Artykuł sponsorowany

Akt poświadczenia dziedziczenia w kancelarii notarialnej

Akt poświadczenia dziedziczenia w kancelarii notarialnej

Akty poświadczenia dziedziczenia to dokumenty w formie aktów notarialnych, które sporządzane są przez notariusza. Pisma te są zaś potwierdzeniem prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabyciu spadku. Po podpisaniu aktu poświadczenia dziedziczenia wszystkie sporne kwestie można rozwiązywać zatem tylko na drodze sądowej. Co zaś warto wiedzieć na temat tychże aktów?

Poświadczenie dziedziczenia

Polskie prawo wskazuje na dwie drogi stwierdzania nabycia spadku przez spadkobierców. Pierwszą z nich jest uzyskiwanie orzeczenia sądowego, co wymaga stawienia się w odpowiednim sądzie. Drugą drogą jest zaś poświadczenie dziedziczenia przez notariusza w formie aktu notarialnego. Podkreślić należy, iż oba dokumenty posiadają taką samą moc prawną.

Warto również wiedzieć, że notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia tylko w przypadku dziedziczenia ustawowego lub testamentowego. Nie ma możliwości zaś dokonanie tego w przypadku testamentów szczególnych. To one, a także wszystkie spory między spadkobiercami wymagają rozstrzygnięcia sądowego.

Postępowanie przed notariuszem

Postępowanie przed notariuszem podzielone jest na dwie fazy. Pierwszą z nich jest spisanie protokołu dziedziczenia, a drugą samo sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Oczywiście oba etapy poprzedzone mogą być konsultacjami, które objaśnią zainteresowanym wszystkie kwestie. Często postępowanie przed notariuszem jest też przeprowadzane po wcześniejszym odczytaniu przez niego testamentu. Spadkobiercy nie muszą jednak korzystać z usług notarialnych tej samej kancelarii, która jest w posiadaniu właśnie testamentu spadkodawcy. Ważne jest jednak to, by spełnić kilka ważnych warunków.

Przy tworzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia spadkobiercy muszą stawić się w umówionym terminie bez wyjątku. Koniecznym warunkiem do spisania dokumentu jest zatem obecność przy tej czynności wszystkich osób, które zostały ujęte jako spadkobiercy testamentowi lub ustawowi. Istotne jest również to, by wszyscy spadkobiercy byli zgodni co do wysokości przypadających im udziałów. W innym wypadku akt notarialny nie może być sporządzony, a sprawa powinna trafić do sądu. Warto zatem dbać o polubowne rozwiązania, w czym pomagają notariusze z Kancelarii notarialnej Grzybczyk/Jonderko z Rybnika.

Poświadczenie dziedziczenia – termin

Stwierdzenie nabycia spadku w formie poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem musi nastąpić maksymalnie przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku. Koszty sporządzenia stosowanego aktu wynoszą 50 złotych. Nie ma przy tym znaczenia, jaką wartość miał sam spadek. Do kosztów zaliczyć należy także usługę sporządzenia protokołu, za co trzeba zapłacić 100 złotych. Prócz tego każda usługa notarialna wymaga naliczenia podatku VAT w wysokości 23%. 

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz