Materiał Partnera

Regulacje prawne dotyczące transportu drogowego

Regulacje prawne dotyczące transportu drogowego
Każdy transport musi przebiegać z zachowaniem środków bezpieczeństwa, które chronią zarówno ładunek, jak i ludzi zaangażowanych w przewóz, a także osoby postronne. Regulacje prawne obejmują także transport drogowy. Co przepisy mówią o przewożeniu towarów w transporcie drogowym? Jakie akty prawne muszą być przestrzegane? Poznaj prawo i transportuj bezpiecznie!

Transport drogowy w prawie krajowym

Transport drogowy może odbywać się na terenie kraju, ale też między państwami. Dlatego tę dziedzinę regulują zarówno przepisy polskie, jak i międzynarodowe. Aktów prawnych, których należy przestrzegać podczas transportu drogowego, jest mnóstwo. Oto najważniejsze polskie ustawy dotyczące tej kwestii:

  • ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym,
  • ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe,
  • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowcy,
  • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

To tylko cztery najbardziej ogólne akty prawne dotyczące transportu drogowego na terenie Polski. Określono w nich m.in. zasady prowadzenia działalności transportowej, uzyskiwania uprawnień i kompetencji do tego, naruszenia i ich konsekwencje, zasady dopuszczenia pojazdów do ruchu, a także czas pracy kierowców, obligatoryjne przerwy od pracy i obowiązki pracodawcy wobec kierowców.

Naturalnie, poza ustawami, powstał też szereg rozporządzeń ministerialnych, które bardziej szczegółowo regulują transport drogowy.

Transport drogowy w prawie międzynarodowym

W związku z tym, że transport drogowy odbywa się na terenie wielu krajów, konieczne były stworzenie wspólnych międzynarodowych przepisów, które zapewniają bezpieczeństwo ładunkom i kierowcom, a także wprowadzają ład w dokumentach przewozowych.

Do najważniejszych aktów prawa międzynarodowego w tej dziedzinie zaliczają się:

  • konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) (Genewa, 19 maja 1956 roku); Polska ratyfikowała konwencję w 1962 roku,
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego,
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych,
  • rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

Powyższa lista nie wyczerpuje międzynarodowych aktów prawnych obowiązujących przewoźników. Jeśli chcesz mieć pewność, że powierzasz transport drogowy firmie, która odnajduje się w gąszczu przepisów i sumiennie ich przestrzega, wybierz Maximus – przedsiębiorstwo spedycyjne z Poznania.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz