Materiał Partnera

Czym są sprawozdania finansowe podmiotów gospodarczych?

Czym są sprawozdania finansowe podmiotów gospodarczych?

Sprawozdania finansowe to bardzo ważne narzędzia księgowo-rachunkowe podmiotów gospodarczych, które wykorzystywane są zarówno do celów kontrolnych jednostek administracyjnych (tj. urzędy skarbowe), jak i do wyznaczania polityki finansowej przez zarządy firm. Tego typu złożone dokumenty przygotowują najczęściej profesjonalne biura rachunkowe, które posiadają wysokie kompetencje w prowadzeniu pełnej księgowości.

Czym jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe to bardzo ważny dokument (narzędzie analityczne) raportujące obrót gospodarczy i kondycję finansową danego przedsiębiorstwa – obrazuje wyrażoną pieniężnie sytuację majątkową firmy. Wykonuje się je najczęściej na koniec danego roku obrotowego podmiotu gospodarczego lub w innych przypadkach, kiedy to należy sfinalizować procedurę zamknięcia ksiąg rachunkowych. Warto wiedzieć, że sprawozdania rachunkowe muszą być przygotowane w określonej w przepisach formie tak, aby jednostki kontrolne mogły w klarowny sposób odczytać wszystkie zawarte w nich informacje.

Jakie podmioty obligatoryjnie muszą przygotowywać sprawozdania finansowe?

Obligatoryjny obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych nałożony jest ustawowo na osoby prawne lub osoby nieposiadające osobowości prawnej, w przypadku prowadzenia pełnej księgowości (w przypadku rozliczeń podatkowych w formie ksiąg przychodów i rozchodów, a także ryczałtu ewidencjonowanego nie jest to koniecznością). Działania sporządzania sprawozdań finansowych są na tyle skomplikowane, że większość przedsiębiorstw korzysta z outsourcingowych usług profesjonalnych i certyfikowanych biur rachunkowych. Jednym z nich jest biuro rachunkowe Livrado, które oferuje obsługę księgowo-rachunkową, kadrowo-płacową, a także reprezentację przed urzędami (tj. ZUS, US). Tego typu usługobiorcy są również przygotowani na przeprowadzanie szkoleń księgowo-rachunkowych w odpowiednich działach kadrowych firm.

Najważniejsze składowe sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe musi zawsze zawierać opis sposobu jego sporządzania (wykorzystane metody, oznaczenie przedsiębiorstwa, omówienie zasad polityki rachunkowości przyjętych przy sporządzaniu) – zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości. Jeśli chodzi o elementy właściwe, należą do nich: bilans składający się z aktywów i pasywów oraz rachunek zysków i strat. Zestawienia te zawierające informacje o: inwestycjach długoterminowych, rozliczeniach międzyokresowych, zapasach czy należnościach krótkoterminowych. W sprawozdaniu finansowym muszą być ujęte takie elementy jak między innymi rzeczowe aktywa trwałe, aktywa finansowe, koszty trwających prac inwestycyjnych, zaliczki na różne towary czy usługi oraz udzielone pożyczki, a także przychody i koszty podzielone według określonych kategorii. Warto wiedzieć, że najlepsze biura rachunkowe przygotowują sprawozdania finansowe za pomocą specjalistycznych programów komputerowych (Optima, Symfonia), a wszystkie dane zapisują na nośnikach trwałych.

Cele sporządzania sprawozdań finansowych

Sprawozdania finansowe przygotowywane są obligatoryjnie przez wyznaczone w przepisach podatkowych podmioty gospodarcze. Warto jednak wiedzieć, że nie jest to tylko i wyłącznie narzędzie służące do kontroli działań przedsiębiorstw przez jednostki organizacji administracyjnej. Sprawozdania finansowe pozwalają bowiem uzyskać zarządom firm wiele istotnych informacji na temat ich obrotu gospodarczego. Dzięki temu wraz z wykwalifikowanym biurem rachunkowym dane przedsiębiorstwo może wdrożyć odpowiednie działania uszczelniające budżet – sprawozdanie finansowe wielokrotnie pozwala obrać przez firmę odpowiednią politykę finansową.

Opracowanie:
Niepołomice, Rynek 15
tel. 12 288 15 46
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz