Artykuł sponsorowany

Składki ZUS w prowadzeniu działalności gospodarczej

Składki ZUS w prowadzeniu działalności gospodarczej

Jednym z wielu obowiązków administracyjnych nałożonych na pracodawcę jest terminowe odprowadzanie składek do ZUS-u w imieniu zatrudnionych w firmie osób. To kolejne zadanie, które może rodzić wątpliwości i trudności, szczególnie osobą, które stawiają swoje pierwsze kroki we własnym biznesie. Podstawowe informacje o tym, co dokładnie opłacać i w jaki sposób, znajdują się w artykule poniżej.

Rodzaje składek i termin opłacania

Podstawowe składki ZUS, które musi odprowadzać każdy przedsiębiorca to:

  • ubezpieczenie emerytalne,
  • ubezpieczenie rentowe,
  • ubezpieczenie chorobowe,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • ubezpieczenie wypadkowe,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W zależności od tego, jaką działalność prowadzimy, ustalony jest termin odprowadzenia wymienionych wyżej świadczeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do 5. dnia każdego miesiąca mają taki obowiązek zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze. Do 10. dnia miesiąca osoby fizyczne, opłacające składki we własnym imieniu, z kolei do 15. dnia miesiąca wszyscy pozostali podatnicy. Jeśli dany dzień miesiąca stanowi dzień wolny od pracy, to termin przesuwa się na najbliższy dzień roboczy następujący po nim. Istotne jest, że data ta oznacza ostateczny termin, kiedy składki muszą być już zaksięgowane na koncie ZUS-u, dlatego warto nie odkładać tego obowiązku na ostatnią chwilę. Pomocą w wypełnianiu deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA służą biura rachunkowe, na przykład Biuro Rachunkowe Zysk z Gorzowa Wielkopolskiego.

Istnieją jednak dwie możliwości, kiedy pracodawca nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS. Ma to zastosowanie w przypadku studentów, którzy nie ukończyli 26. roku życia, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Osoby te bowiem podlegają pod ubezpieczenie swoich prawnych opiekunów. Również osoby zawieszające działalność gospodarczą nie podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne z tytułu zatrudnienia, ponieważ mogą podlegać np. pod ubezpieczenie z tytułu rejestracji w Urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

Konsekwencje nieodprowadzania składek

Jak już zostało wspomniane powyżej, najistotniejsze jest terminowe się rozliczenie z ZUS-em. W przeciwnym razie przedsiębiorca będzie zmuszony opłacić odsetki, jeżeli nie przekroczą kosztu wysłania wezwania do zapłaty (do tej kwoty są automatycznie anulowane) lub grzywnę w wysokości do 5000 zł. Konsekwencją dla płatników, którzy odprowadzają składki dobrowolnie, stanowi brak objęcia ubezpieczeniem i utrata prawa do zasiłku chorobowego.

Odsetki od zaległości w opłacie składek są naliczane dzień po dniu, licząc od dnia kolejnego po ostatecznym terminie ich uiszczenia. Aby obliczyć wysokości odsetek, należy określić:

  • liczbę dni opóźnienia,
  • obowiązującą w danych okresach, w których nastąpiło opóźnienie, stopę procentową odsetek (wykaz można znaleźć na stronie ZUS-u). W przypadku, gdy jest ona zmienna dla różnych okresów, dla każdego z nich należy ustalić osobną wysokość odsetek.

Odsetki są zaokrąglane do pełnych złotówek. Istnieje też możliwość rozłożenia długu na raty lub abolicyjne umorzenie długu. Wszystko w zależności od aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, wysokości zaległości oraz terminu zwłoki.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz