Materiał Partnera

Rodzaje czynności notarialnych

Rodzaje czynności notarialnych

Notariusz dokonuje czynności, którym strony chcą lub muszą nadać formę notarialną. Czynności notarialne, które są dokonywane przez notariusza, mają charakter dokumentu urzędowego. Rodzaje czynności notarialnych dokonywanych przez notariusza są w szczegółowy sposób regulowane w przepisach ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.

Czynności wykonywane przez notariusza

Zakres działalności notariuszy i kancelarii notarialnych jest, wbrew pozorom, bardzo szeroki. Na podstawie obowiązujących przepisów notariusz sporządza akty notarialne i akty poświadczenia dziedziczenia, sporządza poświadczenia np. własnoręczności podpisu i daty, spisuje protokoły, doręcza oświadczenia, sporządza weksle i czeki, sporządza wpisy, odpisy i wyciągi dokumentów, na żądanie stron sporządza projekty aktów, oświadczeń itp. oraz przyjmuje na przechowywanie pieniądze, dokumenty, papiery wartościowe, dane na informatycznych nośnikach danych wymienione w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Czynności notarialne są dokonywane w języku polskim, ale na wniosek można je wykonać również w języku obcym.

Status  czynności i dokumentów notarialnych

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego. Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z przepisami prawa mają charakter dokumentu urzędowego. Stanowią one bezpieczną alternatywę dla postępowania sądowego. Pozwalają bowiem wszystkim stronom na szybkie i skuteczne rozwiązanie danego problemu. Notariusz jest dodatkowo zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich okoliczności sprawy, o których wie z uwagi na wykonywane czynności notarialne. Obowiązek ten trwa nawet po jego odwołaniu. Ustaje jedynie w sytuacji, gdy notariusz składa zeznanie przed sądem jako świadek. 

Obowiązki interesariusza

Przed rozpoczęciem dokonywania czynności notarialnych notariusz jest również zobowiązany do stwierdzenia tożsamości osób, które biorą udział w danej czynności na podstawie przewidzianych w prawie dokumentów. Są to dowód osobisty paszport lub karta pobytu. Przed czynnością notarialną należy się także upewnić czy termin ważności danego dokumentu nie minął, a zawarte w nim dane są prawidłowe i aktualne, np. adres zameldowania, noszone nazwisko itd. W sytuacji, gdy stroną czynności notarialnej nie będzie osoba fizyczna, konieczne jest dodatkowo stwierdzenie tożsamości danego podmiotu na podstawie odpowiednich dokumentów, np. odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku spółek.

Oceń artykuł (1)
5,0
Komentarze
Dodaj komentarz