Artykuł sponsorowany

Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca w Polsce?

Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca w Polsce?

W ostatnich latach do Polski przyjeżdża coraz więcej cudzoziemców w poszukiwaniu pracy czy też ze względów rodzinnych. Osoby te, chcąc zostać w naszym kraju na dłużej czy też podjąć tutaj zatrudnienie, muszą zalegalizować swój pobyt. Procedury i czas ich przeprowadzania różnią się w przypadku obywateli państw EOG lub Szwajcarii oraz obywateli z innych krajów. Dowiedz się więcej na temat zasad legalizacji pobytu!

 

Legalizacja pobytu obywateli EOG i Szwajcarii

 

Obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii oraz członkowie ich rodzin mogą przebywać na terenie RP przez okres do 3 miesięcy bez występowania o zezwolenia czy rejestrację. Wystarczy mieć ważny dokument podróży bądź inny dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości i obywatelstwa. Obcokrajowcom, którzy poszukują pracy, przysługuje prawo do przebywania na terytorium naszego kraju przez okres 6 miesięcy – czas ten może zostać wydłużony, jeśli dana osoba wykaże, że poszukuje zatrudnienia w Polsce w sposób aktywny i ma rzeczywiste szanse na jego znalezienie.

Po upływie 3 miesięcy obywatele krajów UE muszą uzyskać pozwolenie na dalszy pobyt. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Wojewódzkim. Obcokrajowcy, którzy nie zalegalizują swojego pobytu, podlegają karze grzywny.

Po 5 latach nieprzerwanego pobytu na terenie RP obywatele EOG lub Szwajcarii uzyskują prawo stałego pobytu.

 

Legalizacja pobytu cudzoziemców z tzw. krajów trzecich

 

Obywatele  niektórych  państw spoza EOG, planujący przebywać w Polsce przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, muszą wystąpić o wizę. Przepisy te zależą od konkretnego kraju, z którego pochodzi obcokrajowiec. Wiza wydawana jest przez placówki dyplomatyczne i konsularne. Aby ją uzyskać, należy przedstawić potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego, potwierdzenie stabilnego zatrudnienia oraz miejsca do zamieszkania, rozliczenie podatkowe, opłatę skarbową i zdjęcie.

 

 Zezwolenie na pobyt czasowy

 

W przypadku chęci pozostania w Polsce dłużej niż przez 3 miesiące, konieczna staje się legalizacja pobytu cudzoziemca. Wiąże się to z wystąpieniem o zezwolenie na pobyt czasowy. Takie zezwolenie, na mocy obowiązujących przepisów, udzielane jest członkom rodzin obywateli RP oraz członkom rodzin cudzoziemców. Do uzyskania zezwolenia uprawniają także określone okoliczności życiowe, takie jak: chęć podjęcia lub kontynuowania pracy na terenie RP, prowadzenia działalności gospodarczej lub kształcenia się na studiach. Zezwolenie na pobyt czasowy wydawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Obcokrajowiec otrzymuje kartę pobytu, która stanowi potwierdzenie jego tożsamości i umożliwia, wraz z dokumentem podróży, wielokrotne przekraczanie granicy, bez konieczności występowania o wizę. Można wówczas podróżować i przebywać na terenie innych państw strefy Schengen do 90 dni w każdym okresie 180-dniowym. Zezwolenie na pobyt czasowy wydaje Urząd Wojewódzki. Aby wystąpić o dokument, należy przedstawić: dokument o ubezpieczeniu zdrowotnym, potwierdzenie stabilnego i regularnego dochodu pozwalającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i rodziny oraz miejsca zamieszkania.

 

Zezwolenie na pobyt stały

 

O zezwolenie na pobyt na czas nieoznaczony może starać się małżonek obywatela polskiego, który nie jest obywatelem jednego z państw EOG lub  Szwajcarii. Osoba taka może wystąpić o zezwolenie na pobyt stały albo o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. O zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy przebywają na terytorium RP legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat i posiadają źródło stabilnego i regularnego dochodu, ubezpieczenie zdrowotne oraz potwierdzoną znajomość języka polskiego.

Wniosek o uzyskanie zezwolenia na pobyt nieoznaczony wydaje Urząd Wojewódzki. W tym celu należy przedstawić odpowiednie uzasadnienie ubiegania się o zezwolenie, a także ważny dokument podróży, 4 zdjęcia oraz dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku. W przypadku starań o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego wymagany jest również tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkaniowego.

 

Pomoc w dopełnianiu formalności

 

Procedury związane z uzyskiwaniem zezwolenia na pobyt wydają się nieraz na tyle skomplikowane, że cudzoziemcy decydują się na skorzystanie z pomocy profesjonalnych kancelarii, które dopełniają formalności. 

Jak mówi pracownik firmy Wega Lyrea ze Szczecina: Usługi tego typu cieszą się popularnością również wśród pracodawców, którzy mają różne wątpliwości dotyczące zatrudniania pracowników na podstawie określonych dokumentów, czy przedłużania tego zatrudnienia.


Firmy pomagające w formalnościach związanych z legalizacją pobytu często przeprowadzają także inne procedury przydatne z punktu widzenia obcokrajowców. Można skorzystać, chociażby z usług w zakresie tłumaczenia i legalizacji dokumentów urzędowych oraz porad prawnych. Jest to spore ułatwienie dla osób, które nie znają dobrze języka polskiego czy też realiów panujących w naszym kraju.

 

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz