Materiał Partnera

Zaprojektuj i wykonaj – Stacja Uzdatniania Wody – przetargi

Zaprojektuj i wykonaj – Stacja Uzdatniania Wody – przetargi

Poniższy artykuł skierowany jest do inwestorów nieposiadających odpowiednio technicznie przygotowanych specjalistów z zakresu wodociągów, a w szczególności do gmin wiejskich. Może służyć jako pomoc przy opracowaniu SIWZ (w części technologicznej) dla potrzeb zlecenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Przygotowanie inwestycji Stacji Uzdatniania Wody w systemie „Zaprojektuj i wykonaj” wymaga opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Program powinien być tak przygotowany, aby potencjalny wykonawca robót mógł na jego podstawie rzetelnie i bezpiecznie określić wartość umowną robót objętych postępowaniem przetargowym, w krótkim okresie – od dnia ogłoszenia przetargu do dnia złożenia oferty. Okres ten jest rzadko dłuższy niż trzy tygodnie.

Wymogi ogólne stawiane PFU opisano w Obwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 1129), jednak po to, aby PFU było przydatne inwestorowi, należy wykorzystać § 19 ust.4 pkt. oraz załącznika do obwieszczenia, który pozwala Inwestorowi stawiać dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.

Aby PFU było przydatne dla inwestora oraz potencjalnego wykonawcy, powinno zawierać w części technologicznej przede wszystkim:

 1. Bilans wody dla wodociągu z uwzględnieniem danych eksploatacyjnych (w perspektywie 20 lat).
 2. Dane dotyczące istniejących ujęć wody (charakterystyka wydajności, decyzje ustalające zasoby eksploatacyjne, dokumentacja hydrogeologiczna, badania fizykochemiczne wody surowej, badania technologiczne wody surowej, pozwolenie wodnoprawne, potrzeba wykonania nowych operatów wodnoprawnych).
  2.1.  Zlecanie w PFU wykonania studzien przez przyszłego wykonawcę budowy lub przebudowy SUW niesie za sobą ryzyko braku ofert, ponieważ wykonawca musi mieć dane co do ilości i jakości wody, aby ustalić prawidłowo gabaryty urządzeń technologicznych, a co za tym idzie całej stacji uzdatniania wody – co nie jest możliwe w ciągu np. trzech tygodni. Jeśli wykonawca się znajdzie, zastosuje bezpieczny współczynnik cenowy dla całej inwestycji, co stawia często Inwestora przed trudną rewizją swego budżetu i utratą ewentualnego dofinansowania. Ponadto, w razie sporów w trakcie umowy wykonawca zawsze jest w stanie udowodnić swoje racje ze względu na brak wiedzy o pewnych faktach dotyczących przedmiotu umowy w momencie rozstrzygania przetargu.
 3. Opis pompowni głębinowych z podaniem ich konstrukcji, wyposażenia, wydajności i rozwiązań materiałowych. Należy tutaj przypomnieć, że ustalenie parametrów pompowni ujęć wód głębinowych wiąże się ściśle z tzw. opłatą stałą za pobór wód podziemnych, a co za tym idzie, kosztem produkcji 1 m3 wody.
 4. Szczegółową technologię uzdatniania wody opartą o dane jak w pkt. 1., 2. i 3. Z podaniem wielkości urządzeń technologicznych – ma to wpływ np. na gabaryty i koszt budynku SUW.
 5. Liczbę i pojemność netto zbiorników wyrównawczych (wynika to z wiedzy opisanej w pkt. 1. i 2. artykułu oraz z przepisów przeciwpożarowych dotyczących wodociągów).
 6. Parametry pompowni sieciowej (wydajność godzinowa, ciśnienie, sposób sterowania pompami, ilość pomp), z uwzględnieniem danych jak w pkt. 1. artykułu.
  6.1. Dla ustalenia wydajności pompowni sieciowej wystarczą dane z bilansu wody dla wodociągu, dla ustalenia ciśnienia pompowni wymagane jest przeprowadzenie obliczeń hydraulicznych całej sieci wodociągowej, w przeciwnym wypadku inwestora mogą spotkać przykre niespodzianki w trakcie eksploatacji (brak wymaganego minimalnego ciśnienia gospodarczego w najwyższych lub najdalszych punktach sieci, przekroczenie maksymalnych ciśnień dopuszczalnych w najniższych punktach sieci, brak wymaganych ciśnień na hydrantach przeciwpożarowych w tzw. punktach krytycznych sieci).
  6.2. Sprawdzenie poprawności współpracy hydraulicznej sieci wodociągowej wymagane jest przede wszystkim przy łączeniu dwóch wodociągów, poprzez obliczenia wspólnej sieci wodociągowej, zasilanej z dwóch punktów. Przy zaniechaniu tych obliczeń straty eksploatacyjne mogą być znacznie gorsze niż opisane w pkt. 6.1. – np. ciągłe wyłączanie z pracy jednej z SUW.
 7. Opis bloku dezynfekcji (stałej, awaryjnej, sposobu dezynfekcji).
 8. Opis usuwania ścieków technologicznych, rodzaj technologii oczyszczania, odzysk wody, długość i średnica, materiał kanałów ścieków oczyszczonych, odbiornik, konieczność wykonania operatu wodno prawnego.
 9. Opis usuwania ścieków deszczowych z uwzględnieniem przepisów nowego Prawa Wodnego, ewentualny operat wodnoprawny.
 10. Opis sterowania, automatyki, armatury kontrolno-pomiarowej, monitoringu technologicznego.
 11. Projekt zagospodarowania terenu uwzględniający lokalizację obiektów SUW, przebieg rurociągów międzyobiektowych, komunikację, rodzaj i materiały ogrodzenia a także wytyczne co do terenów zielonych otoczenia SUW.

Ponadto, PFU powinno zawierać nie mniej szczegółowe opisy rozwiązań w części budowlanej i elektrycznej (np. zasilanie awaryjne) pozwalające na szybką i rzetelną wycenę wszystkich robót przez wykonawcę, bez stosowania mnożników za ryzyko do oferowanej ceny.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz