Materiał Partnera

Przegląd narzędzi do diagnozy logopedycznej

Przegląd narzędzi do diagnozy logopedycznej
Diagnoza logopedyczna zajmuje się badaniem artykulacji, zasobu słownictwa, rozumienia i płynnego wypowiadania się, a także sprawdzaniem oddychania i połykania oraz określania sprawności narządów artykulacyjnych. Zalicza się do niej także badania słuchu, lateralizacji i motoryki małej. Potrzebne są do tego odpowiednie narzędzia, których krótki przegląd prezentujemy w poniższym artykule.

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego

Skutecznymi narzędziami, służącymi do diagnozy logopedycznej są karty oceny, które można kupić w różnych wersjach. Zacznijmy od KORP, czyli testu do oceny rozwoju psychoruchowego dziecka. Narzędzie to pozwala sprawdzić, czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Składa się ono z materiału merytorycznego, który zawiera: standaryzację badania, kartę profilu, kartę wywiadu, karty oceny rozwoju dziecka KORP A (ocena umiejętności według wieku) oraz karty oceny rozwoju dziecka KORP B (ocena umiejętności według sfer rozwojowych), pomocy do diagnozy oraz programu komputerowego wspomagającego opracowanie wyników.

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD) są z kolei testem, który służy do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka. To badanie obejmuje 12 grup wiekowych w kilku obszarach, takich jak: rozumienie mowy, nadawanie mowy, reakcje słuchowe, narządy mowy, artykulację i sprawność narządów artykulacyjnych oraz umiejętności pragmatyczno-społeczne. KOLD składa się z teoretycznego podręcznika oraz praktycznych instrukcji szczegółowych przeznaczonych dla każdego przedziału wiekowego, indywidualnych kart badania i pomocy diagnostycznych – łyżeczek, okularów, imitacji zegarka i bransoletki oraz unikalnych materiałów obrazkowych i tekstowych. Ponadto znajdują się w nim „Badania uzupełniające”, które pozwalają ocenić motorykę dużą, sprawność grafomotoryczną, percepcję wzrokową, pamięć wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową i ustalić model lateralizacji.

Karty Oceny Zachowania i Emocji

Karty Oceny Zachowania i Emocji (KOZE) są narzędziem oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka w formie programu komputerowego do wypełniania kart badania. Pomagają one w wykryciu niepokojących objawów w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka oraz sklasyfikowanie ich w określonych obszarach. Zastosowane w KOZE opisy prawidłowych, oczekiwanych zachowań i reakcji emocjonalnych dziecka zostały opracowane na podstawie wiedzy zakresu psychologii rozwojowej, a także kategorii Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF oraz ICF-CY.  

Karty Oceny Słuchu Fonemowego

Do oceny słuchu fonemowego służą Karty Oceny Słuchu Fonemowego (KOSF). Test składa się z materiału obrazkowego (34 kolorowe ilustracje drukowane na laminowanych kartkach formatu A5), podręcznika (teoretyczne podstawy niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia testu oraz procedury standaryzacji, instrukcję przeprowadzenia testu oraz analizę uzyskanych wyników) oraz kart badań. Do tego dołączony jest specjalny program komputerowy z modułem KOSF.

Karty Oceny Języka Dziecka-AFA

Karty Oceny Języka Dziecka-AFA (KOJD-AFA) pomagają zdiagnozować rozwój funkcji językowych, takich jak: rozumienie, powtarzanie, nazywanie, mowę dialogową, opowieściową i spontaniczną oraz systemy: fonetyczno-fonologiczny, fleksyjno-składniowy, leksyjno-symantyczny i pragmatyczny. W zestawie oprócz podręcznika, kart badań, instrukcji szczegółowej i programu komputerowego znajdują się materiały diagnostyczne (książeczki A4, pluszaki, talerzyk, kubek, sztućce i historyjki) oraz artykuły papiernicze (kolorowe pisaki, długopis, ołówek, koperta, nożyczki i kartka A4).

Karty Oceny Czytania i Pisania

Karty Oceny Czytania i Pisania (KOCP) są nowatorskim rozwiązaniem metodycznym, przeznaczonym do szczegółowej diagnozy poziomu czytania i pisania, a także uwarunkowań procesu nabywania tych umiejętności – funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych oraz sfery emocjonalno-motywacyjnej. Karty badań KOCP są częścią pakietu „Metoda Strukturalna”, która zalicza się do analityczno-syntetycznych, sekwencyjnych metod nauki czytania i pisania w oparciu o sylaby.

Opiera się ona, oprócz diagnozy, na motywacji do nauki czytania i pisania, terapii z wykorzystaniem odpowiedniego programu, współpracy nauczyciela lub terapeuty ze środowiskiem domowym ucznia oraz systematyczności ćwiczeń – wymienia specjalista ze sklepu internetowego KOMLOGO, który oferuje różnego rodzaju narzędzia do diagnozy logopedycznej.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz