartości, podlegający ochronie na podstawie ustawy „o prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 04 lutego 1994r. i ustawy „o ochronie baz danych" z dnia 27 lipca 2001r.
 • Wyszukiwarka – oznacza oprogramowanie dostępne na stronach serwisu, należące do CS Group, umożliwiające Użytkownikom zadawanie zapytań do Bazy Danych i uzyskiwanie odpowiedzi na zadane zapytania.
 • Profil – zbiór informacji na temat Użytkownika oraz podejmowanych przez niego działań w Serwisie umieszczony w Serwisie w formie konta zakładanego przez Użytkownika w drodze rejestracji;
 • Serwis – oznacza stronę internetową o adresie www.pkt.pl umieszczoną na serwerze CS Group, zawierającą:
  • Wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukiwanie Bazy Danych celem uzyskania informacji o danych teleadresowych przedsiębiorców i instytucji;
  • Wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukiwanie Bazy Danych celem lokalizacji przedsiębiorców i instytucji na mapie miast; odnośnik przekierowujący do serwisu alejahandlowa.pl zawierającego bazę danych produktów i usług klientów CS Group prowadzących w ramach działalności gospodarczej, za pośrednictwem sieci Internet, sprzedaż towarów i usług oraz odnośniki do należących do CS Group serwisów biznesfinder.pl, alejahandlowa.pl i dolekarzy.pl.
 • Cookies – pliki tekstowe zawierające dane informatyczne pozwalające na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
 • Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.
 
§3

Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników

 • Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  • umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie i przeglądanie informacji o przedsiębiorcach lub instytucjach publikowanych w Serwisie;
  • umożliwia stworzenie własnego Profilu Użytkownika;
  • umożliwia Użytkownikom publikowanie w Serwisie opinii i ocen o przedsiębiorcach lub instytucjach;
  • umożliwia Użytkownikom posiadającym założony Profil logowanie się do innych serwisów należących do Usługodawcy i korzystanie z ich funkcjonalności.
§4

Zasady korzystania z serwisu

 • CS Group upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu i znajdującej się tam Bazy Danych wyłącznie w ograniczonym zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są:
  • dostęp do sieci Internet,
  • posiadanie konta e-mail (w przypadku chęci założenia przez Użytkownika Profilu),
  • zainstalowana przeglądarka internetowa, jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.
 • Wszelkie prawa do Bazy Danych przysługują CS Group.
 • Użytkownik korzystając z Serwisu nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych w Serwisie, które pozostają własnością CS Group i jej kontrahentów. Dane zamieszczone w Serwisie nie mogą służyć składaniu jakichkolwiek ofert handlowych, wykonywaniu tradycyjnej lub e-mailowej korespondencji seryjnej, tworzeniu innych baz danych, ponadto dane znajdujące się w Serwisie nie mogą być wykorzystywane w jakimkolwiek celu związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania treści zamieszczonych w Serwisie osobom trzecim, publicznego udostępniania bądź rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, generowania za pośrednictwem specjalnego oprogramowania zapytań, wykonywania operacji inżynierii zwrotnej wobec mechanizmu Wyszukiwarki i Bazy Danych.
 • Prawa do utworów, znaków towarowych oraz Baz Danych udostępnionych w Serwisie przysługują CS Group lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, CS Group prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 • Ograniczenia w udostępnianiu treści Serwisu określone w niniejszym Regulaminie nie dotyczą udostępniania danych z Bazy Danych poprzez specjalne oprogramowanie udostępnianie przez CS Group na podstawie odrębnych postanowień oraz stosownych umów.
 • CS Group zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z Serwisu.
 • Zamieszczone w Serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a stanowią zaproszenie dla Użytkownika do złożenia zapytania ofertowego. CS Group w żadnym wypadku nie jest stroną transakcji realizowanych przez Użytkownika i podmiot reklamujący lub ogłaszający się za pośrednictwem Serwisu oraz nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania podmiotów reklamujących lub ogłaszających się za pośrednictwem Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez CS Group naruszeń, CS Group zastrzega prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu.
 • Zakazane jest umieszczanie w Serwisie przez Użytkowników treści (w szczególności opinii) o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.
 • Logowanie jest dostępne po zarejestrowaniu Użytkownika i stworzeniu Profilu. Następuje poprzez podanie loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła Użytkownika, ustalonego podczas rejestracji.
 • Logowanie jest dostępne również za pośrednictwem konta Użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook lub Google+. Podczas logowania za pomocą tych serwisów są pobierane i przechowywane udostępnione przez Użytkownika dane takie jak: imię i nazwisko, zdjęcie / awatar, e-mail oraz płeć Użytkownika.
 • Użytkownik zalogowany może:
  • wystawiać opinie i oceny przedsiębiorcom lub instytucjom, których dane są publikowane w Serwisie;
  • dodawać i poprawiać informacje w Profilu;
 • Dodawanie opinii i ocen jest również możliwe bez logowania, ale wówczas takie opinie są publikowane poniżej opinii Użytkowników zalogowanych.
 • CS Group zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.
 • CS Group nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności działania siły wyższej.
   
§5

Dodawanie opinii i ocen

 • Opinie i oceny opatrywane są imieniem i pierwszą literą nazwiska podanym przez Użytkownika w jego Profilu.
 • Opinie i oceny o przedsiębiorcach lub instytucjach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej oraz opierać się na osobistych doświadczeniach Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczonych opinii.
 • Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach bezpośrednio lub pośrednio treści reklamowych lub rozsyłanie i/lub umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam).
 • Zamieszczane informacje lub opinie o firmach nie mogą naruszać prawa, dobrych obyczajów ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie pomówień, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, itp.
 • CS Group ma prawo odmówić opublikowania opinii lub informacji a opublikowane usunąć, jeżeli są one sprzeczne z niniejszym Regulaminem, przepisami prawnymi powszechnie obowiązującego lub gdy godzą w dobre obyczaje.
§6

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną

 
 • Zawarcie umowy następuje poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Profilu.
 • Zakładając Profil Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Profilu lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
 • W celu rejestracji Użytkownik wypełnia formularz zamieszczony na stronie www.pkt.pl/rejestracja.
 • CS Group zapewnia wszystkim Użytkownikom dostęp do własnych danych oraz umożliwia ich modyfikację. CS Group nie udostępnia danych osobom trzecim bez zgody Użytkownika, chyba że zażąda tego uprawniony organ państwowy.
 • Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w serwisie. CS Group przetwarza dane Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności, zawartą w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Profilu Użytkownik:
  • oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu;
  • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich publikację w Profilu;
  • potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym;
 • Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Profilu oraz korzystać z Profili innych Użytkowników.
 • Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać swojego Profilu osobom trzecim, w tym loginu i hasła.
 • Na podany adres poczty elektronicznej Użytkownik otrzymuje wiadomość, w treści której znajduje się link. Uruchomienie linka powoduje aktywację Profilu i umożliwia logowanie.
 • Poprzez rejestrację w Serwisie zostaje zawarta zostaje umowa na czas nieoznaczony.
 • Każdy Użytkownik może rozwiązać umowę poprzez usunięcie z Serwisu swojego Profilu.
 • Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.
 • CS Group zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy poprzez usunięcie Profilu, jeżeli działanie Użytkownika jest niezgodne z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, godzi w dobre obyczaje lub wpływa negatywnie na renomę Serwisu.
§7

Odpowiedzialność

 • CS Group nie ponosi odpowiedzialności:
  • za treść i formę opinii umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika;
  • za podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
  • za szkody spowodowane zawartością umieszczanych treści lub wszelkich innych informacji, jak również wszelkich innych informacji zamieszczanych przez Użytkowników;
  • za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań;
  • za skutki udostępnienia Profilu lub loginu i hasła do Profilu osobom trzecim.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 • CS Group nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec Użytkownika za jakiekolwiek straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualności, jakości danych, treści reklam lub ogłoszeń zamieszczonych na stronach Serwisu.
 • CS Group nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Serwisu wykorzystują treści zawarte w Serwisie.
 • W żadnym przypadku CS Group nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych lub filmowych.
§8

Statystyki

CS Group zastrzega prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu oraz Regulaminu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu stosownych przepisów prawa i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.
 
§9

Polityka prywatności

 • Założenie przez Użytkownika Profilu i korzystanie z Serwisu wymaga podania Imienia, Nazwiska oraz adresu e-mail.
 • Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej UODO (tekst jednolity Dz. U.z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) jest CS Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 69, 03-303 Warszawa, zwana dalej CS Group. Dane osobowe są przetwarzane przez CS Group w celu świadczenia usług internetowych, a także dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez CS Group samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być przekazywane do celów marketingowych podmiotom współpracującym z CS Group. CS Group zapewnia osobom których dane dotyczą realizację uprawnień wynikających z UODO, w szczególności umożliwia dostęp do treści swoich danych oraz ich poprawianie, a także respektuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych lub przekazywania ich podmiotom trzecim. Sprzeciw może być wniesiony e-mailem na adres: dok@csgroup.pl.
 • CS Group informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Czynności związane z instalacja plików „cookies” są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa, prawidłowego świadczenia Usług w serwisie oraz efektywnego korzystania z Serwisu przez Użytkowników. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu www.pkt.pl.
 • Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 • CS Group informuje, iż pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer i są kierowane do serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 • Dostęp do danych osobowych, zawartych w plikach „cookies”, ma wyłącznie Administrator. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, które pozwalałyby Administratorowi na identyfikację tożsamości konkretnych Użytkowników.
§10

Postępowanie reklamacyjne

 • Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej dok@pkt.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz uzasadnienie reklamacji.
 • CS Group rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w treści reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu.
 • Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od treści odpowiedzi na reklamację.
§11

Postanowienia końcowe

 • Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 • Zasady korzystania z innych serwisów Usługodawcy regulują odrębne regulaminy opublikowane w tych serwisach.
 • W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o takiej zmianie na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
 • Do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług określonych niniejszym Regulaminem właściwy jest sąd powszechny miejsca siedziby Usługodawcy.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.




Regulamin obowiązuje od dnia 20.11.2015 r.
 
Facebook
Wróć na początek strony