Artykuł sponsorowany

Na czym polega sporządzanie protestów weksli?

Na czym polega sporządzanie protestów weksli?

Weksle są z nami od końca średniowiecza, ale posługujemy się nimi – oczywiście w zmienionej formie – aż do dziś. Stanowią jeden z rodzajów papierów wartościowych, mogą być imienne lub na zlecenie. Weksel może być trasowany – jego wystawca nazywany jest wówczas trasantem, a odbiorca trasatem, na którego rzecz wystawca zobowiązuje się zapłacić określoną sumę pieniężną. Weksel własny to natomiast taki, w którym wystawca sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową odbiorcy weksla. Jeżeli nie przyjmiemy weksla lub odmówimy jego zapłaty, możemy udać się do notariusza i sporządzić protest weksla.

Co zawiera protest weksla?

Sporządzany w kancelariach notarialnych – takich jak ta prowadzona przez Katarzynę Ogonowską – protest weksla jest nierozerwalnie związany z artykułem 85 prawa wekslowego. Stanowi publiczny, naturalny akt o określonej formie, zawiera następujące dane:

  • imię i nazwisko osoby, która żąda protestu,
  • imię i nazwisko osoby, przeciw której protest ma zostać dokonany,
  • jednoznaczne stwierdzenie, że druga z wyżej wymienionych osób nie uczyniła zadość wezwaniu, które do niej skierowano,
  • oświadczenie dotyczące powyższego stwierdzenia lub stwierdzenie, że osoby, przeciwko której dokonywany jest protest nie zastano w miejscu zamieszkania lub pracy,
  • dokładne oznaczenie daty oraz miejsca, w których dokonano wezwania albo też miejsca, w którym starano się go dokonać bez skutku,
  • określenie liczby przedstawionych egzemplarzy weksla oraz ich rodzaju,
  • podpis notariusza, czyli organu sporządzającego protest, oraz jego pieczęć urzędowa,
  • indywidualny numer protestu.

Sam protest może zostać sporządzony na osobnej karcie dołączanej do weksla albo na jego odwrotnej stronie. Istnieje jeszcze kilka względów formalnych dotyczących formy zapisu protestu, ale w nich orientować muszą się przede wszystkim przedstawiciele kancelarii notarialnej. Sam protest może być rzeczywisty (zwany także realnym), deklaracyjny, abstrakcyjny‐absencyjny i abstrakcyjny‐wywiadowczy.

Skutek protestu weksla

Jeżeli osoba, przeciwko której wystosowano protest weksla, wyrazi wolę zapłaty zobowiązania, to notariusz zobowiązany jest do jego odbioru. Wystawia on także pokwitowanie. Współcześnie protesty weksli sporządzane są bardzo rzadko, ponieważ zazwyczaj nie zawierają one indosu – oświadczenia o przeniesieniu własności weksla na inną osobę – lub sporządzane są z klauzulą „bez protestu”. Koszt wykonania protestu weksla ponosi osoba, która takowy protest chce wnieść.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz