Materiał Partnera

Zasady sporządzania dokumentacji projektowej

Zasady sporządzania dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa stanowi najważniejszy element inwestycji prowadzonej przez specjalistów z branży budowlanej, ale również architektów. Jest to zbiór dokumentów, w którym prezentowane są rozwiązania z zakresu zagadnień technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych. Zakres dokumentacji projektowej uzależniony jest od rodzaju budowy, o czym decydują przepisy prawa budowlanego.

Dlaczego należy sporządzić dokumentację projektową?

Dokumentacja projektowa służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Dotyczy ona szczególnie tych prac, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Na niezbędną dokumentację projektową składają się projekt budowalny, w którym przedstawiona jest specyfikacja robót budowlanych, projekty wykonawcze, wskazanie przedmiaru robót budowlanych oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie. W przypadku, jeśli prowadzone są prace budowlane, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę dokumentacja powinna zawierać takie elementy jak plany, rysunki oraz inne dokumenty, które umożliwiają określenie zakresu i rodzaju prac budowlanych. Ponadto powinny one zawierać też uwarunkowania i przedstawienie dokładnej lokalizacji wykonywanych prac. W dokumentacji muszą się znaleźć też projekty, pozwolenia i wszelkie uzgodnienia niezbędne do wykonania zakresu prac budowlanych.

Dokumentacja projektowa a kompletny projekt

Dokumentacja projektowa zawiera najważniejsze informacje istotne dla wykonania czynności z zakresu planowania budowy. Bardziej szczegółowe są projekty wykonawcze, które uzupełniają dane zawarte w projekcie budowlanym. Powinny one zawierać informacje pozwalające na sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz realizację robót budowlanych. Niezbędne jest uzupełnienie projektów o rysunki uwzględniające specyfikę robót i zastosowanie skal rysunków wraz z przedstawieniem wyjaśnień w formie opisów dotyczących takich aspektów budowy jak rozwiązania budowlano-konstrukcyjne i materiałowe, detale architektoniczne, instalacje i wyposażenie techniczne. W wielu przypadkach projekty wykonawcze stanowią nieodłączny element przedmiotu zamówienia dotyczącego przygotowania terenu pod budowę, określenia zakresu prac budowlanych łącznie z pracami wykonawczymi w zakresie obiektów budowlanych. Zaleca się, aby tego typu dokumenty sporządzała firma architektoniczna, która zajmuje się przygotowaniem projektu inwestycji. To ona zna najlepiej planowaną inwestycję i jest w stanie określić precyzyjnie zakres prac oraz rozwiązania technologiczne z zakresu instalacji w obiekcie budowlanym.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz