Materiał Partnera

Protesty weksli – zdaj się na pomoc doświadczonego notariusza

Protesty weksli – zdaj się na pomoc doświadczonego notariusza

Pojęcie weksla w szeroko rozumianej praktyce gospodarczej znane jest i funkcjonuje od bardzo dawna, przy czym jego dzisiejsza forma została ściśle uregulowana w ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 roku - Prawo wekslowe. W chwili obecnej weksle jest rodzajem papieru wartościowego imiennego lub na zlecenie, pełniącego w obrocie finansowym bardzo ważną rolę zabezpieczającą. Warto jednak pamiętać, że z pojęciem weksla nierozerwalnie wiąże się również pojęcie protestu wekslowego.

Czym jest protest wekslowy

Weksle we współczesnych procesach finansowych stanowią rodzaj papieru wartościowego (imiennego lub na zlecenie), w którym wystawca weksla (trasant) zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba (trasat) dokona na rzecz odbiorcy weksla (remitenta) zapłaty określonej sumy pieniężnej (weksel trasowany), bądź też sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową odbiorcy weksla (weksel własny). Nie należy jednak zapominać, że zdarza się, że trasant lub trasat odmawiają dopełnienia i zrealizowania zawartych w wekslu zobowiązań lub że trasat odmawia dokonania akceptu weksla. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 85 ustawy Prawa wekslowego, możliwe jest wystąpienie z tzw. protestem wekslowym, który jest aktem o charakterze publicznym, sporządzanym przez notariusza, takiego jak  Monika Kołodzińska-Listwan Notariusz Kancelaria notarialna. Protest można sporządzić również w przypadku braku daty przyjęcia weksla, odmowy wydania oryginału weksla, odmowy wydania wtóropisu weksla lub odmowy złożenia sumy do depozytu sądowego. Protest weksla jest warunkiem dochodzenia sumy wekslowej wraz ze świadczeniami ubocznymi (np. odsetkami, kosztami procesu) lub dokonania regresu (poszukiwania zwrotnego, chyba że na wekslu zawarto klauzulę „bez protestu” w takim przypadku regresu można domagać się bez protestu wekslowego).

Sporządzenie protestu wekslowego

Prawidło sporządzony protest wekslowy powinien zostać umieszczony na odwrotnej stronie weksla lub na osobnej karcie połączonej z wekslem. W przypadku gdy na odwrotnej stronie nie ma żadnych oświadczeń, należy sporządzanie protestu zacząć od brzegu, lub, gdy są tam już oświadczenia, należy spisać protest bezpośrednio po ostatnim z nich. Niemniej jednak jeśli protest ma być umieszczony w całości lub w części na osobnej karcie dodatkowej, należy tę kartę połączyć z wekslem w taki sposób, aby nie było wolnych miejsc na odwrotnej stronie weksla, zaś połączenie weksla z kartą dodatkową powinno być przypieczętowane pieczęcią urzędową lub przepisane treścią aktu protestowego.

Sporządzanie protestu wekslowego wymaga zawarcia w nim następujących informacji:

  • dane (imię i nazwisko) osoby żądającej protestu oraz osoby, wobec której dokonuje się protestu,
  • stwierdzenie, że osoba wobec której skierowany jest protest nie dopełniła swoich obowiązków wobec remitenta lub że w dniu dokonania wezwania do spłaty weksla była nieobecna pod wyznaczonym adresem,
  • oznaczenie miejsca i dnia, w którym dokonano wezwania do spłaty weksla lub próbowano go dokonać,
  • informacja o przedstawionej ilości egzemplarzy weksla,
  • podpis notariusza sporządzającego protest, pieczęć urzędową oraz numer protestu.

Warto również pamiętać, że notariusz sporządzając protest wpisuje go do repertorium P (prowadzonego wyłącznie dla protestów), zaś jeżeli osoba, przeciwko której wystosowano protest weksla, wyrazi wolę zapłaty zobowiązania, to notariusz zobowiązany jest też do jego odbioru i wystawienia odpowiedniego pokwitowania.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz