Wszystko, co powinnaś wiedzieć o urlopie wychowawczym

Wszystko, co powinnaś wiedzieć o urlopie wychowawczym

Narodziny dziecka są wielkim przeżyciem dla całej rodziny. Zarówno mamie jak i tacie z tego tytułu przysługują dni wolne w ramach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Urlop to dobre rozwiązanie, jeśli chcemy, aby maluszek wychowywał się w gronie najbliższych i nie jesteśmy w stanie pogodzić obowiązków względem dziecka i chodzeniem do pracy. Sprawdź, komu przysługuje urlop wychowawczy i ile może trwać.

Komu przysługuje urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy ma umożliwić rodzicom osobistą opiekę nad dzieckiem po tym, jak wykorzystają oni urlop macierzyński i urlop rodzicielski. Może z niego skorzystać zarówno matka jak i ojciec pod warunkiem, że pozostają oni w stosunku pracy i posiadają co najmniej 6-miesięczny staż pracy.

Urlop przysługuje na każde dziecko, dlatego nie musimy się martwić, że w przypadku drugiej ciąży nie będzie możliwości jego otrzymania. Aby go otrzymać, musimy złożyć wniosek o urlop wychowawczy, który powinien zawierać:

 • nasze imię i nazwisko
 • datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu
 • okres urlopu, który dotychczas wykorzystaliśmy na dane dziecko
 • informację o tym, ile części urlopu wychowawczego dotychczas wykorzystaliśmy na dane dziecko

Taki dokument należy złożyć co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Co ważne, jeśli pracownik złoży wniosek o udzielenie takiego urlopu, nie może zostać on zwolniony aż do zakończenia jego trwania, chyba że firma ogłosi upadłość lub likwidację lub jeśli zwolnienie nastąpi z winy pracownika. Po powrocie do pracy pracodawca ma obowiązek zatrudnić osobę będącą na urlopie na tym samym stanowisku, z takim samym wynagrodzeniem jak przed przerwą. Jeśli masz problemy z pracodawcą, zgłoś się do doradcy prawnego.

Ile trwa urlop wychowawczy?

Zgodnie z Kodeksem Pracy maksymalna długość urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy. Dodatkowo przepisy nakazują, aby jeden miesiąc był przeznaczony wyłącznie dla drugiego rodzica. Oznacza to, że w przypadku gdy urlop wychowawczy jest wykorzystywany tylko przez jednego rodzica, może on trwać jedynie 35 miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy:

 • drugi rodzic dziecka nie żyje
 • drugi rodzic dziecka nie ma władzy rodzicielskiej
 • drugi rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub jego władza została ograniczona lub zawieszona

Urlop może być udzielony w częściach. Maksymalnie może być to 5 części, które nie muszą następować bezpośrednio po sobie. Może z niego korzystać oboje rodziców jednocześnie.

Z wolnego rodzice mogą skorzystać do momentu ukończenia przez dziecko 6 roku życia. W przypadku dziecka niepełnosprawnego (z orzeczeniem lekarskim) mają taką możliwość do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Urlop można przerwać w każdym momencie, jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę. Możemy również powiadomić pracodawcę o chęci skrócenia wolnego, składając wniosek najpóźniej 30 dni przed zaplanowaną datą powrotu. Wówczas nie jest konieczna zgoda pracodawcy. 

Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Urlop wychowawczy jest bezpłatny. Jednak jeśli rodzina otrzymuje zasiłek, przysługuje jej dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu. Dodatek nie przysługuje jednak dłużej niż przez okres 24 miesięcy, chyba że osoba na urlopie sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem (urodzonym podczas jednego porodu) lub dzieckiem niepełnosprawnym. Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy:

 • bezpośrednio przed urlopem wychowawczym matka lub ojciec dziecka pozostawali w stosunku pracy przez mniej niż 6 miesięcy
 • rodzic podjął lub kontynuuje pracę zarobkową, która uniemożliwia opiekę nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego
 • dziecko jest umieszczone w placówce zapewniającą całodobową opiekę
 • w trakcie urlopu rodzic korzysta z zasiłku macierzyńskiego
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz