Artykuł sponsorowany

Czy hydrant to stałe urządzenie gaśnicze?

Czy hydrant to stałe urządzenie gaśnicze?

O tym, czy hydrant jest stałym urządzeniem gaśniczym, decyduje jego rodzaj. Prawo rozróżnia dwa rodzaje hydrantów – zewnętrzne i wewnętrzne. Zgodnie z przepisami tylko te ostatnie zaliczają się do SUG, czyli stałych urządzeń gaśniczych. Skąd ta różnica? Jak definiuje się stałe urządzenie gaśnicze? Dlaczego hydrant wewnętrzny jest SUG, a zewnętrzny już nie? Odpowiedzi szukaj w poniższym artykule.

Hydrant zewnętrzny i wewnętrzny

Ekspert z hurtowni sprzętu BHP i PPOŻ. Strażak: Hydranty wewnętrzne są zaliczane do stałych urządzeń gaśniczych, a jego elementy są określone konkretnymi przepisami. Te same normy stanowią również o rodzaju środka gaśniczego, który musi być zamontowany w poszczególnych obiektach.

Jednak zacznijmy od tego, czym tak właściwie są hydranty. Są to urządzenia umożliwiające bezpośredni pobór wody z sieci wodociągowej. Wszystkie hydranty posiadają złącza do węża i zawór. Dzielimy je na zewnętrzne (uliczne) i wewnętrzne, z których każdy ma swoje podtypy.

Hydranty zewnętrzne dzielimy na naziemne i podziemne. Umieszcza się je, zgodnie z przepisami, wzdłuż ulic i dróg, a także na ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odpowiedniej odległości np.: między hydrantami, czy od krawędzi jezdni. Oczywiście inne normy obowiązują dla gęstej zabudowy miejskiej, a inne dla obszarów poza nią.

Hydrant wewnętrzny jest elementem ochrony przeciwpożarowej budynku. Instalowany jest na tynku lub we wnęce. Na hydrant wewnętrzny składa się szafka hydrantowa, wąż, zawór oraz prądownica. Dzielimy je na trzy rodzaje: 25, 33 oraz 52, które oznaczają średnicę wewnętrzną węża w milimetrach i wpływają na wydajność takiego hydrantu.

Średnica węża wpływa na klasyfikację takiego hydrantu – każdy z typów przeznaczony jest do innego rodzaju budynku: hydranty 25 są stosowane w budynkach mieszkalnych, czy użyteczności publicznej, w których zwykle przebywa dużo ludzi; hydranty 33 umieszcza się w garażach, zaś hydranty 52 są przeznaczone dla budynków przemysłowych i magazynowych

Co to są stałe urządzenia gaśnicze?

Stałe urządzenia gaśnicze są to urządzenia zawiązane na stałe z obiektem, zawierające zapas środka gaśniczego, uruchamiające się samoczynnie we wczesnej fazie pożaru – tak o SUG mówi rozporządzenie MSW z 2010 roku.

Pierwszy wniosek płynący z tej definicji – hydrant zewnętrzny nie jest stałym urządzeniem gaśniczym, ponieważ nie jest związany na stałe z konkretnym obiektem.

Drugi wniosek, jaki się nasuwa po przeczytaniu ww. definicji – do SUG nie można zaliczyć także hydrantów wewnętrznych. Nie są one uruchamiane samoczynnie, automatycznie, a ręcznie. Wiele osób opierając się na takim rozumieniu SUG, nie zalicza hydrantów do stałych, a półstałych urządzeń gaśniczych lub w ogóle je z tego zakresu wyłącza. Czy słusznie?

Nomenklatura europejska jednoznacznie zalicza hydranty wewnętrzne do stałych urządzeń gaśniczych. Definicja SUG zamieszczona w normie PN-ISO 8421-4 i PN-EN 671-1 prawa unijnego zawiera rozszerzenie, które na to pozwala. Zgodnie z nią – stałe urządzenie gaśnicze uruchamia się samoczynnie lub ręcznie. Przepis ten zawiera również spis elementów hydrantu wewnętrznego.

Ta rozbieżność wynika z błędnego rozumienia rozporządzenia ministra, które nie definiuje SUG, a jedynie określa, w jakich obiektach musi znajdować się urządzenie uruchamiane samoczynnie. Bez wątpienia zatem, zgodnie ze wspomnianą wyżej normą unijną hydrant wewnętrzny jest stałym urządzeniem gaśniczym.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz