Artykuł sponsorowany

W jaki sposób ustalana jest wysokość alimentów?

W jaki sposób ustalana jest wysokość alimentów?

Rozstanie i rozwód rodziców jest doświadczeniem niezwykle stresującym nie tylko dla nich, ale także ich dziecka. Przyznanie alimentów ma również realny wpływ na jakość jego życia. Nie zawsze oboje rodziców ma porównywalny status ekonomicznym i wykazuje takie samo zaangażowanie w wychowanie dziecka i zaspokojenie jego potrzeb. Dlatego warto dowiedzieć się, jakie czynniki mogą wpłynąć na ich wysokość.

 

Jak definiuje się potrzeby dziecka?

 

Wśród najważniejszych czynników, które decydują o wysokości alimentów, wymienia się uzasadnione potrzeby dziecka. Należy podkreślić, że nie ograniczają się one do sfinansowania wyżywienia, zamieszkania, kupna odzieży i leków, ale także potrzeb związanych z edukacją, rozwojem i rekreacją. Dlatego dokumentując potrzeby dziecka, należy zachować dowody opłat za zajęcia dodatkowe, wyjazdy na wakacje itp. Na wysokość alimentów ma także wpływ stan zdrowotny dziecka. Jeżeli dziecko zmaga się z przewlekłą chorobą lub niepełnosprawnością, można spodziewać się, że zasądzona kwota alimentów będzie wyższa. Szczegółowych informacji na temat podstępowania w sądzie i przygotowania pozwu udzieli Kancelaria Adwokacka Katarzyny Kamienowskiej, która ma doświadczenie w prowadzeniu spraw z kręgu prawa rodzinnego.

 

Jaki wpływ na wysokość alimentów ma status ekonomiczny rodziców?

 

Nie mniejsze znaczenie dla wysokości alimentów mają możliwości finansowe rodzica. Bierze się w tym przypadku pod uwagę nie tylko jego zarobki i uposażenie majątkowe, ale także doświadczenie zawodowe, wykształcenie i inne czynniki, które mogłyby wpłynąć na znalezienie przez niego lepszej pracy i wysokość alimentów, a przez to na ew. poprawić poziom życia dziecka. Jeżeli między obojgiem rodziców widać rozbieżność majątkową, a rodzic mający być zobowiązany do płacenia alimentów żyje w luksusie, drugi rodzic ma prawo ubiegać się o wyższe alimenty. Dzięki temu będzie mógł zapewnić swojemu dziecku życie na podobnym poziomie.

 
Czy warto zawrzeć umowę przedsądową?

 

Jednym ze sposobów, który może zminimalizować konflikty pomiędzy rodzicami związane z ustaleniem wysokości alimentów, jest zawarcie umowy przedsądowej. Dokument ten można sporządzić notarialnie w obecności obu zainteresowanych stron. Powinien on zawierać informacje takie jak wysokość alimentów oraz termin ich płatności, a dla bezpieczeństwa rodzica sprawującego czynną opiekę nad dzieckiem także informację o dobrowolnym poddaniu się egzekucji rodzica płacącego środki na opiekę, w razie, gdyby przestał się on wywiązywać z obowiązków.

 

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz