Materiał Partnera

Wznowienie granic nieruchomości – bez geodety ani rusz

Wznowienie granic nieruchomości – bez geodety ani rusz

Każdy właściciel nieruchomości powinien mieć świadomość, że należące do niego grunty winny mieć jasno określone, tzn. wytyczone i oznaczone, granice. Niestety niekiedy dochodzi do sytuacji gdy okazuje się, że brak nam wiedzy o ich lokalizacji lub z biegiem czasu uległy one zatarciu, a zaniechanie jakichkolwiek działań w kierunku zweryfikowania istniejących nieścisłości utrwala tylko stan niezgodny z faktycznym ich przebiegiem. Na szczęście w razie wątpliwości co do położenia granic istnieje możliwość ich wznowienia, co jednak należy zlecić uprawnionemu geodecie.    

Czym jest wznowienie granic

Wbrew pozorom sytuacje gdy niezbędne jest wznowienie granic nieruchomości nie należą do rzadkości. Działanie to jest jednak bardzo często mylone z postępowaniem rozgraniczającym. Niemniej jednak należy pamiętać, że wznawianie granic stanowi zazwyczaj czynność będącą jedynie częścią działań podejmowanych w celu rozgraniczenia nieruchomości, a co za tym idzie działanie wznawiające granice mają miejsce wówczas gdy oznaczenia graniczne zostały zniszczone bądź przesunięte, ale wcześniej granice działki zostały prawnie ustalone oraz ujęte w dokumentacji, czy to w toku wcześniejszego postępowania rozgraniczającego, bądź też innego postępowania, np. podziałowego, scaleniowego lub prawomocnego orzeczenia sądu. Dodatkowo nie powinniśmy zapominać, że wznowienie granic jest czynnością typowo techniczną, nie zaś postępowaniem administracyjnym. Podstawowym celem tego procesu jest odnalezienie istniejącej i obowiązującej linii granicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie stosownymi znakami granicznymi. Wznawianie granic wykonywane jest na podstawie dowodów w postaci znaków i śladów granicznych oraz miarodajnych dokumentów.

Zadania geodety przy wznawianiu granic

Wznawianie granic to czynność, którą należy powierzyć uprawnionemu geodecie, takiemu jak specjaliści z firmy Geometra Usługi geodezyjne Joanna Stawicka. Warto przy tym pamiętać, że pierwszym krokiem specjalisty od geodezji jest zgłoszenie prac związanych z wyznaczaniem granicy nieruchomości do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Następnie na podstawie istniejących dokumentów (uzyskanych z ODGiK oraz z ksiąg wieczystych i dokumentacji uzyskanej od stron) przeprowadzana jest analiza możliwości wznowienia znaków granicznych na terenie nieruchomości. Niekiedy niezbędne jest również wykonanie odpowiednich pomiarów na interesującej nas działce, umożliwiających określenie położenia punktów granicznych. Kolejnym etapem jest powiadomienie właścicieli sąsiadujących działek i wznowienie punktów granicznych (wstawienie odpowiednich znaków na gruncie), a także dokonanie pomiarów oraz spisanie protokołów z przeprowadzonego pomiaru.

Punkty graniczne a znaki graniczne

Proces wznawiania granic obejmuje szereg działań, w których niezwykle istotną rolę odgrywają pojęcia znaków granicznych i punktów granicznych, które jednak wbrew opinii części uczestników postępowania wznawiającego, stanowią określenia odmienne. Warto zatem pamiętać, że:

  • znaki graniczne – to prawnie chroniony znak w formie fizycznej, wykonany z trwałego materiału i ułożony w punkcie granicznym (niekiedy znakiem granicznym może być również trwały element zagospodarowania terenu znajdujący się w tym punkcie). Najczęściej występuje on jednak w postaci betonowych bądź kamiennych słupków, które wskazują gdzie zaczyna się i kończy interesująca nas działka,
  • punkty graniczne – stanowią element określający przebieg granicy nieruchomości, a co za tym idzie są to punkty załamań linii granicznej między działkami.

Wznawianie granic to niełatwy proces, który wymaga skorzystania z usług uprawnionego geodety. Niemniej jednak jeśli granice pomiędzy nieruchomościami zostaną ściśle wytyczone pozwoli nam to uniknąć wielu sporów sąsiedzkich lub np. problemów z budową ogrodzenia oraz innych niedogodności prawnych.

Opracowanie:
Płock, Górna 40B lok. 16
tel. 507 557 540
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz