Materiał Partnera

Zasady przeprowadzania przeglądów budowlanych

Zasady przeprowadzania przeglądów budowlanych

Obowiązek wykonywania okresowych przeglądów budowlanych wynika z przepisów Prawa Budowlanego – jest oczywiście podyktowany przede wszystkim kwestiami bezpieczeństwa, ale także komfortu użytkowania obiektów. Okresowe przeglądy techniczne budynków polegają głównie na sprawdzaniu stanu technicznego konstrukcji. Co konkretniej sprawdzamy i kiedy? - Przyjrzyjmy się bliżej zasadom przeprowadzania przeglądów budowlanych.

Czym jest Prawo Budowlane?

Zanim przystąpimy do omówienia samej kwestii przeglądów budowlanych, doprecyzujmy, czym jest dokument, który je określa. Prawo Budowlane to ustawa, która normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych w Polsce. Określa także zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Na dzień dzisiejszy (rok 2019) ten dokument to 107 stron przejrzystego dokumentu, który składa się ze 108 artykułów. W naszym rozpoznaniu pod lupę weźmiemy artykuł numer 62 z rozdziału o utrzymaniu obiektów budowlanych.

Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego

Szósty rozdział Prawa Budowlanego mówi o utrzymaniu obiektów budowlanych – jest on skierowany, jak wspomnieliśmy powyżej, do właścicieli lub zarządców. Ich obowiązkiem jest utrzymywać i użytkować obiekty zgodnie z zasadami, a także „zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska”.

Jakie przeprowadzamy przeglądy budowlane?

Przeglądy budowlane są wymogiem prawnym i za niedopełnienie obowiązku ich wykonania może grozić odpowiedzialność karna. Jak mówi nam przedstawiciel firmy IMPACT z Gdańska, o rodzajach kontroli, których wykonanie powinien zapewnić właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, możemy przeczytać bezpośrednio na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. To przede wszystkim:
  • kontrola okresowa wykonywana raz w roku, która polega na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska i instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych),
  • kontrola okresowa wykonywana raz na pięć lat, która polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia; obejmuje również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (przy czym dodatkowe regulacje dotyczące kontroli okresowych budynku mieszkalnego zawiera rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych Dz. U. Nr 74, poz. 836 z późn.zm.).

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wskazuje dodatkowo informacje dotyczące kontroli okresowej dla obiektów wielkopowierzchniowych, która wykonywana jest co najmniej dwa razy w roku, kontroli bezpiecznego użytkowania oraz kontroli w przypadku zgłoszenia nieuzasadnionych ingerencji lub naruszeń. Warto przy tym zaznaczyć, że nawet niewykonanie w odpowiednim terminie wymaganych przeglądów domu jednorodzinnego może grozić odpowiedzialnością karną, czy na przykład odmową wypłacenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela w nieprzewidzianej sytuacji.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz