Materiał Partnera

Przepisy prawne dotyczące umów cywilnoprawnych

Przepisy prawne dotyczące umów cywilnoprawnych

Umowy cywilnoprawne to umowy o dzieło oraz umowy zlecenia. W przeciwieństwie do innych form zatrudnienia, umowy cywilnoprawne nie są regulowane przez przepisy kodeksu pracy, a jedynie przez przepisy znajdujące się w kodeksie cywilnym. Wynikają z tego podstawowe różnice między umowami cywilnoprawnymi i umową o pracę. Jakie przepisy prawne dotyczą umów o dzieło i zlecenie?

Umowy cywilnoprawne – czym są i czym różnią się od zatrudnienia na umowę o pracę?

Umowy cywilnoprawne są o wiele bardziej elastycznymi formami zatrudnienia niż umowa o pracę. Jednak i one podlegają pewnym zasadom i ściśle określonym przepisom prawnym. Jest to gwarancją poszanowania interesów obu stron umowy: zleceniodawcy i zleceniobiorcy. W przeciwieństwie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w przypadku umów o dzieło i zlecenie pracodawca (zleceniodawca) nie musi przestrzegać przepisów kodeksu pracy. Dotyczy to m.in. minimalnego wynagrodzenia, prawa pracownika do urlopu, czasu pracy oraz czasu wypowiedzenia obowiązującej umowy. Jeżeli na przykład prowadzimy firmę i zatrudniamy pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych, warto ich obsługę powierzyć profesjonalnej kancelarii, takiej jak np. warszawski Abacus.

Umowy cywilnoprawne są znacznie bardziej elastyczne i w dużej mierze opierają się na wzajemnych ustaleniach między stronami. Umowy cywilnoprawne są coraz częściej wybieraną formą współpracy, kiedy firma lub osoba fizyczna nie planuje zatrudnienia danego wykonawcy, ale chce zgodnie z prawem skorzystać ze świadczonych przez niego usług.

Przepisy, które regulują umowy cywilnoprawne

Umowy cywilnoprawne o dzieło i zlecenie są regulowane przez odpowiednie artykuły kodeksu cywilnego. Prawa i obowiązki wynikające z zawarcia umowy zlecenia opisane są w kodeksie cywilnym w artykułach 734-751. Pracodawca w przypadku tej umowy nazywany jest zleceniodawcą, a pracownik zleceniobiorcą. Strony same ustalają zakres czynności, jej rodzaj, ramy czasowe oraz wynagrodzenie. Zleceniobiorca nie ponosi jednak bezpośredniej odpowiedzialności za efekt wykonanego zlecenia, nie może go także przekazać innej osobie. Od 2017 r. obowiązuje także stawka minimalna godzinowa dotycząca umowy zlecenia i wynosi ona obecnie 13 zł brutto. Umowa o dzieło jest z kolei regulowana przez kodeks cywilny w artykułach 627-646. Podpisując lub zawierając ustnie umowę o dzieło, przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła na żądanie zlecającego. Przepisy kodeksu cywilnego regulują także kwestię wynagrodzenia w przypadku braku jego ustalenia, odpowiedzialności przyjmującego zlecenie za wady dzieła oraz możliwości odstąpienia od umowy przez obie strony umowy.

Oceń artykuł (2)
3.0
Komentarze
Dodaj komentarz