Materiał Partnera

Wynik finansowy przedsiębiorstwa – poznaj kondycję swojej firmy

Wynik finansowy przedsiębiorstwa – poznaj kondycję swojej firmy

Prowadzenie firmy ukierunkowane jest przede wszystkim na generowanie zysków, a także osiąganie jak najwyższej rentowności. Aby jednak uzyskać miarodajną informację na temat sytuacji finansowej i kondycji naszego przedsiębiorstwa niezbędne jest przeprowadzenie, przez biegłego rewidenta, szeregu badań oraz analiz, których efektem będzie powstanie, wymaganych przepisami prawa, sprawozdań z działalności firmy, gdzie jednym z najważniejszych elementów jest informacja o wyniku finansowym przedsiębiorstwa.

Wynik finansowy firmy, czyli

Bieżąca i regularna weryfikacja w jakiej kondycji znajduje się przedsiębiorstwo to oczko w głowie każdego właściciela lub organu zarządzającego firmą, przy czym podstawową miarą oceny efektywności działania przedsiębiorstwa jest wynik finansowy przedsiębiorstwa. Ustalany jest on w określonym okresie sprawozdawczym (ukazuje efekt działalności przedsiębiorstwa w ciągu danego okresu), na podstawie przygotowanego rachunku przychodów i zysków oraz kosztów i strat, powstałego w oparciu o przepisy ustawy
o rachunkowości. Przekazuje on także informacje na temat wyników osiągniętych zarówno podczas zwykłej działalności gospodarczej, jak i w wyniku nadzwyczajnych operacji finansowych. Wynikiem finansowym najprościej określić można różnicę pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania, co pozwala na uzyskanie informacji o finansowym rezultacie działalności gospodarczej danego przedsiębiorstwa. Wynik ten może być:

  • dodatni - mówimy wówczas, że firma osiągnęła zysk,
  • ujemny – w takim przypadku będziemy mieli do czynienia ze stratą netto.

Rodzaje wyniku finansowego oraz warianty jego ustalania

Zlecając biegłemu rewidentowi, np. specjalistom z firmy Biuro Rachunkowe Anna Dunajska, sporządzenie sprawozdania informującego o wyniku finansowym przedsiębiorstwa, powinniśmy mieć świadomość, że wyróżnić możemy kilka odmian wyniku finansowego. Są to przede wszystkim:

  • wynik finansowy ze sprzedaży – który stanowi różnicę pomiędzy przychodami uzyskanymi ze sprzedaży a kosztami ich uzyskania,
  • wynik finansowy z działalności operacyjnej - to wynik finansowy ze sprzedaży, który dodatkowo uwzględnia pozostałe przychody i koszty operacyjne niewynikające z podstawowej działalności przedsiębiorstwa,
  • wynik finansowy z działalności gospodarczej brutto - uwzględnia skutki operacji finansowych firmy odzwierciedlone w przychodach (np. wypłata dywidendy, odsetki nadwyżki związane z różnicami kursowymi), oraz kosztach finansowych (np. odsetki czy nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi),
  • wynik finansowy brutto - czyli wynik finansowy z działalności gospodarczej brutto z dodatkowym uwzględnieniem nadzwyczajnych zysków i straty. Może on wystąpić w postaci zysku brutto lub straty brutto,
  • wynik finansowy netto  – czyli wynik brutto po odjęciu zobowiązania z tytułu podatku dochodowego. Podobnie jak w przypadku wyniku brutto może wystąpić on w postaci zysku netto lub straty netto.
  • W przypadku ustalania wyniku finansowego przedsiębiorstwa mamy do dyspozycji dwa podstawowe warianty, różniące się one od siebie kwestią obliczania wyniku ze sprzedaży, a mianowicie:
  • wariant porównawczy – gdzie koszty dzielone są według rodzajów, czyli przychodom ze sprzedaży produktów przeciwstawia się koszty według rodzaju, a następnie koryguje się je o zmianę stanu produktów, uwzględniającą zmianę stanu na koniec roku w relacji do stanu na początek roku,
  • wariant kalkulacyjny – kiedy to przychody netto ze sprzedaży produktów pomniejszane są o koszty ich wytworzenia, wartość sprzedanych towarów, a także koszty sprzedaży i ogólnego zarządu.

Ustalenie wyniku finansowego przedsiębiorstwa to działanie niezwykle istotne, które przede wszystkim pozwala na określenie stopnia opłacalności prowadzenia działalności, ale nie należy również zapominać, że wpływa ono również na postrzeganie podmiotu przez otoczenie, pozwala na dalszy rozwój oraz wzrost wartości firmy.

Opracowanie:
Toruń, Marii Skłodowskiej-Curie 73
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz