Materiał Partnera

Rozgraniczenie nieruchomości środkiem zakończenia sporu o granice działki

Rozgraniczenie nieruchomości środkiem zakończenia sporu o granice działki

Niestety są sytuacje konfliktowe, których rozwiązanie wymaga zaangażowania dodatkowych organów w celu ich rozwiązania. Takim przypadkiem jest spór o granicę działki. Często dochodzi do niego pomiędzy sąsiadami, którzy z braku dokumentacji potwierdzających swoje racje nie mogą dojść do porozumienia. Najrozsądniej wówczas jest podjąć decyzję o przeprowadzeniu rozgraniczenia nieruchomości. Co należy wiedzieć o tej procedurze?

Wniosek

Kiedy już wiemy, że sporu o granice działki nie rozwiążemy bez interwencji dodatkowych osób, warto zapoznać się z etapami procedury rozgraniczenia nieruchomości. Wszczęcie postępowania o rozgraniczenie możliwe jest po złożeniu stosownego wniosku przez jedną z zainteresowanych stron. Zazwyczaj jest to właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty działki, ale może to zrobić tak naprawdę każdy, o ile przedstawi w tym działaniu interes prawny. Pierwszy etap takiego postępowania toczy się przed wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta, właściwym ze względu na położenie nieruchomości, której spór dotyczy. Kiedy znajduje się ona na wsi, należy udać się do urzędu gminy w celu wypełnienia i przedłożenia wniosku umożliwiającego dalsze postępowanie w tej sprawie.

Ustalenie przebiegu granic

Właściwy organ prowadzący postępowanie powołuje geodetę, którego zadaniem będzie ustalenie przebiegu granic pomiędzy spornymi działkami. Do jego przeprowadzenia niezbędna jest już istniejąca dokumentacja oraz znaki i punkty geodezyjne. Geodeta wykonuje mapę, na której zaznacza właściwe granice. Następny etap to rozprawa graniczna, na którą strony są wzywane przez wykonującego usługę geodetę. Okazuje on im granice i w przypadku dalszego sporo powinien zachęcać do ugody. W razie jej zawarcia podlega ona zatwierdzeniu przez organ wszczynający postępowanie, po czym jest ono umorzone z powodu bezprzedmiotowości roszczenia.

Brak zawarcia ugody

Jeśli ugoda nie zostanie zawarta geodeta przestawia dokumentację ze swojej pracy wójtowi, który wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości. W przypadku, gdy stworzona przez geodetę dokumentacja nie daje takiej możliwości, postępowanie również zostaje umorzone i przekazane na drogę sądową. W przypadku braku dowodów granice ustala się według ostatniego spokojnego stanu posiadania. Warto więc dążyć do ugody proponowanej przez geodetę, gdyż decyzja sądu może nie być wcale dla stron satysfakcjonująca.

Procedura rozgraniczenia nieruchomości jest skomplikowana i długotrwała. Firma Wojcieszkiewicz Romuald Przedsiębiorswo geodezyjne świadczy szereg usług geodezyjnych, w tym także usługi rozgraniczania nieruchomości.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz