Materiał Partnera

W jakich sytuacjach sporządzany jest protokół notarialny

W jakich sytuacjach sporządzany jest protokół notarialny

Protokół może oznaczać, w najbardziej ogólnym sensie, zestaw reguł umożliwiających porozumienie. Może też być oficjalnym, pisanym na bieżąco sprawozdaniem przebiegu posiedzenia czy zebrania. Spisywany przez notariusza ma formę aktu notarialnego i tym samym staje się dokumentem urzędowym. Służy wówczas za dowód prawdziwości zawartej w nim treści. Przeczytaj i dowiedz się, w jakich okolicznościach czynność ta musi być wykonywana.

Podstawowe usługi notarialne

Podstawową czynnością notarialną jest sporządzanie aktów notarialnych. Te natomiast są dokumentami urzędowymi potwierdzającymi dokonanie określonej czynności prawnej, a jednocześnie są również szczególną formą czynności prawnej. Jest sporządzany w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy lub takie życzenie wyrażają strony uczestniczące w czynności prawnej. Do najczęściej spotykanych okoliczności, w których potrzebny jest akt notarialny, należą testament oraz transakcje związane z nieruchomościami. Nie wyczerpuje to jednak w pełni zakresu kompetencji notariusza. Kancelaria notarialna podejmuje się również między innymi sporządzania poświadczeń czy sporządzania wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów.

Usługi notarialne obejmują również spisywanie protokołów. Protokół notarialny jest aktem notarialnym i tym samym, jak każdy dokument sporządzany przez notariusza Jarosława Pietrygę, ma moc dokumentu urzędowego. Protokół notarialny ma stanowić dowód prawdziwości zawartych w nim okoliczności poprzez obiektywne dokumentowanie przebiegu zdarzeń, których świadkiem jest notariusz. Regulacje prawne dotyczące spisywania protokołów zawarte są w art. 79 pkt 4 ustawy Prawo o notariacie. W większości przypadków konieczność spisania protokołu notarialnego pojawia się w przypadku zgromadzeń wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek osobowych, walnych zgromadzeń akcjonariuszy czy zebrań wspólnoty mieszkaniowej.

Rodzaje protokołów notarialnych

Jak już wspomnieliśmy wyżej, zgromadzenia wspólników spółek, walne zgromadzenia akcjonariuszy, spółdzielni oraz zebrania wspólnot mieszkaniowych, na których podejmowane są uchwały, wymagają protokołowania przez notariusza w przypadkach przewidzianych prawem. Istnieją ponadto inne okoliczności, których świadkiem powinien być notariusz. Jednym z nich będzie protokół dotyczący stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń. Protokołowane oświadczenie może być złożone w kancelarii lub poza nią, jeśli wymagają tego szczególne okoliczności. Protokół niestawiennictwa strony sporządzany jest na żądanie strony stawającej wówczas, gdy obie strony były zobowiązane do stawiennictwa u notariusza.

Protokół dziedziczenia jest spisywany przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia. To, jakie oświadczenia oraz jakie dokumenty powinny zostać w nim zawarte, określa ustawa prawo o notariacie. Natomiast protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu wymaga spisania, gdy do notariusza zgłaszamy się z odpisem skróconym aktu zgonu spadkobiercy oraz jego testamentem. Notariusz nie zawiadamia osób zainteresowanych o terminie otwarcia i ogłoszenia ostatniej woli, ale mogą one być obecne podczas tej procedury. Protokół notarialny może być sporządzony również z przyjęcia na przechowanie papierów wartościowych, pieniędzy czy dokumentów, otwarcia strony internetowej – w celu udokumentowania jej wyglądu i zawartej treści. Innymi okolicznościami, wymagającymi tej czynności są przetargi, licytacje i rozdania nagród.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz