Materiał Partnera

Na czym polega prowadzenie ksiąg rachunkowych

Na czym polega prowadzenie ksiąg rachunkowych

Księga rachunkowa, inaczej zwana też księgą handlową lub pełną księgowością to jedna z form opodatkowania przewidziana w polskim prawie. Wymaga księgowania każdej operacji przedsiębiorstwa, czyli dokumentów sprzedaży i zakupu, wszystkie przelewy przychodzące i wychodzące, operacje magazynowe i w kasie, udziały firmy, podatki – wszystko musi być udokumentowane.

Kiedy wybrać pełną księgowość

Ustawodawca dał przedsiębiorcom pewną swobodę co do wyboru formy księgowości. Są ich cztery, jednak charakter prowadzonej działalności wpływa na to, którą możemy wybrać. Tylko niektóre firmy mogą korzystać z karty podatkowej. Spółki z o.o. oraz inne spółki prawa kapitałowego muszą rozliczać się formie pełnej księgowości. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych pozostaje wybór między ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i podatkową księgą przychodów i rozchodów. We właściwej decyzji pomoże nam doradca podatkowy, na przykład z Biura rachunkowego Hawryszczak & Jaźwiecka.

Przedsiębiorca może prowadzić ryczałt ewidencjonowany czy książkę przychodów i rozchodów samodzielnie – w wersji papierowej lub elektronicznej. Może też powierzyć to biuru rachunkowemu.

Pełna dokumentacja

Księgi rachunkowe to skomplikowany i wielopoziomowy system, który wymaga szerokiej wiedzy z zakresu rachunkowości. Stąd też najlepszym rozwiązaniem będzie zlecenie prowadzenia ich profesjonaliście. Na księgi handlowe składa się kilka elementów.

Pierwszym z nich jest dziennik, w którym zapisywane są w porządku chronologicznym dane o operacjach gospodarczych. Każdy zapis musi być numerowany, a sumy zapisów, czyli obroty, liczone w sposób ciągły.

Konta księgi głównej to drugi element. Pod datą otwarcia ksiąg wprowadza się salda początkowe wszystkich aktywów i pasywów, po czym zapisuje się operacje za kolejne miesiące, zarejestrowane w dzienniku.

Trzeci element stanowią konta ksiąg pomocniczych – tak zwana ewidencja analityczna. Prowadzona jest ona dla środków trwałych, wartości niematerialnych prawnych i dokonywanych od nich odpisów umorzeniowych.  Służy też do rozrachunków z kontrahentami i pracownikami, operacji zakupu i sprzedaży oraz zapisu kosztów.

Czwartym elementem ksiąg rachunkowych jest zestawienie obrotów i sald księgi głównej i sald ksiąg pomocniczych.

Piąty i ostatni element to wykaz składników aktywów i pasywów.

Zalety i wady

Prowadzenie pełnej księgowości pozwala na szeroką analizę finansową firmy. Oznacza też bieżące monitorowanie  przychodów, kosztów i wydatków. Daje możliwość opracowania własnych rozwiązań rachunkowych, dostosowanych do prowadzonej działalności.

Jednocześnie wiąże się z wysokimi kosztami prowadzenia księgowości. Opiera się na zawiłym systemie i narzuca obowiązek spełniania wielu wymagań określonych przez ustawę o rachunkowości.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz