Materiał Partnera

Opieka nad pomnikami przyrody ożywionej

Opieka nad pomnikami przyrody ożywionej

Tradycja ochrony drzew ma w Polsce długą historię, zaczynającą się jeszcze w czasach pogańskich i dotyczącą czci, jaką oddawano starym, wielkim drzewom. Zapisy prawne dotyczące ochrony drzew – pomników przyrody – pojawiły się dopiero w ubiegłym stuleciu. Ochrona wartości przyrodniczych, w tym pojedynczych elementów przyrody, leży w interesie społeczeństwa i nie stoi na drodze działaniom zmierzającym do poprawy sytuacji ekonomicznej.

Kryteria uznania drzewa za pomnik przyrody

Pomnikiem przyrody jest pojedynczy twór przyrody żywej i nieożywionej, bądź skupiska tych tworów o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej. Tak mówi definicja z Ustawy o ochronie przyrody. Mogą to być skały, głazy narzutowe, jaskinie, wodospady, a przede wszystkim drzewa i krzewy o szczególnych rozmiarach bądź innych cechach. O uznaniu drzewa lub krzewu za egzemplarz chroniony z tytułu określenia go pomnikiem przyrody, decydują przesłanki natury naukowej, estetycznej, historycznej (pamiątkowej), kulturowej bądź krajobrazowej. Dzięki zachowaniu starych drzew wraz z ich naturalnym otoczeniem mamy szansę obserwacji zjawisk zachodzących w nim samym oraz jego otoczeniu i dostrzeżenia co się w nim zmienia. Opieka nad chronionym drzewostanem to zagadnienie trudne i złożone. W praktyce często zawęża się do zabezpieczenia drzew o dużych wymiarach, lecz takie działanie wydaje się być niewystarczające. Bardziej wskazane byłoby tworzenie pomników z drzew okazałych i zdrowych, niekoniecznie najstarszych, co zwiększa prawdopodobieństwo, że okazy te będą żyć jeszcze długo i zdrowo.

W jaki sposób dbamy o pomniki przyrody?

O ustanowieniu pomnika przyrody decyduje Rada Gminy w drodze uchwały, która określa nazwę obiektu lub obszaru, jego położenie, kto sprawuje nadzór, cele ochrony oraz ustalenia dotyczące czynnej ochrony, w tym cięć pielęgnacyjnych, których może dokonać jedynie wyspecjalizowana firma posiadająca odpowiednie uprawnienia i pozwolenia. Na terenie Aglomeracji Śląskiej może to być na przykład Park Leśny z Gliwic. Do najważniejszych celów ochrony przyrody i ustanawiania drzew pomnikami przyrody należy:

  • ochrona drzew będących zabytkami przyrody i kultury;

  • ochrona drzew ze względów historycznych;

  • ochrona drzew, które są obiektami naukowymi;

  • ochrona drzew z uwagi na ich wartość estetyczną;

  • ochrona drzew z uwagi na uwarunkowania ekologiczne.

Oprócz wartości ściśle przyrodniczych, wielkie znaczenie drzewa mają też jako twory kulturowe. Spojrzenie na drzewo jako na obiekt kulturowy, nierozerwalnie związany z jego rolą przyrodniczą stwarza nową wartość w naszej przestrzeni, podnosząc jej znaczenie nie tylko przyrodnicze, ale także społeczne i ekonomiczne.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz