Materiał Partnera

Prace związane z ochroną środowiska

Prace związane z ochroną środowiska

Przedsiębiorstwa emitujące gazy, pyły oraz wytwarzające hałas w wyniku stosowanych procesów technologicznych są obligatoryjnie zobowiązane do przestrzegania w związku z tym pewnych limitów i norm – np. normy emisji azotu. To dlatego bardzo ważne są dla nich działania takich ośrodków badawczych jak Ekotest, które przygotowują dla swoich klientów biznesowych obszerne analizy ekologiczne i audyty środowiskowe.

Takie działania pozwalają przedsiębiorstwom na przepisowe prowadzenie swojej działalności oraz na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań, które nie tylko ograniczą emisję zanieczyszczeń, lecz także pozwolą na uzyskanie przez dany podmiot statusu firmy proekologicznej. 

Szeroki zakres usług związanych z ochroną środowiska

Najlepsze firmy związane z ochroną środowiska, a takim podmiotem jest Ekotest, oferują dla swoich klientów szeroki zakres działań. Ekotest posiada kompetencje do przeprowadzania analiz ekologicznych czy ekspertyz ekologicznych pod kątem prawnym i technologicznym. Wykonuje ponadto pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych czy hałasu – jest to ważne między innymi przy sporządzaniu wymaganych raportów dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Przedsiębiorstwo Ekotest wyróżnia się wśród konkurencji również innymi, szerszymi działaniami. Są nimi: wykonywanie operatów wodnoprawnych (pomoc w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego), przygotowywanie prognoz oddziaływania na środowisko wdrożonych przez firmę działań (np. budowy nowej sieci instalacji wraz z kotłami wodnymi), przygotowywanie dla klientów wniosków o wydanie pozwoleń (np. dotyczących poboru wody i odprowadzania ścieków czy wytwarzania odpadów). Ekotest przygotowuje ponadto szczegółowe raporty i charakterystyki środowiskowe, które wykorzystywane są przy wdrożeniach naukowo-technicznych w strukturach ośrodków przemysłowych.

Akredytowane laboratorium

Przy działaniach związanych z ochroną środowiska, tj. wykonywanie analiz ekologicznych i przeprowadzanie badań terenowych oraz laboratoryjnych, bardzo ważne jest korzystanie z nowoczesnego sprzętu. Firma innowacyjno-wdrożeniowa Ekotest posiada w swoich strukturach profesjonalny ośrodek badawczy, który umożliwia wykonywanie w nim precyzyjnych analiz próbek stężenia gazów czy pyłów. Dysponuje też sprzętem mobilnym, który pozwala na dokonywanie odpowiednich pomiarów. Najlepsze firmy wykorzystują analizatory spalin, aspiratory, sondy czy też pyłomierze grawimetryczne, a także wzorce, materiały odniesienia, materiały pomocnicze i przyrządy pomocnicze (urządzenia pomiarowe zawsze muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania). Bardzo ważne w ich funkcjonowaniu są również wdrożone systemy jakościowe – firma Ekotest posiada system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005, a także certyfikaty Polskiego Centrum Akredytacji upoważniające do przeprowadzania badań gazów odlotowych i hałasu generowanego przez różne instalacje.

Ochrona poufnych informacji i praw własności

Wielu przedsiębiorców zanim rozpocznie współpracę z firmami z branży ochrony środowiska i analiz ekologicznych, sprawdza, czy prowadzi ona politykę bezpieczeństwa poufnych informacji i praw własności. Jest to bardzo ważne z dwóch przyczyn: niechęć firm do ingerencji podmiotów kontrolnych w ich struktury (aby tego uniknąć, zlecają one częste analizy ekologiczne takie jak pomiary hałasu i emisji gazów w celu wyeliminowania nieprawidłowości), a także dbanie o tajemnice handlowe oraz technologiczne. W celu zapewniania poufności Ekotest wdrożył takie działania jak wprowadzenie systemu kodowania próbek, przekazywanie informacji tylko pracownikom upoważnionym przez klienta, szyfrowanie archiwizowanych danych cyfrowych, a także podpisywanie deklaracji poufności przez wykonawców badań i pomiarów.

Opracowanie:
Oceń artykuł (2)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz