Materiał Partnera

Ocena pracy nauczycieli a doskonalenie zawodowe

Ocena pracy nauczycieli a doskonalenie zawodowe

W szybko zmieniającym się świecie stałe doskonalenie zawodowe nauczycieli jest koniecznością. Od rozwoju ich kompetencji merytorycznych, dydaktycznych, pedagogicznych zależą efekty kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych. Te zaś decydują o jakości placówek oświatowych.

Poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywanym zawodem to także jedno z kryteriów oceny pracy nauczyciela, wymienionych w Rozporządzeniu MEN z 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli…

Obszary doskonalenia zawodowego nauczycieli

Nauczyciele powinni stale rozwijać umiejętności miękkie, takie jak: komunikacja interpersonalna, empatyczne słuchanie, świadome stosowanie mowy ciała i odczytywanie mowy ciała rozmówcy, zdolność komunikacji bez przemocy i stosowania zasad asertywności.

Niezwykle ważne jest, aby poznawać zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, m.in. z uczniem zdolnym, zagrożonym dysleksją lub zdiagnozowanym jako dyslektyk, z uczniem z ADHD, ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera. Coraz częściej ośrodki doskonalenia mają w swojej ofercie szkolenia dla nauczycieli o tej tematyce. Z reguły są one prowadzone w formie warsztatów, podczas których uczestnicy wypracowują różne strategie postępowania i uczą się stosować je w praktyce.

Współczesny nauczyciel musi także umieć wykorzystywać w swojej pracy nowoczesne technologie, zarówno do samokształcenia, jak i podczas lekcji. Nie chodzi jedynie o to, aby uatrakcyjniać zajęcia, ale żeby uczyć bezpiecznego i rozsądnego korzystania z TIK jako narzędzia wspierającego proces edukacyjny. Duży wybór szkoleń z tego zakresu proponuje np. NODN Supernauczyciel, który ma w ofercie warsztaty na temat zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych, prowadzenia zajęć komputerowych w edukacji wczesnoszkolnej czy tworzenia prezentacji multimedialnych. Stosowanie nowoczesnych technologii w codziennej pracy ma także tę zaletę, że pozwala na nawiązanie lepszego kontaktu z młodzieżą, która nie zna właściwie świata bez komputera czy smartfona.

Rozwój własny nauczycieli a potrzeby placowki

Najczęściej nauczyciele wybierają się na szkolenia ze względu na wymagania stawiane przez dyrekcję szkoły czy wynikające z polityki władz oświatowych, np. poświęcone egzaminowi ósmoklasisty, pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu czy szkole albo na kursy kierowników wycieczek szkolnych.

Warto jednak wzbogacać warsztat pracy i doskonalić umiejętności pedagogiczne i metodyczne, korzystając ze szkoleń o takiej tematyce, jak ocenianie kształtujące, prawo oświatowe, metody aktywizujące, tutoring, a w trosce o rozwój własny – warsztaty emisji głosu.

Trzeba pamiętać, że podczas oceny pracy nauczyciela dyrektor weźmie pod uwagę, czy i w jakim zakresie doskonali on swój warsztat pracy i czy wybierane przez niego szkolenia są zgodne z potrzebami placówki.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz