Artykuł sponsorowany

Pomiary instalacji elektrycznych – dlaczego i jak często je wykonywać?

Pomiary instalacji elektrycznych – dlaczego i jak często je wykonywać?

Właściciel budynku zobowiązany jest do okresowej kontroli jego stanu technicznego. Kontrola ta obejmuje stan techniczny urządzeń elektrycznych i instalacji elektrycznej w budynku. Urządzenia i instalację elektryczną należy kontrolować tak często, jak to zaleci producent, nie rzadziej jednak niż jest to określone w przepisach, które mówią, że obowiązkowy przegląd i pomiary elektryczne powinny być wykonywane przynajmniej raz na pięć lat. Wykonanie pomiarów należy zlecić osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia.

Komu zlecić wykonanie pomiarów elektrycznych?

Uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych może zdobyć osoba, która ukończyła 18 lat, odbyła kurs organizowany przy porozumieniu ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich i zdała egzamin przed komisją SEP. Świadectwo kwalifikacyjne można otrzymać w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń elektrycznych (oznaczone symbolem G1E), albo w zakresie dozoru sieci, urządzeń oraz instalacji elektrycznych (oznaczone symbolem G1D). Osoba, która podpisuje się pod protokołem z pomiarów instalacji elektrycznej musi posiadać uprawnienia do dozoru, które obejmują nieco szerszy zakres, niż same uprawnienia eksploatacyjne. Świadectwo kwalifikacyjne jest ważne przez pięć lat od daty zdania egzaminu, więc należy je odnawiać przed upływem tego czasu, by móc kontynuować pracę przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych.

Na czym polegają pomiary instalacji elektrycznej?

Wykonanie pomiarów elektrycznych obejmuje szereg działań, których celem jest stwierdzenie, czy w instalacji elektrycznej w budynku, czy w zakładzie nie dzieje się nic niewłaściwego. Wszelkie zauważone nieprawidłowości fachowiec z firmy Instalatorstwo Elektryczne odnotowuje w protokole pokontrolnym wraz z zaleceniami odnośnie ich usunięcia. Właściciel budynku zlecający przegląd instalacji elektrycznej zobowiązany jest do zapewnienia jak najszybszej eliminacji usterek, co zapobiega wystąpieniu poważniejszych awarii.

Pomiary elektryczne obejmują między innymi:

  • Oględziny instalacji, mające na celu sprawdzenie, czy zachowana jest kolorystyka przewodów, czy nie występują luzy w połączeniach na rozdzielnicy i czy możliwy jest dostęp do wszystkich elementów instalacji.
  • Pomiary oporu izolacji przewodów, który informuje badającego o stanie izolacji przewodów i czy nie wymagają one wymiany.
  • Pomiar wyłączników różnicowych. Każdy z wyłączników należy sprawdzić pod względem poprawności doboru i podłączeń. Bada się też przy jakim prądzie zostanie on wyzwolony.
  • Pomiar ciągłości połączeń przewodów ochronnych i wyrównawczych wykonuje się raczej w stalowych garażach, rzadziej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
  • Pomiar impedancji pętli zwarcia potwierdza właściwy dobór zabezpieczeń w instalacji.
  • Pomiar rezystancji uziemienia określa, czy uziemienie instalacji jest sprawne.

Po wykonaniu pomiarów elektrycznych osoba ich dokonująca sporządza protokół i podpisuje się pod nim. Protokół ten stanowi część dokumentacji budynku, dla którego został sporządzony.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz