Artykuł sponsorowany

Odszkodowanie powypadkowe a zadośćuczynienie po wypadku

Odszkodowanie powypadkowe a zadośćuczynienie po wypadku

Chociaż w mowie potocznej często używamy zamiennie słów „zadośćuczynienie” oraz „odszkodowanie”, warto zdać sobie sprawę, że w istocie są to dwa różne świadczenia. Podczas gdy „zadośćuczynienie” ma na celu pokrycie szkody, doznanej przez poszkodowanego w postaci obrażeń ciała, a także pogorszenia się stanu zdrowia psychicznego, „odszkodowanie” przysługuje za uszczerbek finansowy, powstały na skutek wypadku.

Dzięki obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, posiadanego przez każdego kierowcę, w razie spowodowania wypadku, to Zakład Ubezpieczeń wypłaci odpowiednie świadczenia osobom poszkodowanym. Pokryje szkody w mieniu, czyli na przykład w postaci uszkodzenia pojazdu, oraz szkody na osobie, takie jak uszkodzenia ciała czy utracony zarobek. Czym zatem rożni się odszkodowanie od zadośćuczynienia?

Zadośćuczynienie

Jest to świadczenie, należne poszkodowanemu za doznaną przez niego krzywdę i wypłacane jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym "w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę". Pokryć ma zatem szkodę w postaci obrażeń ciała: złamania, stłuczenia, zranienia oraz w postaci innych następstw w sferze zdrowotnej, czyli negatywnych przeżyć psychicznych i stresu, związanego z udziałem w wypadku. Na wysokość tego jednorazowego świadczenia wpływają nie tylko krótko oraz długofalowe skutki wypadku, lecz również wiek poszkodowanego, długość leczenia, oszpecenie ciała, zmiana stylu życia poszkodowanego i ewentualna rozłąka z rodziną w związku z przedłużającym się leczeniem. Ważne, by zadośćuczynienie rekompensowało w sposób całościowy doznaną krzywdę. Jego wysokość ustala zakład ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku posiadał ubezpieczenie.

Odszkodowanie

Kwestie związane z wypłatą odszkodowania powypadkowego regulowane są także przez Kodeks Cywilny, który przewiduje, że „w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu". Odszkodowanie pokrywać będzie zatem koszty poniesione przez poszkodowanego oraz straty finansowe w związku z wypadkiem. Jeśli całkowicie lub częściowo pozbawił go możliwości pracy finansowej, ma służyć dostarczeniu poszkodowanemu środków do życia. Najważniejsze będzie pokrycie kosztów, związanych z leczeniem: zakupem leków, transportem, opieką pielęgniarską, wyposażaniem ortopedycznym. Aby uzyskać odszkodowanie, należy najpierw ustalić, który zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do naprawienia szkody. Pomoże w tym Kancelaria Kallex, specjalizująca się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych wynikających z polis ubezpieczeniowych. Następnie należy zgłosić szkodę i opisać szczegółowo swoje żądanie, opisując skrupulatnie czego się domagamy oraz przedstawiając na to dowody i udokumentować poniesienie konkretnych kosztów, związanych z leczeniem.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz