Materiał Partnera

Ochrona przeciwpożarowa lasów - zapobieganie i walka z ogniem.

Ochrona przeciwpożarowa lasów - zapobieganie i walka z ogniem.

Ogień to jeden z największych, o ile nie największy, wróg lasów. W wielu przypadkach pojawia się on w wyniku działań człowieka, ale także na skutek różnego rodzaju warunków pogodowych. Niemniej jednak skala i różnorodność zagrożeń, wynikających z pojawienia się pożarów w lesie sprawia, że niezbędne jest podejmowanie szeregu działań oraz opracowanie procedur, mających na celu zapobieganie tym zjawiskom, a w razie konieczności walki z żywiołem.     

Lepiej zapobiegać

Zagrożenie pożarowe lasu to pojęcie określające warunki, przy których możliwe jest powstanie pożaru w środowisku leśnym. Czynniki wpływające na stan zagrożenia to warunki meteorologiczne, takie jak temperatura, wilgotność, działanie promieni słonecznych, a także warunki wiążące się z wilgotnością pokrywy gleby oraz zagrożenie wynikające z działań człowieka. Nie bez znaczenia jest także dostępność obszaru leśnego, sąsiedztwo aglomeracji lub siedzib ludzkich oraz stopień zadrzewienia, intensywność zabiegów gospodarczych i sposób użytkowania drzewostanów. Dodatkowo należy pamiętać, że współczesne przepisy określają czynności, których wykonywanie w lesie jest zabronione. Dotyczy to w szczególności rozniecania ognia (poza miejscami wyznaczonymi do tego celu), korzystania z otwartego płomienia i palenia tytoniu (za wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi) lub wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych. Ochrona lasu przed pożarem opiera się przede wszystkim na analizie potencjalnego i dynamicznego zagrożenia obszarów leśnych. Rezultat oceny zagrożenia potencjalnego jest podstawą działań związanych z przygotowaniem obszarów leśnych na wypadek pożaru, a zagrożenia dynamicznego (codzienna kontrola i prognozowanie z uwzględnieniem aktualnych warunków meteorologicznych oraz pogodowych) – podstawą podejmowania bieżących działań ochronnych przez administrację leśną. Do podstawowych elementów składających się na system monitorowania oraz zapobiegania zagrożeniom pożarowym zaliczyć można między innymi:

 • punkty alarmowo - dyspozycyjne,
 • sieć punktów, z których prowadzi się obserwację lasu oraz miejsc z możliwością pomiaru wilgotności ściółki i powietrza,
 • sieć łączności,
 • sieć dojazdów pożarowych,
 • bazy, w których dostępny jest sprzęt do gaszenia pożarów lasu,
 • bazy lotnicze,
 • punkty czerpania wody,
 • w niektórych przypadkach także pasy przeciwpożarowe, oddzielające las od obiektów stanowiących zagrożenie pożarowe.

Dodatkowym sposobem zapobiegania pożarom w lesie jest, wprowadzany w razie potrzeby,  okresowy zakaz wstępu do lasu, który ma na celu zapewnienie z jednej strony bezpieczeństwa człowiekowi, a z drugiej lasom i ich mieszkańcom.

Jak skutecznie walczyć z pożarem w lesie

Zagrożenie pojawienie się ognia w lesie zdecydowanie wzrasta wczesną wiosną, a także w miesiącach letnich, kiedy to wysokie temperatury powietrza wysuszają ściółkę, powodując jej bardzo niską wilgotność. Podstawowy podział pożarów obejmuje pożary podpowierzchniowe, pokrywy gleby, pojedynczego drzewa lub całkowity drzewostanu. W zależności od rodzaju zagrożenia podejmowane są odpowiednie środki zaradcze. Nie da się ukryć, że najtrudniejsze do opanowania są pożary całkowite drzewostanu, które najczęściej wymagają zaangażowania wielu osób i specjalistycznego sprzętu, w tym także różnego rodzaju maszyn, produkowanych przez firmy takie jak Ośrodek Techniki Leśnej Producent maszyn leśnych, których zadaniem jest walka z żywiołem i uniemożliwienie rozprzestrzeniania się ognia. Zazwyczaj podczas akcji gaszenia pożarów lasu mamy do wyboru cztery rodzaje działań taktycznych:

 • natarcie, czyli bezpośrednie podawanie środków gaśniczych i ich oddziaływanie na pożar,
 • obrona bliższa (rzeczywista), polegającą na zabezpieczeniu i ochronie bezpośrednio zagrożonych kompleksów leśnych przed możliwością rozprzestrzenienia się ognia,
 • obrona dalsza (osłona), czyli zabezpieczenie zagrożonych obszarów przed ogniami lotnymi, na głównym kierunku rozprzestrzeniania się pożaru. W zależności od dynamiki rozwijającego się pożaru i wysokości palących się drzew powinna być ona organizowana w odległości od 200 do 500 m od czoła pożaru,
 • działania połączone, zawierające wszystkie wymienione powyżej elementy .

Podstawową zasadą zminimalizowania zagrożenia pożarowego w lasach jest przede wszystkim zapobieganie oraz profilaktyka i edukacja, ale także szybkie wykrycie pożaru, powiadomienie sił ratowniczych i podjęcie skutecznych działań gaśniczych, tak aby pożar zagroził jak najmniejszej powierzchni.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz