Materiał Partnera

Podział majątku w przypadku rozwodu

Podział majątku w przypadku rozwodu

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego, o ile nie została podpisana między przyszłymi małżonkami intercyza powstaje zgodnie z prawem wspólnotowość majątkowa. Oznacza to, że zgormadzone przez małżonków dobra materialne – zarobki, oszczędności, nabyte nieruchomości czy ruchomości stają się własnością obojga małżonków. Jest to istotne w przypadku, kiedy dochodzi do rozwodu i konieczny staje się podział majątku na drodze orzecznictwa sądowego.

Majątek osobisty, a majątek wspólny

Każdy z nas w trakcie swojego życia gromadzi majątek. Może to być mieszkanie, samochód lub inne inwestycje. W prawie nazywa się go majątkiem osobistym. Są to wszystkie dobra, które zakupiliśmy przez zawarciem małżeństwa lub otrzymaliśmy na drodze darowizny, dziedziczenia, zadośćuczynienia lub odszkodowania. Wyjątkiem jest renta z tytułu utraty zdolności do pracy. Za elementy składowe majątku osobistego uznaje się też prawa autorskie i pokrewne, nagrody czy przedmioty nabyte w zamian za składniki majątku osobistego.

Majątek wspólny to z kolei wszystkie dobra, które nabyliśmy w trakcie trwania związku małżeńskiego. Dotyczy to zarówno dóbr wypracowanych wspólnie jak i nabytych samodzielnie. Do majątku wspólnego należą środki zgromadzone w funduszach emerytalnych, dochody uzyskiwane z wynajmu lub sprzedaży wspólnego majątku. Można więc powiedzieć, że w skład majątku wspólnego wchodzą wszystkie dobra wypracowane po zawarciu związku małżeńskiego z wyjątkiem majątku osobistego małżonków.

Podział majątku po rozwodzie

W momencie przystępowania do małżeństwa żadna ze stron nie zakłada, że dojdzie do rozwodu. Niestety takie sytuacje się zdarzają i wtedy należy uwzględnić konieczność podziału majątku wspólnego. Pomocna w tym celu będzie na pewno wizyta w kancelarii adwokackiej i skorzystanie z pomocy adwokata. Doradzi on najlepszy sposób podziału majątku z uwzględnieniem potrzeb każdej ze stron. Jeśli małżeństwo postanawia się rozwieść lub decyduje się na separację mogą oni zdecydować się na porozumienie i polubowne dokonanie spraw związanych z podziałem majątku. Pierwszym krokiem będzie podpisanie aktu notarialnego, a następnie dokonuje się umownego podziału majątku. Warto pamiętać, że istnieje możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej na rozprawie sądowej. W tym przypadku wniosek może wnieść jeden z małżonków, ale tylko z podaniem konkretnych przyczyn. W innym przypadku adwokat zaleci podział majątku na drodze notarialnej.

Podział majątku dokonuje się zawsze przez złożenie wniosku. Strony muszą wskazać w nim podstawę prawną ustania małżeństwa oraz opisują majątek, który ma zostać poddany podziałowi. Najbardziej polecaną formą podziału majątku przez adwokatów jest porozumienie stron. Jest to związane ze znacznie niższymi kosztami postępowania, na które składa się wynagrodzenie biegłego, wynagrodzenie adwokata czy koszty mediacji.

Opracowanie:
Gdańsk, Toruńska 2c lok. 1
tel. 662 182 848
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz