Materiał Partnera

Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna i jej znaczenie

Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna i jej znaczenie

Domy jednorodzinne w tym też inne obiekty budowlane, które wymagały pozwolenia na budowę oraz urządzenia podziemne jak przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne przed oddaniem do użytkowania wymagają wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Dopiero wydanie przez geodetę stosownego dokumentu z inwentaryzacji geodezyjnej uprawnia do legalnego korzystania z obiektu budowlanego.

Co to jest inwentaryzacja geodezyjna?

Podwykonawcza inwentaryzacja geodezyjna to zespół czynności geodezyjnych, obliczeniowych i kartograficznych, których celem jest zebranie informacji istotnych dla określenia położenia oraz wymiarów i kształtu obiektu oraz weryfikację jego zgodności z projektem budowlanym. Zgodnie z obowiązującym w Polsce Prawem budowlanym wszystkie nowopowstałe budynki jednorodzinne i towarzyszące im sieci podlegają wspomnianej inwentaryzacji geodezyjnej. Inwentaryzację należy zlecić firmie geodezyjnej – geodecie z uprawnieniami. Jego zadaniem jest zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki i terenu, a następnie naniesie je na mapę zasadniczą.

Geodeta sporządza dokumentację geodezyjno-kartograficzną z inwentaryzacji powykonawczej. Powinna ona zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów, budynków i sieci uzbrojenia tereny. Oryginał dokumentacji należy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Kopię mapy z inwentaryzacji otrzymuje kierownik budowy. Podobnie inwestor otrzymuje kopię mapy zasadniczej, na której znajduje się zrealizowana inwestycja wraz z kopią szkicu z inwentaryzacji.

Czy inwentaryzacja powykonawcza jest potrzebna?

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej jest niezbędne do tego, aby inwestor mógł dokonać zgłoszenia o zakończeniu budowy oraz złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku, jeśli pozwolenie na użytkowanie zostanie wydane bez wymaganego pozwolenia lub zawiadomienia wtedy inspektor nadzoru budowlanego ma prawo wymierzyć inwestorowi karę. Na wysokość kary składa się iloczyn stawki opłaty, współczynnik kategorii obiektu budowlanego oraz współczynnik wielkości obiektu budowlanego. Zgodnie z Prawem budowlanym stawka ta może zostać zwiększona dziesięciokrotnie, a kara za użytkowanie domu jednorodzinnego bez pozwolenia może wynieść nawet 10 000 złotych. 

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz