Materiał Partnera

Szkoła i jej rola w kształtowaniu postaw uczniów

Szkoła i jej rola w kształtowaniu postaw uczniów

Celem Fundacji Szkolnej DONA prowadzącej Prywatną Szkołę Podstawową nr 1 oraz Prywatne Gimnazjum nr 3 jest wszechstronny rozwój powierzonych uczniów. Oprócz wysokiego poziomu nauczania nauczyciele dbają o wychowanie i rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży. Podejmują starania, aby uczniowie harmonijnie rozwijali swoją osobowość, zwiększali wiedzę, umiejętności, sprawność fizyczną oraz nauczyli się rozumieć i odczuwać sztukę.

Uczniowie zdobywają wiedzę nie tylko w czasie lekcji, ale również w wyniku różnorodnych działań podejmowanych przez szkoły.

Podamy kilka przykładów:

 1.  Poprzez współpracę z wydawnictwem „Znak” starsi uczniowie mają możliwość przeczytania i recenzowania książek w języku angielskim, które wydawnictwo  dopiero zamierza wprowadzić na rynek. W ostatnim roku szkolnym zrecenzowano 18 książek.
 2. „Spotkania z filozofią” to cykl warsztatów, które realizujemy co roku dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, korzystając ze współpracy z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaletą tego typu zajęć jest rozwijanie swobody językowej dzieci, a także wzmacnianie ich intelektualnej, moralnej i społecznej wrażliwości. Podczas zajęć z filozofem uczniowie: dyskutują, ćwiczą się w twórczym, samodzielnym myśleniu, wnioskują i argumentują, formułują własne opinie i sądy, uczą się tolerancji wobec odmiennych poglądów i szacunku do drugiej osoby, doświadczają różnorodności świata i tolerancji dla odmienności.
 3. Organizowanie dyskusji w starszych klasach na trudne tematy społeczne, zainspirowane literaturą i moderowane przez współpracownika wydawnictwa „Znak”.
 4. Organizowanie debat oksfordzkich. Ostatnia  została zorganizowana w marcu br. przez uczniów gimnazjum pt. „Reforma oświaty szansą czy zagrożeniem?”.
 5. W tym roku uczniowie starszych klas historii uczyli się w czasie spotkania z państwem Wujcami.
 6. Młodsi uczestniczą w licznych lekcjach muzealnych i zajęciach prowadzonych przez pasjonatów- zachęcamy do prześledzenia naszej strony internetowej.

Różne  formy aktywności ruchowej wpływają na wykształcenie poczucia odpowiedzialności, zdyscyplinowania i wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia sukcesów życiowych.

Nasza szkoła realizuje program wychowania fizycznego w kilku formach. Są to zajęcia na hali sportowej, na basenie oraz lodowisku, a starsze klasy zamiast lodowiska jeden raz w miesiącu w sobotę, w ramach czwartej godziny wf- u, spotykają się w różnych miejscach. W każdym miesiącu jest to coś innego np. wycieczka rowerowa, wyjazdy narciarskie, zajęcia na torze gokartowym, ściance wspinaczkowej i wiele innych atrakcji sportowych, które wpływają na wszechstronny rozwój organizmu młodego człowieka, integrują grupę i pozwalają świetnie spędzić czas.

W grudniu 2015r. zapoczątkowaliśmy organizację międzyszkolnych turniejów halowej piłki nożnej dla najmłodszych uczniów (kl. I-III) niepublicznych szkół podstawowych. Wydarzenia te mają charakter cykliczny.

Główne cele wychowawcze

 • Formowanie osobowości uczniów w oparciu o tradycyjne wartości chrześcijańskie – promowanie systemu wartości – „być przed mieć”.
 • Wykorzystywanie sytuacji konfliktowych do wytwarzania nawyku mówienia prawdy i kształtowania postawy ponoszenia odpowiedzialności za słowa i czyny – uczeń wie, że powiedzenie prawdy zostanie docenione przez nauczycieli i rówieśników.
 • Kształtowanie postaw tolerancji – np. w ostatnim roku odwiedziła szkoły pani Marina, która opiekuje się dziećmi uchodźców z Czeczenii. Przedstawiła powody, dla których dzieci z rodzicami muszą uciekać ze swoich krajów i szukać schronienia w Polsce. Efektem tego spotkania było zorganizowanie w czerwcu spotkania w Krakowie z podopiecznymi p. Mariny.
 • Rozwijanie współdziałania w grupie – praca w grupach, popieranie inicjatyw uczniowskich, np. organizacji akcji charytatywnych.
 • Umiejętność bezpiecznego korzystania z nowych technologii oraz odróżniania informacji istotnych od tzw. szumu informacyjnego.
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz