Materiał Partnera

Z jakich ubezpieczeń korzystają rolnicy?

Z jakich ubezpieczeń korzystają rolnicy?

Rolnicy, podobnie jak osoby pracujące w innych sektorach gospodarki, objęci są systemem ubezpieczeń społecznych – tyle że w przypadku tej grupy funkcjonują one inaczej niż np. pracowników firm czy urzędników. Działalność rolnicza związana jest również z koniecznością wykupienia i opłacania OC rolników. W jakie jeszcze dodatkowe polisy powinien zaopatrzyć się rolnik? Szczegóły poniżej.

Ubezpieczenia społeczne rolników – KRUS

Ubezpieczeniami społecznymi rolników zajmuje się specjalnie powołana do tego celu instytucja – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Można go nazwać rolniczym odpowiednikiem ZUS-u, który gromadzi składki na ubezpieczenia społeczne pobierane od pracodawców czy osób samozatrudnionych oraz wypłaca emerytury i renty. KRUS działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2019 r. poz. 299). Obowiązkiem opłacania składek do KRUS-u objęci są rolnicy posiadający obywatelstwo polskie lub uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz – co bardzo ważne – posiadający użytki rolne co najmniej o powierzchni 1 ha przeliczeniowego. Rolnicy, którzy nie spełniają warunku co do wielkości użytków, mogą wnioskować do KRUS-u o dobrowolne objęcie ubezpieczeniem społecznym. W ramach tego ubezpieczenia funkcjonują: ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, a także emerytalno-rentowe.

Obowiązkowe polisy dla rolników

Poza ubezpieczeniami społecznymi dotyczącymi zabezpieczenia rolników w razie choroby czy wypadku, a także świadczeń emerytalnych dla tej grupy dodatkową ochroną objęte jest gospodarstwo i prowadzona działalność rolnicza. Jak to wygląda w praktyce?  Zgodnie z regulacjami wprowadzonymi przez ustawę z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych rolnicy muszą posiadać i regularnie opłacać ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej). Jest ono zabezpieczeniem na wypadek zaistnienia szkód czy uszczerbku na zdrowiu spowodowanych pracą w danym gospodarstwie. Z finansowego wsparcia gwarantowanego przez polisę OC można korzystać zarówno w przypadku wypadku przy pracy samego rolnika, jak i zatrudnianych przez niego osób. Oprócz OC rolników drugim obowiązkowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie budynków rolniczych, zapewniające odszkodowanie w przypadku strat w gospodarstwie spowodowanych przez pożar czy takie zdarzenia losowe jak gradobicia, huragany, powodzie. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ta polisa obejmuje tylko szkody dotyczące samych budynków gospodarskich, a nie znajdującego się w nich mienia czy inwentarza. Aby uzyskać odszkodowanie również w przypadku takich strat należy wykupić dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie.

Ubezpieczenie upraw

Nasz rozmówca reprezentujący firmę Ubezpieczenia Wiesława Wojciechowska dodaje jeszcze do powyższej listy ubezpieczeń rolniczych: ubezpieczenie upraw od różnych rodzajów ryzyka. Do wykupu takiej polisy zobowiązani są ci rolnicy, którzy korzystają z dopłat bezpośrednich do upraw.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz