Materiał Partnera

Odbiór odpadów niebezpiecznych – co warto wiedzieć?

Odbiór odpadów niebezpiecznych – co warto wiedzieć?

Każdego roku w Polsce produkowanych jest setki ton odpadów niebezpiecznych, które muszą być w odpowiedni sposób gospodarowane. Ich zarządzanie polega na odbiorze, utylizacji, a niekiedy też dotyczy przetwarzania. Takimi działaniami zajmują się zaś tylko wyspecjalizowane firmy, które wyposażone są w odpowiedni sprzęt. Muszą one posiadać także odpowiednie uprawnienia. Co zatem warto wiedzieć o odbiorze odpadów niebezpiecznych?

Czym są odpady niebezpieczne?

Odpady niebezpieczne to takie, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi i zwierząt, a także środowiska naturalnego. Mogą one zatem być łatwopalne i wybuchowe, radioaktywne, wysoce rakotwórcze czy też mogą powodować skażenie wód gruntowych. Przykładem odpadów niebezpiecznych są zatem odpady przemysłowe, substancje ropopochodne, farby i lakiery, odpady poprodukcyjne, odpady tworzyw sztucznych czy też akumulatory.

Specjalną kategorią odpadów niebezpiecznych są zaś odpady medyczne. Dzieli się je na trzy grupy:

  • odpady zakaźne,
  • odpady niebezpieczne, inne niż zakaźne,
  • odpady inne niż niebezpieczne tj. „specjalne”.

Do odpadów produkujących przez szpitale, kliniki, przechodnie czy firmy farmaceutyczne zalicza się zatem: zużyte peloidy po zabiegach, pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, odpady amalgamatu dentystycznego, narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki, a także chemikalia.

Odbiór odpadów niebezpiecznych

Odbiór odpadów niebezpiecznych realizowany może być tylko przez uprawnione do tego podmioty, które często zajmują się nie tylko transportem ładunków, ale także ich utylizacją czy unieszkodliwianiem. Przykładem takiej firmy jest ARGO-FILM, która specjalizuje się także w odbiorze elektrośmieci. W obowiązku takich przedsiębiorstw jest wydawanie klientom dokument odbioru i utylizacji odpadu. Wykorzystuje się do tego pisma KPO (karta przekazania odpadów), DPR (dokument potwierdzający recykling), DPO (dokument potwierdzający odzysk) czy też protokoły zniszczenia. Takie dokumenty trzeba zaś skrupulatnie archiwizować w razie kontroli. Jak zaś zamawia się usługę odbioru odpadów niebezpiecznych?

Przede wszystkim następuje to po dokładnym określeniu zakresu współpracy i rodzaju odpadu, który musi zostać odebrany i zutylizowany. Najczęściej szpitale czy ośrodki przemysłowe kooperują z firmami gospodarowania odpadami w ramach długofalowego partnerstwa. Transport może się wtedy odbywać cyklicznie. Odbiorca zobowiązany jest zaś wykorzystywać przy swojej pracy nowoczesne metody i narzędzia, a także odpowiednio przygotowany oraz oznaczony pojazd. Pracownicy firm zajmujących się unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych muszą zaś przestrzegać bardzo restrykcyjne zasady bezpieczeństwa.

Cena odbioru odpadów niebezpiecznych

Cena odbioru odpadów niebezpiecznych uzależniona jest od ilości odpadów, ich rodzaju, a także trasy, jaką musi pokonać pojazd specjalistyczny. Naliczane są również godziny pracy pracowników firmy utylizującej odpady oraz koszty pełnego ich zagospodarowania. W przypadku olejów przepracowanych oraz akumulatorów wytwórca niekiedy nie musi płacić za ich odbiór. Wszystko jednak zależy od indywidualnych ustaleń z firmą transportu i utylizacji.

Co dzieje się z odpadami niebezpiecznymi?

Większość odpadów niebezpiecznych przechodzi proces utylizacji, czyli trwałego unieszkodliwienia poprzez zniszczenie. Niekiedy jednak dane towary przekazywane są do odzysku – ich elementy przekazane są do recyklingu, a reszta jest utylizowana. Prócz tego odpady mogą być też oczyszczane (remediacja) czy poddawane takim zabiegom, by utraciły one status odpadu. 

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz