Materiał Partnera

Odbiór odpadów przemysłowych i ich unieszkodliwianie

Odbiór odpadów przemysłowych i ich unieszkodliwianie

Restrykcyjne normy dotyczące ochrony środowiska, jakie muszą wypełniać przedsiębiorstwa produkcyjne, sprawiają, że na polskim rynku wykształciły się szerokie usługi w zakresie gospodarki odpadami. Świadczą je nie tylko firmy z pozwoleniami na przewożenie ładunków niebezpiecznych i nie tylko zakłady asenizacyjne. Odbiorem odpadów przemysłowych zajmują się także biura ochrony środowiska, która oferują również doradztwo ekologiczne. Takie firmy pomagają przygotować niezbędną dokumentację ewidencji odpadów, a na końcu podejmują się ich unieszkodliwienia w innowacyjnych procesach.

Krok pierwszy, czyli dokumentacja odpadów

Odpady przemysłowe często klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne, łatwopalne, wybuchowe lub nawet radioaktywne. Są one zatem niebezpieczne dla człowieka oraz środowiska naturalnego i wymagają specjalistycznego podejścia w ramach ich gospodarowania. Najlepsze firmy zajmujące się odbiorem odpadów przemysłowych w pierwszej kolejności wraz z przedsiębiorcą przygotują właściwą strategię działania w ramach tzw. doradztwa ADR. Przedsiębiorstwa liczyć mogą na wsparcie przy opracowaniu instrukcji postępowania z odpadami, a także na pomoc w przygotowaniu wniosków o uzyskanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów.

Biurom ochrony środowiska, które podejmują się odbioru odpadów przemysłowych, w tym ADR, warto zlecić też obsługę ewidencji odpadów. W takim przypadku zewnętrzny podmiot pomoże zakładowi produkcyjnemu w przygotowaniu niezbędnych sprawozdań i niebywale ważnych kart przekazania odpadu i kart ewidencji odpadu. Te istotne są dla każdego odpadu z osobna. Dopiero kolejne etapy współpracy mogą dotyczyć właściwego gospodarowania, czy to nieczystości płynnych, czy materiałów poprodukcyjnych w stanie stałym. Korzystanie z doradztwa jest zaś bardzo polecane, ponieważ pozwala zminimalizować koszty związane z procesami unieszkodliwiania odpadów przemysłowych.

Odbiór odpadów przemysłowych nowoczesnym transportem

By móc odbierać odpady przemysłowe, firma usług gospodarowania odpadami musi wyposażyć się w nowoczesną technologię. Przede wszystkim ważne są pojazdy do przewozu ładunków sklasyfikowanych jako ADR, czyli jako tych niebezpiecznych. Mogą to być odpady łatwopalne, wybuchowe, toksyczne, a nawet radioaktywne. Niezbędne jest zatem również wyszkolenie kadry pracowników, którzy zawsze muszą wykonywać prace dotyczące odbioru w specjalistycznych kombinezonach. Sam odbiór dokładnie jest zaś opisany w specjalnych instrukcjach postępowania, a w wielu przypadkach w firmach przemysłowych wcześniej podstawiono niezbędne pojemniki do zbierania czy segregowania odpadów (m.in. pojemniki DPPL, beczki 200l, big-bagi itp.). Istotne jest również to, by odpady zostały zważone na atestowanej wadze. Jakie nieczystości i materiały poprodukcyjne są zaś w Polsce najczęściej wywożone przez zewnętrzne pracownie ochrony środowiska?

Do odpadów przemysłowych można zaliczyć stare czy niewykorzystane farby, lakiery i rozpuszczalniki, a także przepracowane oleje, emulsje olejowe, wodne ciecze myjące i odpady ropopochodne. W Polsce produkuje się też dużą ilość osadów i szlamów, odpadów z obróbki i powlekania metali, a także kwasy trawiące i alkalia. Do odpadów wymagających transportu ADR zalicza się również odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady pochodzące z warsztatów samochodowych (czyściwa, filtry, elementy akumulatorów). Szczególnym podejściem przy gospodarowaniu odpadów należy wykazać się przy przeterminowanych produktach spożywczych, chemicznych oraz kosmetycznych. Takie odpady utylizowane są w specjalnych procesach, spełniających restrykcyjne normy ISO czy PN-EN.

Unieszkodliwianie odpadów – ostatnie ogniwo w gospodarowaniu odpadami

Metod unieszkodliwiania odpadów jest naprawdę wiele. W zależności od rodzaju odpadu wykorzystać można techniki recyklingowe, bezpieczne składowanie, procesy biologiczne oparte o kompost, a także spalanie wraz z odzyskiem energii. Firma EKOBUD z Kutna prócz odbioru odpadów przemysłowych oraz prócz przygotowywania dla nich odpowiedniej dokumentacji oferuje właśnie usługi unieszkodliwiania nieczystości płynnych. Odbywa się to w specjalistycznym zakładzie z nowoczesną instalacją.

Taka infrastruktura wykonana w innowacyjnej technologii pozwala np. zastosować złożoną obróbkę chemiczną. Szlamy czyszczone są biologiczne metodą osadu czynnego z podwyższonym usuwaniem biogenów, a odpady spożywcze wprowadzane są do specjalnych komór fermentacyjnych, gdzie przechodzą proces fermentacji metanowej. Niemalże dla każdego odpadu, zwłaszcza płynnego, przygotowana została inna technika unieszkodliwiania.

 

Opracowanie:
Kutno, Sklęczkowska 18
tel. 24 254 87 25
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz