Obowiązek informacyjny

WeNet Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A (dalej "WeNet Group") realizuje "Program Rozwoju Kontaktów między Przedsiębiorcami" (dalej "Program"). WeNet Group w ramach "Programu" udostępnia serwisy internetowe pkt.pl, biznesfinder.pl i aleranking.pl, dzięki którym każdy użytkownik serwisu może w łatwy sposób bezpłatnie wyszukać opublikowane w formie wizytówki informacje o firmach działających na polskim rynku, o oferowanych przez nie usługach i produktach, a także w razie zainteresowania nawiązać z daną firmą kontakt handlowy.
Uczestnictwo firmy w "Programie" polegające na prezentacji jej bezpłatnej wizytówki w serwisach internetowych WeNet Group i okresowej aktualizacji danych w niej zawartych jest wolne od opłat. Więcej o "Programie" na stronie www.wenet.pl.
Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, WeNet Group informuje, że:
 • Ramy prawne przetwarzania przez WeNet Group danych osób fizycznych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG (Dane firmy), zawartych w bezpłatnej wizytówce są określone w następujących aktach:
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwane dalej RODO;
  • Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego - zwana dalej UoPWISP;
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - zwana dalej UŚUDE.
 • Administratorem Danych firmy w rozumieniu przepisów RODO jest WeNet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000681163, o kapitale zakładowym w wysokości 4.950.000,00 złotych.
 • Źródłami danych prezentowanych w bezpłatnej wizytówce są Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), informacje opublikowane przez firmy na stronach internetowych, a także informacje udostępnione przez nie w bezpośrednim kontakcie z WeNet Group.
 • Prezentowane w bezpłatnej wizytówce dane firmy, takie jak nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby, dane kontaktowe, NIP, REGON, branża, są przetwarzane:
  • w celu realizacji przez WeNet Group "Programu Rozwoju Kontaktów między Przedsiębiorcami", w tym prowadzenia przez WeNet Group działań analitycznych i statystycznych, w ramach prawnie uzasadnionego interesu WeNet Group i użytkowników serwisów internetowych WeNet Group, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 5 pkt 1 UoPWISP oraz przepisów UŚUDE;
  • w celu marketingowym w ramach prawnie uzasadnionego interesu WeNet Group w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z oświadczeniami woli podmiotu dotyczącymi przetwarzania danych i komunikacji marketingowej określonymi w RODO oraz w UŚUDE i Prawie Telekomunikacyjnym. Zgody udzielone WeNet Group w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej mogą być wycofane przez podmiot w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • w celu realizacji obowiązków prawnych WeNet Group wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO.
 • Odbiorcami Danych firmy są wyłącznie użytkownicy serwisów internetowych WeNet Group.
 • Dane firmy zawarte w bezpłatnej wizytówce są prezentowane w Serwisie do czasu zgłoszenia przez podmiot, którego dane dotyczą żądania usunięcia wizytówki z Serwisu. W takim przypadku Dane firmy są przetwarzane przez WeNet Group bez ich prezentacji w Serwisie przez okres w jakim przedsiębiorca jest zarejestrowany w CEIDG, a po wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG - do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wykreślenie, a następnie przez okres do 5 lat. Po upływie tego okresu następuje całkowite usunięcie Danych firmy z Bazy Danych. Ponadto Dane firmy po zminimalizowaniu ich zakresu są przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez WeNet Group obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy RODO wobec przedsiębiorcy, opisanych w pkt. 7.
 • Podmiot ma prawo żądania od WeNet Group dostępu do Danych firmy, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych WeNet Group: Agnieszka Sawicka, iod@wenet.pl.
 • Podmiot ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Szukamy klientów

Masz za mało klientów? Podpowiadamy, jak ich zdobyć!

Reklamuj się u nas
Wróć na początek strony