Materiał Partnera

W jaki sposób geodeta ustala przebieg granic nieruchomości?

W jaki sposób geodeta ustala przebieg granic nieruchomości?

W pewnych sytuacjach granice nieruchomości wywołują pewne wątpliwości. W przypadku, gdy jest to kwestia sporna, niezbędnym działaniem jest przeprowadzenie procesu rozgraniczającego. Takie postępowanie ma na celu wskazanie położenia punktów, a także linii granicznych. W tym przypadku ważne jest również ich utrwalenie znakami granicznymi na gruncie. W jaki sposób geodeta ustala przebieg granic nieruchomości?

Co to jest postępowanie rozgraniczające?

Wskazane działanie polega na urzędowym ustaleniu przebiegu granic między sąsiadującymi nieruchomościami. Istota procedury jest określenie, do jakiego obszaru zastosowanie ma prawo właściciela. Zadaniem procedury nie jest natomiast wytyczenie wszystkich granic posiadłości, tak aby były one zgodne z treścią zawartą w księdze wieczystej. Czynność ta jest dokonywana wyłącznie w miarę potrzeb. Powstają one wtedy, gdy ze wszystkimi właścicielami pobliskich nieruchomości doszło do sporu związanego z prawidłowym przebiegiem punktów brzegowych. 

Postępowanie rozgraniczające z urzędu bądź na wniosek zainteresowanego

Procedura ustalenia granic nieruchomości może odbyć w trybie administracyjnym bądź sądowym. Jednakże w pierwszej kolejności podejmuje się sposób urzędowy. Gdy mimo przeprowadzenia określonego działania, kwestie nadal będą budzić wątpliwości uwzględnia się wyższą instancję.

Postępowanie o charakterze administracyjnym wszczynane jest na wniosek zainteresowanego bądź z urzędu. Drugi przypadek ma miejsce tylko wówczas, gdy mamy do czynienia z procesem scalania gruntów. Taki sposób występuje również wtedy, gdy potrzeby gospodarki narodowej, albo też interes społeczny wymaga rozgraniczenia, a nie ma w tym aspekcie wniosku strony.

Ustalenie granic na podstawie ugody

Czynności związane z ustaleniem przebiegu granic wykonuje upoważniony przez wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta, geodeta. W tym przypadku uwzględnia się znaki, mapy, inne dokumenty, a także punkty osnowy geodezyjnej. Specjaliści z firmy Geoteam wskazują, że gdy nie dysponuje się zaprezentowanymi wyżej danym, albo są one niewystarczające lub sprzeczne potrzebne jest zgodne oświadczenie stron. Nie zawsze można uzyskać porozumienie w tej kwestii. Wówczas geodeta nakłania do zawarcia porozumienia. Uczestnictwo w procedurze wymaga doręczenia zainteresowanym stosownego zawiadomienia pozwalającego na stawienie się na gruncie. Brak nieusprawiedliwionej nieobecności nie wstrzymuje czynności geodety. Wyjaśnienie powodu wstrzymuje działanie do ustalenia przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika. Karencja nie może trwać jednak dłużej niż miesiąc. Czynności ustalenia przebiegu granic są podsumowane przez sporządzenie odpowiedniego protokołu lub aktu ugody.

Decyzja reprezentanta gminy lub wyrok sądu

Gdy nie ma już żadnych wątpliwości wójt, burmistrz, czy prezydent wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości. Dokument ten sporządza się na podstawie protokołu podziałowego przygotowanego przez geodetę. Reprezentant gminy ocenia także prawidłowość wykonania czynności. Gdy stwierdzi obecność wad, wzywa specjalistę do poprawy oraz uzupełnienia.

W przypadku, gdy strony są niezadowolone z wyniku przeprowadzonej procedury, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji mogą żądać rozstrzygnięcia sądowego.  W takim przebiegu spraw zadaniem geodety jest utrwalenie punktów granicznych adekwatnie do stanu spokojnego posiadania.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz