W urzędzie miasta lub gminy otrzymasz nowy lub pierwszy dowód osobisty. Zgłosisz narodziny dziecka, dokonasz zmiany nazwiska. Dowiesz się, jak gospodarować odpadami. Ponadto załatwisz sprawy związane z wojskiem, podatkami, ewidencją gruntów i budynków oraz wiele innych.

Przygotowany wykaz „Sprawy, które załatwisz w urzędzie gminy lub miasta”, to spis, w którym zamieściliśmy najbardziej popularne usługi i kompetencje przynależne urzędom miast lub gmin. Z naszego zestawienia dowiesz się, czego możesz oczekiwać udając się w te miejsca.

Sprawy, które załatwisz w urzędzie gminy lub miasta

Sprawy lokalowe i polityka społeczna w tym:

 • Dodatki mieszkaniowe lub energetyczne – przyznanie dodatku
 • Fundusz alimentacyjny – przyznanie świadczeń
 • Hipoteki - zgoda na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej urządzonej dla lokalu
 • Karta Dużej Rodziny
 • Rejestracja żłobka lub klubu dziecięcego
 • Sprawy repatriantów – rozpatrywanie wniosków
 • Świadczenia rodzinne – przyznanie zasiłku lub dodatku; przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego; przyznanie zapomogi; przyznanie prawa do zasiłku dla opiekuna; przyznanie prawa do świadczenia rodzicielskiego
 • Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami i podatkami

Sprawy komunikacyjne i obywatelskie, w tym:

 • Dowody osobiste – wymiana dowodu; wydanie dowodu
 • Dowód rejestracyjny – zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego; wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu/ zmiany nazwiska właściciela pojazdu lub nazwy firmy niepowodująca zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego
 • Prawo jazdy – wydanie i wymiana
 • Rejestracja pojazdów – nowego lub używanego zakupionego w Polsce lub za granicą, powtórna rejestracja, dokonanie adnotacji o rejestracja pojazdu; rejestracja pojazdu zabytkowego; wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy
 • Wymeldowanie – w drodze decyzji administracyjnej; z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP Zameldowanie – w drodze decyzji administracyjnej; na pobyt czasowy i pobyt stały
 • Wyrejestrowanie – czasowe wycofanie pojazdu z ruchu; pojazdu z powodu demontażu (kasacja w uprawnionej stacji demontażu); pojazdu z powodu kradzieży; pojazdu z powodu udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności; pojazdu z powodu wywozu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę; zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu

Sprawy architektoniczno-budowlane, w tym:

 • Budowa i przebudowa – wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zmieniających decyzję o pozwoleniu na budowę; zgłoszenie dot. budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 • Dziennik budowy – wydawanie
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – wydawanie wypisu i wyrysu; składanie wniosków do opracowywanych planów; składanie uwag do projektów
 • Odstępstwa od warunków technicznych – rozpatrywanie wniosków
 • Rozbiórka – wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – wydawanie wypisu i wyrysu Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – zgłaszanie zamiaru zmiany

Działalność gospodarcza, w tym:

 • CEIDG – wniosek o wpis
 • Ewidencja działalności gospodarczej – wydanie zaświadczenia z ewidencji
 • Handel obwoźny – zawarcie umowy w celu prowadzenia; zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia; zawarcie umowy w celu prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych w parkach i skwerach na terenie miasta
 • Zezwolenia na sprzedaż alkoholi

Sprawy zw. z geodezją, w tym:

 • Ewidencja gruntów i budynków – zgłoszenie, wniosek o zmiany w ewidencji gruntów i budynków; wydawanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
 • Nazwy ulic, placów i innych obiektów publicznych, dróg – nadawanie nazw
 • Odszkodowania – ustalenie wysokości i wypłata odszkodowania za grunty wydzielone w wyniku podziału nieruchomości pod drogi publiczne; za drogi publiczne przejęte w wyniku podziału nieruchomości; za nieruchomości wywłaszczone
 • Podziały nieruchomości – rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne i leśne; niezależnie od ustaleń planu miejscowego; zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi i ochrona środowiska, w tym:

 • Odbieranie odpadów komunalnych
 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Azbest – przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest
 • Gazy lub pyły – wydawanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • Gospodarka odpadami – wydawanie zezwolenia na transport odpadów; wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów; wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów; wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Las - wydanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów
 • Roboty geologiczne – wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, z wyjątkiem projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi
 • Usunięcie drzew i krzewów – wydawanie zezwoleń