Materiał Partnera

Co warto wiedzieć o księgach rachunkowych? – pełna księgowość dla firmy

Co warto wiedzieć o księgach rachunkowych? – pełna księgowość dla firmy

Pełna księgowość, zwana także szerzej księgowością na zasadach ogólnych, dotyczy tysięcy przedsiębiorstw w Polsce. Obligatoryjnie prowadzić ją muszą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, a także spółki partnerskie, w przypadku, kiedy ich przychody roczne za ubiegły rok obrotowy, wyniosły w walucie polskiej, równowartość 2 milionów euro, według kursu ogłoszonego przez NBP. Jest to zatem forma ustroju rachunkowego dla sporych podmiotów gospodarczych, co nie powoduje tego, iż małe firmy nie chcą przyjmować pełnej księgowości w swoich strukturach.

Co zawierają księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe są znacznie bardzo złożone, niż księgi przychodów i rozchodów, charakterystyczne dla księgowości uproszczonej. Składają się one bowiem na dzienniki, na konta księgi głównej, na konta ksiąg pomocniczych, na zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych, a także na wykazy składników aktywów oraz pasywów. Księgi rachunkowe, są zatem zbiorem wszystkich informacji dotyczących najmniejszych ruchów gospodarczych począwszy od operacji zakupu, po rozrachunki z kontrahentami oraz pracownikami.

Otwieranie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych dzisiaj nie jest tak skomplikowane, jak kilkanaście lat temu, co jest wynikiem możliwości stosowania specjalistycznego oprogramowania księgowego, często podłączonego pod ogólny system zarządzania firmą ERP. Istotną rolę ogrywają również coraz chętniej wykorzystywane outsourcingowe usługi rachunkowe, dedykowane dla małych, średnich, czy dużych firm. To właśnie często zewnętrzni eksperci, zajmują się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, w tym ich zakładaniem. Za ich otwarcie uznaje się bowiem: dzień rozpoczęcia działalności, dzień zmiany formy prawnej podmiotu, dzień rozpoczęcia likwidacji firmy, czy dzień każdego nowego roku obrotowego. Jeśli chodzi o zamykanie ksiąg, panuje większa elastyczność – dopuszcza się bowiem zamykanie ich do trzech miesięcy od wystąpienia danych zdarzeń: np. ogłoszenia upadłości, czy po prostu zakończenia roku obrotowego.

Zalety prowadzenia ksiąg rachunkowych

We wstępnie wspomniano, iż księgi rachunkowe coraz częściej są wybierane dobrowolnie przez mniejsze firmy. Jest to bowiem dla przedsiębiorców nie tylko sposób prowadzenia ewidencji podatkowych, ale również źródło cennych informacji mikroekonomicznych, prowadzących do zmian strategii zarządzania przedsiębiorstwem, co skutkować może dynamicznym rozwojem. Księgowość pełna, pozwala bowiem na tworzenie szerokich analiz ruchów gospodarczych, na bieżące monitorowanie przychodów/wydatków/kosztów, na poszukiwanie optymalizacji podatkowych, czy też na opracowywanie dostosowanej do specyfikacji działalności polityki rachunkowej. Jest to zatem duża rekompensata wysokich kosztów prowadzenia ksiąg rachunkowych. Najbardziej optymalne finansowo, jest również powierzanie ich w ręce doświadczonych ekspertów. Polecanymi specjalistami w tym zakresie, są księgowi, doradcy podatkowi i biegli rewidenci, z Biura Obrachunkowego Wn-Ma s.c. z Dąbrowy Górniczej. 

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz