Materiał Partnera

Zanim zaczniesz budować dom, zgłoś się do geodety!

Zanim zaczniesz budować dom, zgłoś się do geodety!

Planując realizację inwestycji budowlanej, koniecznie jest skorzystanie z usług geodety. Oznacza to, że nie można nawet postawić fundamentów domu bez współpracy z tym specjalistą. Czym zajmuje się geodeta przed rozpoczęciem wykopów? Jakie są jego obowiązku już po zakończeniu budowy? Znajdziesz odpowiedź na te wszystkie pytania po lekturze naszego artykułu.

Czym zajmuje się geodeta przed rozpoczęciem budowy?

Do pierwszego spotkania inwestora z geodetą dochodzi już na etapie projektowania inwestycji. Powstaje wówczas opracowanie planu zagospodarowania terenu na podstawie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego albo (znacznie częściej) mapy zasadniczej.

Aby jednak taki dokument mógł zostać stworzony, konieczne jest uprzednie opracowanie mapy do celów projektowych, stanowiącej niezbędny załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. W celu jej przygotowania geodeta musi porównać sytuację przedstawioną na mapie zasadniczej pozyskanej z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z tą zastaną na miejscu planowanej do realizacji inwestycji. Po naniesieniu zmian i ich zaktualizowaniu we wspomnianym organie administracyjnym nowa mapa staje się podstawą do opracowania planu zagospodarowania terenu.

Gdy inwestycja przejdzie w fazę przygotowawczą, a więc po uzyskaniu pozwolenia na budowę, konieczne jest tyczenie działki i budynku. W tym celu zaznacza się punkty poziomego usytuowania obiektu oraz jego osie, charakterystyczne punkty i repery, czyli stałe punkty oznaczające wysokość obiektu. Ten etap prac ma na celu ułatwienie wykopywania fundamentów i wznoszenia budynku zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej.

Analogicznie przebiega tyczenie przyłączy energetycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych. Warto dodać, że te tzw. obiekty liniowe znikające (a więc zakopywane) muszą być zinwentaryzowane jeszcze przed zakończeniem całości inwestycji. W przeciwnym razie nie będzie możliwe zbadanie czy ich przebieg jest zgodny z projektem budowlanym. Sam natomiast szkice z tyczenia zarówno samego obiektu, jak i przyłączy są przekazywane kierownikowi budowy.

Jakie są zadania geodety po zakończeniu inwestycji?

Wbrew pozorom zaangażowanie geodety w realizowane przedsięwzięcie nie kończy się wraz z zakończeniem budowy. Jak wyjaśnia Andrzej Dzieniszewski z iławskiego przedsiębiorstwa usług inwestycyjnych - konieczne jest przeprowadzenie kontroli połączonej z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, polegającej na zebraniu precyzyjnych danych o rozmieszczeniu w przestrzeni zarówno nowo powstałego budynku, jak i innych elementów na terenie działki. Warto przy tym dodać, że każda przeprowadzana kontrola prac musi znaleźć odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie - dokumentacja zawierająca m.in. szkice z tyczenia, kontrolę położenia elementów budynku kompletowana jest przez cały okres realizacji inwestycji i przedkładana przez geodetę do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w formie operatu geodezyjnego. To na jego podstawie aktualizowana jest mapa zasadnicza (ta sama, która przed rozpoczęciem inwestycji była niezbędna do opracowania planu zagospodarowania terenu) oraz bazy danych, w tym ewidencja gruntów i uzbrojenia terenu.

Zaznaczyć należy, że bez pozytywnego wyniku geodezyjnej kontroli powykonawczej budynek nie może zostać odebrany i oddany do użytku. Jest to bowiem znak tego, że budowa nie została zrealizowana zgodnie z zapisami projektowymi, na podstawie których wydane zostało pozwolenie na budowę.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz