Materiał Partnera

Prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

Prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

Reprezentantem inwestora na budowie jest inspektor nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane jest on jednym z uczestników procesu budowlanego oraz równocześnie jedną z najważniejszych osób w procesie inwestycyjnym. Jakie znaczenie ma nadzór inwestorski dla prawidłowego przebiegu inwestycji? I jakie są prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego?

Inwestycje wymagające zatrudnienia inspektora nadzoru

Konieczność zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczy wielu obiektów. Należą do nich mosty, drogi, budynki i budowle o wysokości powyżej 15 m nad poziom terenu, budynki i budowle o kubaturze powyżej 2500 m³. Dodatkowo obecność drogi inspektora nadzoru inwestorskiego wymagana jest przy realizacji obiektów budowlanych które zawierają ustroje konstrukcyjne, takie jak: powłoki, łupiny, tarcze, łuki i kopuły, a także fundamenty inne niż proste ławy. Uczestnictwo inspektora nadzoru inwestorskiego w przygotowaniu zrealizowanego obiektu do odbioru, daje inwestorowi gwarancję, że inwestycję zrealizowano zgodnie z prawem i jego oczekiwaniami. Najczęściej realizowane roboty budowlane wymagają ustanowienia kilku inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest wymagane przy budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub innych niewielkich obiektów.

Obowiązki  i uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego działa na budowie w imieniu inwestora, chroni jego interesy i dba o jakość wykonywanych robót budowlanych. Do jego podstawowych obowiązków należy sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami, sprawdzanie jakości wykonywanych robót, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad.
Do podstawowych uprawnień inspektora nadzoru budowlanego należy kontrola budowy, sprawdzanie stosowanych materiałów budowlanych i weryfikacja dokumentów. Może on wydawać kierownikowi budowy polecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych. Inspektor ma prawo żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także ich wstrzymania w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie.  

Inspektorem nadzoru inwestorskiego może być tylko osoba z uprawnieniami wykonawczymi. Decyzja o potrzebie jego ustanowienia pozostawiona jest inwestorowi. W przypadkach opisanych w Prawie budowlanym, organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę może nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Obowiązujące w Polsce prawo wyklucza możliwość pełnienia na tej samej budowie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru przez jedną osobę.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz