Materiał Partnera

Analizy benchmarkingowe dla cen transferowych

Analizy benchmarkingowe dla cen transferowych

Analiza danych porównawczych, zwana również analizą benchmarkingową, została wprowadzona jako element dokumentacji podatkowej w zakresie cen transferowych obowiązujący od 2017 roku.

Czym jest analiza danych porównawczych i dla kogo jest obowiązkowa?

Zgodnie z art. 9a ust. 2b pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25a ust. 2b pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, analiza danych porównawczych to analiza danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach lub innych zdarzeniach z podmiotami powiązanymi. Innymi słowy, jest to analiza mająca na celu określenie rynkowego przedział marż lub innych wskaźników finansowych stosowanych w transakcjach między podmiotami niepowiązanymi prowadzącymi działalność gospodarczą tożsamą rodzajowo do działalności podatnika.

Podmiotami zobligowanymi do sporządzenia analizy porównawczej są podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10 mln euro.

Analiza danych porównawczych dla wielu podatników jest czynnością niełatwą do wykonania, dlatego też warto zlecić to zadanie profesjonalistom z kancelarii finansowo-rachunkowej.

Co powinna zawierać analiza benchmarkingowa?

Analiza porównawcza, zgodnie z art. 9a ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25a ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinna zawierać dane porównywalne o podmiotach mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli takie dane są dla podatnika dostępne. W przypadku braku danych do przeprowadzenia analizy danych porównawczych, podatnik załącza do dokumentacji podatkowej opis zgodności warunków transakcji oraz innych zdarzeń, ustalonych z podmiotami powiązanymi, z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.

Ponadto, Rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 12 września 2017 roku w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz osób fizycznych, zawiera szczegółowe pozycje, jakie powinna zawierać analiza, a mianowicie:

a) strony transakcji lub innego zdarzenia, które podlegają analizie danych porównawczych, a jeżeli wymaga tego sposób zastosowania metody kalkulacji dochodów (straty) – dwóch lub więcej stron transakcji lub innego zdarzenia, wraz z wyjaśnieniem powodów wyboru analizowanej strony transakcji lub innego zdarzenia,

b) założenia stanowiące podstawę analizy danych porównawczych, które wpływają na wartość rynkową przedmiotu transakcji lub innego zdarzenia, wraz z uzasadnieniem powodów uznania, że dany wybór pozwala na uzyskanie na podstawie dostępnych danych i informacji największej porównywalności transakcji lub innych zdarzeń, w zakresie:

  • cech charakterystycznych dóbr, usług lub innych świadczeń, które są przedmiotem porównywanych transakcji lub innych zdarzeń,
  • przebiegu transakcji lub innego zdarzenia, w tym analizy funkcjonalnej,
  • warunków określonych w porównywanych transakcjach lub innych zdarzeniach,
  • warunków istniejących na porównywanych rynkach, w tym kryteriów porównywalności wpływających na uznanie danego obszaru geograficznego, krajowego lub zagranicznego, za rynek porównywalny,
  •  stosowanej strategii gospodarczej,

c) przyczyny zastosowania danych porównawczych pochodzących z jednego roku lub danych wieloletnich, wykorzystanych do analizy sytuacji gospodarczej podmiotów niezależnych uznanych za porównywalne,

d) dane porównawcze, w tym dane finansowe lub wskaźniki finansowe, odnoszących się do operacji gospodarczych z podmiotami niezależnymi lub zawieranych między podmiotami niezależnymi, które podatnik wykorzystał do zastosowania metody kalkulacji dochodów (straty) lub które odrzucił z powodu braku porównywalności, z podaniem informacji na temat źródła i sposobu pozyskania tych danych oraz cen lub wskaźników finansowych dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń,

e) zastosowane korekty, wraz z uzasadnieniem konieczności ich dokonania, eliminujących rozbieżności pomiędzy wykorzystanymi danymi porównawczymi dotyczącymi transakcji, innych zdarzeń lub podmiotów a analizowaną transakcją lub innym zdarzeniem,

f) wyznaczony punkt lub przedział rynkowy wraz z opisem ewentualnego wykorzystania miar statystycznych do tego celu, wraz z uzasadnieniem przyjęcia, że warunki transakcji lub innego zdarzenia nie różnią się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty,

g) przyczyn braku którejkolwiek z  ww. informacji – w przypadku gdy przeprowadzenie analizy danych porównawczych nie wymaga ich posiadania lub użycia.

Etapy przeprowadzania analizy danych porównawczych

Specjalista z kancelarii finansowo-rachunkowej zajmujący się realizacją analizy porównawczej musi przede wszystkim zrozumieć dokonywaną między podmiotami powiązanymi transakcję oraz jej warunki. Konieczne jest także zgromadzenie niezbędnych materiałów – informacji odnośnie podatnika, jego otoczenia gospodarczego, warunków ustalonych bądź narzuconych między stronami.

Rzetelnie sporządzona analiza benchmarkingowa powinna obejmować kolejne etapy prowadzące do oceny rynkowego charakteru transakcji zawieranej przez podatnika z podmiotem powiązanym:

Etap 1: Ogólna analiza informacji dotyczących podatnika i jego otoczenia gospodarczego

Etap 2: Analiza warunków ustalonych lub narzuconych pomiędzy podmiotami powiązanymi

Etap 3: Sprawdzenie możliwości porównania warunków ustalonych lub narzuconych pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami stosowanymi przez dany podmiot z podmiotami niezależnymi

Etap 4: Identyfikacji i weryfikacji porównywalnych warunków ustalanych przez podmioty niezależne

Etap 5: Wybór metody kalkulacji ceny oraz określenie wskaźnika zyskowności i wybór jego rodzaju

Etap 6: Identyfikacja danych porównawczych dla wybranej metody na podstawie czynników ekonomicznie istotnych oraz określenie konieczności dokonania poprawek

Etap 7: Analiza uzyskanych danych porównawczych.

Sporządzenia analizy danych porównawczych jest procesem czasochłonnym i wymaga doświadczenia w tym obszarze, dlatego też warto powierzyć tą pracę ekspertom, którzy zajmą się tym rzetelnie.  W taki właśnie sposób działa Kancelaria Finansowo-Rachunkowa Anny Kalisz, która sporządza analizy danych porównawczych z wykorzystaniem dostępu do wywiadowni gospodarczych.

 Na koniec przeprowadzonej analizy, pozostaje miejsce na wnioski i rekomendacje. Szczególnie istotne w sytuacji, kiedy wybrany do analizy wskaźnik zyskowności wskazuje, że wyniki finansowe podatnika nie wpasował się w przedział międzykwartylowy, nie osiągając nawet progu minimum.

Poprawnie wykonana analiza benchmarkingowa dla cen transferowych jest nie tylko obligatoryjnym elementem dokumentacji podatkowej, ale również daje możliwość uzyskania cennej wiedzy o rynku, na którym działa podatnik oraz konkurencji, z jaką przystaje mu się zmierzyć.

Opracowanie:
Katowice, Staromiejska 6 lok. 10D
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz