Materiał Partnera

Etapy przygotowania inwestycji drogowej

Etapy przygotowania inwestycji drogowej

Inwestycje drogowe zakładają wiele etapów projektowych, realizacyjnych, a także powykonawczych. Regulacje prawne, które mają na celu oddanie do użytku jak najbezpieczniejszej infrastruktury drogowej, określają między innymi zadania wykonawców, podwykonawców, biur projektowych czy kierowników budowy. Bardzo ważne jest również wyznaczenie nadzoru inwestorskiego.

Działania biur projektowanych

Każda inwestycja budowlana, a także ta związana z wykonywaniem robót drogowych (budowa nowych odcinków tras, bądź ich modernizacja) wymaga zaangażowania specjalistycznych biur projektowych. To one zajmują się kompleksowym wykonaniem odpowiedniej dokumentacji, na którą składa się opis techniczny, a także część rysunkowa. Do zadań biur projektowych należy również tak zwanych nadzór inwestorski, który nadaje podmiotowi uprawnienia kontrolowania całego przebiegu inwestycji i wszystkich jego składowych (począwszy od kontroli zamawianych materiałów i wykorzystywanych technik budowlanych, po oddanie dróg pod użytek publiczny, który poprzedzą odpowiednie analizy i testy nawierzchni). Tego typu usługi oferuje biuro projektowe Motyles, które ma za sobą wiele pomyślnie zrealizowanych zamówień publicznych takich jak m.in.: pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Remont odcinków gruntowych drogi powiatowej nr 2626C Kazimierzewo – Jaranowo od km 0+000,00 do km 0+920,00 oraz od km 3+865,00 do km 4+340,00, czy projekty wykonawcze na wykonanie drogi krajowej nr 1 oraz przebudowy skrzyżowania w m. Grubno.

Identyfikacja zakresu inwestycji   

Pierwszym etapem przewidzianym podczas planowania inwestycji budowy lub przebudowy dróg, lub ich elementów (np. węzłów komunikacyjnych) jest szczegółowa identyfikacja zakresu inwestycji, która przewiduje działania geodezyjne, pomiarowe, analityczne, a następnie projektowe. W tej części prac biur projektowych i innych podmiotów realizujących inwestycję bardzo ważne jest odpowiednie zaprojektowanie dróg, ulic, zjazdów indywidualnych, zjazdów publicznych, a także obiektów inżynierskich takich jak mosty, wiadukty czy też przepusty. Istotną częścią tych działań jest dokładnie zaplanowanie logistyczne organizacji ruchu drogowego w fazie przygotowania inwestycji, na różnych etapach prac, a także po ich ukończeniu.

Dokumentacja urzędowa

Na dokumentację urzędową oraz wykonawczą inwestycji drogowej składają się odpowiednie mapy do celów projektowych wykonane przez geodetów, szczegółowe projekty z opisami technicznymi oraz rysunkami (również wizualizacjami), a także zezwolenia wydane przez odpowiednie urzędy. Przed podjęciem prac ważne jest uzyskanie zarówno decyzji o warunkach zabudowy, jak i decyzję zarządcy drogi. Drogami gminnymi zarządza Urząd Gminy, drogami powiatowymi i wojewódzkimi – odpowiednio Zarząd Dróg Powiatowych oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich, a drogami krajowymi zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Realizacja inwestycji – działania wykonawców i podwykonawców

Realizacja inwestycji budowy drogi to najbardziej złożony etap prac, który musi być wcześniej odpowiednio zaplanowany. Wszystkie działania realizacji inwestycji reguluje prawnie ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Bardzo ważne są tutaj kompetencje nadzorcy inwestorskiego, do którego zadań należy kontrola wszystkich wykonawców, podwykonawców i kierowników budowy. Nadzorca musi kontrolować: obieg dokumentacji, terminowości poszczególnych etapów inwestycji, prawidłowości projektowej wykonywanych działań, a także ma za zadanie nadzorować prawnie wszystkie kwestie związane z powstawaniem, bądź modernizacją drogi. Przykładowymi działaniami realizacji inwestycji drogowej – dla drogi podrzędnej leśnej – są:

  • terenowe działania pomiarowe (geodezyjne),
  • roboty ziemne mające na celu przygotowanie trasy drogi w terenie,
  • formowanie odpowiedniego korpusu drogi na podstawie obliczeń i projektu,
  • przesunięcie mas ziemnych,
  • wykonywanie umocnień konstrukcji nawierzchni – wykorzystywane są geosyntetyki,
  • wykonanie systemów odprowadzających wody opadowe (kanalizacje opadowe),
  • wykonanie zagęszczonej nawierzchni gruntowej,
  • inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna.

Zakończenie budowy drogi

Zakończenie budowy drogi nie kończy działań wykonawców czy biur projektowych, a także nadzorców inwestorskich. Etap końcowy zakłada zgłoszenie wykonanego obiektu drogowego w celu uzyskania odpowiedniego pozwolenia na jego użytkowanie. Bardzo ważne są w tych działaniach oświadczenia kierownika budowy, dotyczące zgodności wykonania wszystkich prac z projektami wykonawczymi, a także normami prawa budowlanego. Wykonawca po okazaniu szeregu niezbędnej dokumentacji przekazuje inwestorowi i zarządcy dokumenty powykonawcze z instrukcją eksploatacji drogi.

Opracowanie:
Włocławek, Zimowa 18
tel. 607 542 675
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz