Materiał Partnera

Operat wodnoprawny – procedura uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego

Operat wodnoprawny – procedura uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego

Bardzo ważną częścią uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest wykonanie operatu wodnoprawnego. Jego przygotowanie najlepiej zlecić podmiotom, które są wyspecjalizowane w świadczeniu usług związanych z ochroną środowiska – wykonują analizy ekologiczne, pomiary terenowe i laboratoryjne, przeprowadzają audyty środowiskowe. Dowiedz się, kiedy należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne oraz czym jest operat wodnoprawny.

Pozwolenie wodnoprawne – kiedy jest wymagane?

Pozwolenia wodnoprawne to inaczej zezwolenia, które umożliwiają realizację inwestycji związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną. Pozwolenie to wydaje odpowiedni do miejsca przeprowadzania inwestycji organ administracyjny. Jest ono obligatoryjne w takich przypadkach jak: wykonywanie urządzeń wodnych, wykonywanie prac wodnych, które mogą wpłynąć na stan wód gruntowych i gospodarkę wodno-kanalizacyjną, a także w przypadku szczególnego korzystania z wód. Wszystkie inwestycje związane zatem z budową studni, stawów, przyłączy kanalizacyjnych, wykorzystaniem rolniczym ścieków, odprowadzaniem wód opadowych czy też z poborem wód powierzchniowych i podziemnych wymagają przygotowania operatu wodnoprawnego. Jest on najważniejszym dokumentem procedury wydawania pozwolenia wodno prawnego i musi zawierać część opisową oraz rysunkową. Ważne dla celów sporządzenia operatu jest przeprowadzenie analiz środowiskowych, które wykonują takie podmioty jak przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe ochrony środowiska Ekotest w Bielsku-Białej.

Część opisowa operatu wodnoprawnego

Po dokonanych analizach gruntowych i środowiskowych firmy zajmujące się przygotowywaniem ekspertyz ekologicznych mogą przejść do wykonania operatu wodnoprawnego. Jego pierwszym składnikiem jest część opisowa, która zawiera między innymi: przedstawienie celu, a także zakresu korzystania z wód; charakterystykę wód, które mają zostać objęte pozwoleniem wodnoprawnym; ustalenie wpływu danej inwestycji na określony region wód pływowych bądź gruntowych; wykazanie rodzaju urządzeń pomiarowych; wykazanie stanu prawnego nieruchomości; określenie poprzez ekspertyzy (analizy pomiarowe terenowe i laboratoryjne) wpływu inwestycji na wody powierzchniowe i gruntowe; planowane formy ochrony środowiska wodnego, a także zakres planowanej inwestycji.

Część rysunkowa operatu wodnoprawnego

Na część rysunkową operatu wodnoprawnego składają się między: innymi rozplanowanie urządzeń wodnych i zasięgu ich oddziaływania, mapy zasadnicze z naniesionymi podłużnymi i poprzecznymi przebiegami urządzeń wodnych oraz koryt wodnych, schematy rozmieszczeń aparatury pomiarowej, a także rysunki techniczne wykazujące wykorzystaną przy danym urządzeniu wodnym technologię.

Rodzaje pozwoleń wodnoprawnych

Warto wiedzieć, że według przepisów pozwolenia wodnoprawne należy uzyskiwać nie tylko w przypadku chęci budowy urządzeń wodnych takich jak np. studnie głębinowe czy instalacje wodno-kanalizacyjne i ściekowe. Zezwolenia są również wymagane w przypadku chęci określonego korzystania z wód. Pozwolenia wodnoprawne wydawane są zatem w takich przypadkach jak:

 • wykonywanie urządzeń wodnych – np. budowa stawów, rowów, obiektów energetyki wodnej, kąpielisk czy też studni głębinowych i innych urządzeń do ujmowania wód gruntowych oraz powierzchniowych,
 • odprowadzanie wód opadowych – dotyczy to powierzchni utwardzonych powyżej 0,1 hektara,
 • szczególne korzystanie wody – zalicza się tutaj takie działania jak: pobór wód powierzchniowych i podziemnych, korzystanie z wód w celach energetycznych, wprowadzanie ścieków do wód lub też do ziemi,
 • regulacja poziomu wód,
 • rolnicze wykorzystanie ścieków,
 • gromadzenie ścieków,
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji wstrzymujących rozwój glonów.

Dokumenty wymagane przy pozwoleniach wodnoprawnych

Procedura uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest bardzo złożona. Ponadto oprócz sporządzenia operatu wodnoprawnego należy przygotować inną dokumentację. Musi ona obejmować również różnego rodzaju analizy ekologiczne i środowiskowe wraz z wykonanymi pomiarami – tego typu działania wykonują certyfikowane podmioty z laboratoriami badawczym, które zajmują się szeroko pojętymi pracami związanymi z ochroną środowiska (najczęściej oprócz operatów wodnoprawnych wykonują one pomiary emisji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery czy też analizę hałasu emitowanego do środowiska). Pełna dokumentacja składana w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zawiera:

 • wniosek o wydanie pozwolenia,
 • operat wodnoprawny,
 • decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych (charakterystyki ekologiczne),
 • dokumentację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • decyzję o warunkach zabudowy,
 • ocenę wodnoprawną,
 • dokumentacją hydrogeologiczną,
 • inne dokumenty wymagane przy danym rodzaju inwestycji (np. zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych).

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz