Materiał Partnera

Podział nieruchomości – jak wyglądają jego główne etapy?

Podział nieruchomości – jak wyglądają jego główne etapy?

Podział nieruchomości to proces, który polega na wydzielaniu z nieruchomości dwu lub większej liczby działek. W wyniku tego powstają nowe, wydzielone geodezyjnie grunty, oznaczone osobno w dokumentach ewidencjonujących. Dokładne zasady odnośnie takich procesów są regulowane przez Ustawę o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997, a także Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2004.

Kiedy można dokonać podziału nieruchomości?

Gdy gmina nie jest w posiadaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni, podział jest możliwy gdy:

  •  nie stoi w sprzeczności z odrębnymi przepisami prawa,
  • jest zgodny z warunkami, które zostały określone w decyzji dotyczącej warunków zabudowy oraz zagospodarowania danego terenu.

Podział nieruchomości nie jest możliwy m.in. w sytuacji, gdy nieruchomość nie ma dostępu do publicznej drogi.

Jak rozpocząć proces podziału nieruchomości?

Aby rozpocząć taką procedurę, należy złożyć stosowny wniosek w sprawie podziału do właściwego ze względu na położenie nieruchomości prezydenta miasta, wójta lub burmistrza. Robi to albo właściciel nieruchomości, albo osoba, która jest wieczystym użytkownikiem terenu. Stroną techniczną podziału zajmuje się geodeta. Tworzy on projekt wstępny podziału danej nieruchomości, który zawiera takie elementy jak:

  • granice podziału,
  • wyznaczenie nieruchomości wedle danych pochodzących z katastru (rejestr o gruntach oraz budynkach) i księgi wieczystej,
  • nowoprojektowane granice oznaczone kolorem czerwonym,
  • propozycje dostępu do dróg publicznych.

Jak dodają inżynierowie Mariusz Boruc oraz Adam Kowalczyk prowadzący firmę Investgo świadczącą usługi geodezyjne i zajmującą się m.in. podziałami nieruchomości, wstępny projekt wraz z załącznikami składany jest do organu, który opiniuje tenże dokument. Jeśli jest on zgodny z opracowaniami takimi jak miejscowy plan zagospodarowania, zostaje wydane pozytywne postanowienie. Prawo dodatkowo wskazuje, że wnioskodawcom przysługuje możliwość do złożenia zażalenia do kolegium odwoławczego w terminie 7 dni od dnia, w którym zostało doręczone postanowienie. 

Podział nieruchomości – dalsze prace biur geodezyjnych

Po uzyskaniu pozytywnej opinii, geodeci przystępują do prac kartograficzno-geodezyjnych, które finalnie pozwolą na uzyskanie decyzji o rozdzieleniu nieruchomości. Praca ta jest wieloetapowa i obejmuje m.in. stworzenie operatu podziału nieruchomości, w tym mapy z podziałem projektu. Wszystkie przygotowane dokumenty są następnie składane do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Decyzja wydana przez ten organ jest podstawą do ostatecznego zatwierdzenia o rozdzieleniu nieruchomości przez prezydenta miasta, wójta lub burmistrza.

Opracowanie:
Kobyłka, Leśna 8 lok. 5
tel. 501 831 461
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz