Materiał Partnera

Podwyższenie alimentów dla dziecka. Kiedy jest możliwe?

Podwyższenie alimentów dla dziecka. Kiedy jest możliwe?

Przypomnieć należy, że obowiązek alimentacyjny, powszechnie nazywany alimentami to obowiązek systematycznego i regularnego dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Obowiązek alimentacyjny może być stwierdzony prawomocnym orzeczeniem sądu, ugodą zawartą przed sądem, bądź umową. W przypadku dzieci, zarówno małoletnich jak i pełnoletnich obowiązek dostarczania tych środków obciąża w pierwszej kolejności rodziców, a przede wszystkim rodzica, z którym dziecko nie zamieszkuje.

Warto dodać, iż obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności, czyli w tym przypadku obowiązek alimentacyjny dziadków względem wnuków powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności, albo gdy ta osoba nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe, bądź połączone z nadmiernymi trudnościami.

Należy mieć na uwadze, iż istnieje możliwość żądania zweryfikowania dotychczasowej wysokości alimentów. Artykuł 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje, iż w razie zmiany stosunków, można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Z żądaniem takim wystąpić może zarówno dłużnik, jak i wierzyciel alimentacyjny. Przez "zmianę stosunków" należy rozumieć zmianę okoliczności istotnych z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i zakresu świadczeń alimentacyjnych (w szczególności określonych w art. 133 i 135 KRO). Adwokat Aleksandra Skalska wyjaśnia: "Zmiana stosunków może być między innymi skutkiem zwiększenia się lub zmniejszenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, jak i zarobkowych oraz majątkowych możliwości zobowiązanego.”

Zwiększenie się potrzeb dziecka.

Wysokość alimentów jest uzależniona w głównej mierze od uzasadnionych potrzeb uprawnionego (przy uwzględnieniu możliwości zarobkowych zobowiązanego). Z biegiem czasu może okazać się, że dotychczasowa kwota alimentów nie jest już wystarczająca, aby te potrzeby zaspokoić, co jest dość częstą sytuacją. Przykładowo mogą pojawić się nieuwzględniane w poprzednim rozstrzygnięciu wydatki związane z zajęciami pozalekcyjnymi, korepetycjami, nowym hobby, może się zdarzyć też, że dziecko ulegnie wypadkowi, bądź zapadnie na chorobę, co będzie wiązało się z koniecznością stosowania specjalnej diety, rehabilitacji, bądź sprzętu medycznego.

Zwiększenie się możliwości zarobkowych, bądź majątkowych zobowiązanego.

Kiedy jeszcze można składać pozew o zwiększenie alimentów? Żądanie podwyższenia jest uzasadnione także w momencie, gdy możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej do uiszczania alimentów zwiększą się, na przykład w skutek podjęcia lepiej płatnej pracy, spłaty kredytu hipotecznego, uzyskania wyższego stopnia naukowego, czy też ukończenia kursów specjalistycznych.

Ustalenie wystąpienia "zmiany stosunków" oraz jej wpływu na wysokość świadczeń alimentacyjnych wymaga porównania stanu istniejącego w chwili orzekania o alimentach (lub zawierania umowy) ze stanem istniejącym w czasie rozpoznawania powództwa wytoczonego na podstawie art. 138 KRO.

"Dla stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 k.r.o., należy brać pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności – na tle sytuacji ogólnej – mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego.

Orzeczenie wydane na podstawie art. 138 KRO może obejmować okres sprzed wytoczenia powództwa. Decydująca jest chwila wystąpienia "zmiany stosunków".

Jak można się ubiegać o podwyższenie alimentów?

W przypadku spraw rodzinnych często zdarza się, że byli małżonkowie, bądź byli partnerzy są ze sobą w sporze i nie widzą możliwości dojścia do porozumienia we własnym zakresie. W takiej sytuacji konieczne będzie skierowanie do sądu pozwu o podwyższenie alimentów. Osobą występującą z pozwem o podwyższenie alimentów na małoletniego jest przedstawiciel ustawowy dziecka, tj. rodzic z którym dziecko zamieszkuje, jeśli zaś dziecko osiągnęło pełnoletniość to samo we własnym imieniu występuje z takim żądaniem, działając w charakterze powoda. Sądem właściwym do złożenia pozwu jest ten sąd w którego właściwości zamieszkuje osoba uprawniona. Przed sądem należy przedstawić dowody potwierdzające, iż doszło do zmiany stosunków na którą się powołujemy żądając podwyższenia alimentów.

Jeżeli po przeczytaniu niniejszego artykułu macie Państwo pytania, bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz