Materiał Partnera

Usługi finansowe i audytorskie biegłych rewidentów

Usługi finansowe i audytorskie biegłych rewidentów

Praca biegłych rewidentów polega na przeprowadzaniu audytów, które mają zaopiniować prawidłowość między innymi sprawozdań finansowych. Warto wiedzieć, że wiele firm decyduje się na skorzystanie z usług doradztwa podatkowego i finansowego w celu uniknięcia nieprawidłowości prawnych, ale również po to, aby wprowadzić do swoich organizacji innowacyjne zmiany.

Prywatne kancelarie biegłych rewidentów

Kancelarie biegłych rewidentów to bardzo ważne organy opiniodawcze, z których usług korzysta wiele małych, średnich, jak i dużych firm. Dzięki nim bilanse przedsiębiorstw ulegają znacznej poprawie, a wszystkie błędy, które mogłyby zostać zakwalifikowane na karę grzywny, są usuwane – polityka rachunkowa jest bardzo restrykcyjna. Same działania rewizji finansowej przeprowadzanej przez najlepsze biura biegłych rewidentów, takich jak Jędrzejewska Anna. Kancelaria biegłego rewidenta, zakładają kilka etapów. Bardzo ważne jest zapoznanie się ze strukturą danej jednostki oraz z systemem wewnętrznej kontroli. Dzięki temu biegły rewident może opracować analizę ryzyka, strategię badania i określić metodologię swojego działania. Przejście przez wszystkie procedury skutkuje wydaniem opinii na temat prawidłowości sprawozdania finansowego, a także daje możliwość podjęcia odpowiednich kroków usprawniających, o których można przeczytać w kolejnej części artykułu. Warto wiedzieć, że praca biegłych rewidentów, zwanych również audytorami finansowymi, wykorzystywana jest także do badania projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków UE. Pracownicy najlepszych kancelarii weryfikują zgodność finansów z umową, a także kompletność wszystkich dokumentów. Dzięki temu można uniknąć błędów formalno-prawnych, a także finansowo-księgowych.

Istota sprawozdania finansowego – usprawnienie działania firmy

Sprawozdanie finansowe jest ostatnim etapem wszelkich działań rachunkowych i księgowych. To dzięki niemu firmy mogą poznać faktyczny stan swoich finansów oraz dowiedzieć się, w jaki sposób pod względem ekonomicznym funkcjonowała firma. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia usprawniania i uszczelniania systemów rachunkowych i księgowych, a także ustalania nowego rocznego budżetu oraz planów dalszego rozwoju danego przedsiębiorstwa. Biegli rewidenci są w stanie zaproponować odpowiednie rozwiązania dzięki wnikliwej analizie ekonomicznej (np. mogą zaproponować odpowiednie rozwiązania podatkowe, przyjęcie innych zasad rachunkowości w strukturze pracy firmy, czy zarekomendować zmiany w regulaminach umów handlowych). Istotnym elementem jest również analiza podatkowa, która jest przeprowadzana w ramach badania sprawozdania finansowego. Dzięki niej analizowana jednostka uzyskuje znaczne zapewnienie co do prawidłowości rozliczeń z urzędem skarbowym. W tym celu specjalista audytor powinien mieć wgląd do ksiąg rachunkowych, śródrocznych sprawozdań finansowych, a nawet poszczególnych rachunków i umów handlowych. Klienci instytucjonalni powinni zwrócić uwagę na to, w jaki sposób takie działania mogą doprowadzić do polepszenia statusu materialnego firmy. Jeśli chodzi o sprawozdania finansowe, należy wiedzieć, że niektóre podmioty są ustawowo zmuszone do okazania tego typu dokumentacji powołanym przez organy audytorom. W takich przypadkach również warto skorzystać z usług prywatnych kancelarii biegłych rewidentów, którzy oferują wykonywanie badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z UoR/MSSF. Znajomość zarówno regulacji polskich, jak i międzynarodowych prawa bilansowego świadczy o wysokich kompetencjach audytorskich.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz