Materiał Partnera

Skonsolidowane sprawozdania finansowe pod okiem biegłych rewidentów z Biura rachunkowego Radek

Skonsolidowane sprawozdania finansowe pod okiem biegłych rewidentów z Biura rachunkowego Radek

Globalizacja oraz zmiany gospodarcze sprawiają, że coraz aktualniejsze staje się powiedzenie „większy może więcej”, a co za tym idzie nieustannie wzrasta liczbai znaczenie grup kapitałowych. Pamiętajmy przy tym, że firmy wchodzące w ich skład realizują strategię całej grupy, w związku z czym ocena skutków realizacji tej strategii jest możliwa przede wszystkim na podstawie danych finansowych poszczególnych jednostek. Na tym tle zrodziła się konieczność powstawania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które sporządzają firmy, takie jak Radek Biuro rachunkowe, zatrudniające biegłych rewidentów.

Czym jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowego sporządzane jest dla grupy przedsiębiorstw i umożliwia przedstawienie transakcji wewnętrznych i kondycji grupy oraz sytuację po konsolidacji. Dokumentacja tego typu jest użyteczna między innymi dla samych właścicieli przedsiębiorstwa lub inwestorów, którym zależy na zapoznaniu się z pełnym obrazem grupy kapitałowej. Dane w sprawozdaniu zestawione są w taki sposób, by pokazać jak działa grupa kapitałowa jako całość, niezależnie od struktury prawnej czy kapitałowej. W tym przypadku to jednostka dominująca zleca wykonanie wyspecjalizowanym firmom, takim jak Radek Biuro rachunkowe, lub samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej. Obejmuje ono dane tzw. spółki matki oraz jednostek stowarzyszonych (jednostka dominująca wywiera na nie znaczący wpływ, przy czym wpływ ten nie jest aż tak mocny, aby można było nazwać to sprawowaniem kontroli) lub zależnych (te nad którymi tzw. spółka matka sprawuje kontrolę) oraz dane wspólnych przedsięwzięć (podmioty kontrolowane wspólnie przez jednostkę dominującą oraz przez jeden lub kilka innych podmiotów). Warto przy tym pamiętać, że wymagane jest również, by między jednostkami grupy kapitałowej istniały powiązania o charakterze kapitałowym, czyli posiadanie przez jednostkę dominującą odpowiedniego poziomu udziałów lub akcji w innych jednostkach.

Niezbędne elementy

Struktura skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które przygotowują biegli rewidenci, w tym również z biura rachunkowego Radek, składa się z następujących elementów:        

  1. skonsolidowanego bilansu,
  2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat,
  3. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych,
  4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
  5. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się również sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej. Podaje się w nim między innymi informacje o udziałach (akcjach) własnych, posiadanych przez jednostkę dominującą, jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej oraz osoby działające w ich imieniu.

Warto pamiętać, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe, przygotowywane między innymi przez specjalistów z firm takich Radek Biuro rachunkowe, nie sprowadza się wyłącznie do prostego zestawienia danych finansowych poszczególnych jednostek. Jest to zaledwie punkt wyjścia do dalszych czynności, mających na celu jego sporządzenie. Rzetelne i precyzyjne przygotowanie sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej wymaga między innymi dokonania stosownych korekt konsolidacyjnych, których celem jest wygenerowanie finalnych danych skonsolidowanych. To właśnie prawidłowo wyliczone
i wprowadzone do arkusza konsolidacyjnego korekty sprawiają, iż jest to dokumentacja stanowiąca właściwe oraz cenne źródło informacji dla czytelników tegoż sprawozdania.

Opracowanie:
Żory, Miarki 54
tel. 32 435 07 14
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz