Materiał Partnera

Sprawy podziału majątku wspólnego

Sprawy podziału majątku wspólnego

W przypadku spraw rozwodowych bardzo często dochodzi to konieczności określenia majątku wspólnego i dokonania jego sprawiedliwego podziału. Warto wiedzieć, że sprawy rozwodowe stosunkowo rzadko dokonują podziału majątku w procesie rozwodowym. Do tego potrzeba otworzenia odrębnej sprawy. Warto jednak rozważyć mediację i wybrać ugodowy wariant podziału majątku. Pomoże Ci w tym wyspecjalizowany w prawie rodzinnym adwokat.

Wariant trzeci – negocjacja i umowa podziału majątku 

Polskie ustawodawstwo i prawo rodzinne określają trzy sposoby dokonania podziału majątku wspólnego: na drodze prawomocnego wyroku sądowego w procesie rozwodowym; na drodze odrębnego postępowania po rozwodzie – warto pamiętać, że prawo nie określa czasu, w którym byli małżonkowie mogą wykonać ową czynność prawną; oraz na drodze mediacji i umowy zawartej pomiędzy stronami, przy której o zabezpieczenie interesów może zadbać adwokat. W szczególności warto zabiegać o rozwiązanie według wariantu trzeciego, który nie tylko umożliwia szybkie zamknięcie całej sprawy oraz rozpoczęcie nowego, oddzielnego życia, ale również oszczędza stres (także zaangażowanych w sprawę potomków). Niestety skomplikowane sprawy rozwodowe i sprawy działowe mogą skutkować rozciągnięciem się procesu podziału majątków nawet na kilka lat, dlatego najważniejszą czynnością jest udanie się do adwokata po porady prawne oraz reprezentowanie przed sądem bądź przed małżonkiem i jego adwokatem. Skuteczny adwokat powinien posiadać odpowiednie rekomendacje, umiejętności miękkie – m.in. perswazja – a także wyspecjalizowanie w prawie rodzinnym, spadkowym, czy rzeczowym. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez obojga małżonków lub jednego nich, a także wtedy, kiedy odbywało się  inwestowanie w trakcie małżeństwa (poprzez nabywanie akcji, obligacji, praw udziałowych lub innych form inwestycji – szeroko pojęte inwestycje w fundusze) wielkie znaczenie ma wiedza z zakresu prawa gospodarczego, często bankowego, ale także podatkowego. Doświadczenia w tym zakresie – jak twierdzi adw. Magdalena Krajewska-Grimm – nie można zastąpić żadną wiedzą pozyskaną z Internetu, książek i czasopism. Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. W szczególnych przypadkach podziału majątku kluczowa może okazać się wiedza z zakresu prawa autorskiego (współautorstwo książki, utworu muzycznego, marki danego produktu sygnowanego nazwiskiem).

Działania w przypadku podziału majątku

Warto wiedzieć, że podział majątku w wariancie negocjacyjnym może zostać przeprowadzony w obecności dwóch adwokatów reprezentujących dwie strony, bądź może to być jeden adwokat występujący wyłącznie w charakterze obranego przez strony mediatora. Najczęściej spotyka się jednak sytuację, w której każdy z małżonków posiada własnego reprezentanta, co pozwala na uniknięcie konfliktu interesów. Pierwszą i najważniejszą czynnością przy podziale majątku jest określenie majątku wspólnego, a także majątku osobistego, który nie powinien podlegać podziałowi. Na majątek osobisty składają się wszystkie przedmioty należące do małżonka przed zawarciem związku małżeńskiego, a także niektóre dobra, które zostały nabyte w trakcie pożycia (ważny jest w tym przypadku art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Warto wiedzieć, że kancelarie adwokackie potrafią sprawnie dokonać z obiema stronami satysfakcjonującego inwentarza majątkowego. Przy regulacji stosunków własnościowych – w sądzie czy u adwokata – ważne jest również rozpatrzenie roszczeń związanych z tak zwanym nierównym udziałem majątku wspólnego. Olbrzymie problemy w dzisiejszych czasach sprawia niejednokrotnie zasada prawna, że przedmiotem podziału majątku  są tylko tak zwane aktywa. Pasywa takie jak długi, nie są przedmiotem prawnej regulacji podziału majątku. Problem stanowią zatem wspólne kredyty hipoteczne, które bardzo często doprowadzają do napięć i spotkania się byłych małżonków w sądzie.

Niesatysfakcjonujący proces sądowy

Warto uniknąć procesu sądowego w związku z podziałem majątku (często są to mało satysfakcjonujące, aczkolwiek sprawiedliwe rozstrzygnięcia). Jeśli jednak dojdzie do próby takiego rozwiązania sprawy, profesjonalny adwokat sprawnie dobierze razem z Tobą materiał dowodowy, świadków i scenariusze obrony interesów. Proces sądowy dotyczący podziału majątku najczęściej polega na konflikcie małżonków, czy byłych małżonków, dlatego  pomocne jest zatrudnianie pełnomocnika, który udzielał konsultacji i sprawował reprezentację w sądzie podczas sprawy rozwodowej. W przypadkach rozwodów z orzeczeniem o winie małżonka może dojść do możliwości, w której strona będąca w trudniejszej sytuacji materialnej (o ile sąd ustali że nie ponosi winy za ustanie pożycia) wystąpi o roszczenie alimentacyjne. Warto jednak wiedzieć, że sądowy podział majątku działa w ramach własnych zasad – wcześniej przeprowadzona sprawa rozwodowa nie wpływa na nowy proces. Wybierając wariant sądowy, klient naraża się na niekorzystny bilans zysku i strat, dlatego specjalistyczna obsługa prawna kancelarii adwokackiej jest bardzo pomocna.

Opracowanie:
Katowice, Kościuszki 23 lok. 5
tel. 32 251 87 37
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz