Materiał Partnera

Na czym polega konserwacja suwnic?

Na czym polega konserwacja suwnic?

Wszystkie suwnice podlegają dozorowi technicznemu, w związku z czym powinny być używane zgodnie z instrukcją eksploatacji i z przeznaczeniem. Poza tym, że eksploatujący musi wyposażyć każdą suwnicę w stanowiskową instrukcję obsługi, zobowiązany jest także zapewnić jej właściwą konserwację zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.


Jak często poddawać suwnice przeglądom konserwacyjnym?

Wymogi odnośnie prawidłowej konserwacji suwnic opisują dwie ustawy – wspomniane we wstępie rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Wymaganą częstotliwość dokonywania przeglądów konserwacyjnych suwnicy określa ten drugi dokument, w myśl którego suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów należy poddawać konserwacji nie rzadziej niż raz na 90 dni, zaś suwnice z napędem mechanicznym i specjalnego przeznaczenia nie rzadziej niż raz na 30 dni, chyba że producent urządzenia zalecił częstsze przeglądy.


Co obejmuje przegląd konserwacyjny suwnicy?

Przeglądu konserwacyjnego suwnicy mogą dokonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane uprawnienia, przy czym wszystkie czynności muszą przebiegać zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzenia i z przestrzeganiem określonych terminów. Czynności wykonane w ramach przeglądu muszą też zostać odnotowane w dzienniku konserwacji danej suwnicy – opowiada nasz rozmówca z firmy M.I.K.U.D. w Gliwicach.


Podczas okresowego przeglądu konserwator sprawdza m.in. stan techniczny napędu, układu hamulcowego oraz cięgien nośnych wraz z ich mocowaniami, poprawność działania elementów bezpieczeństwa, urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych. Każdorazowo czyści suwnicę, a także uzupełnia smary i oleje, na bieżąco usuwa wszystkie usterki oraz nieprawidłowości w działaniu poszczególnych układów suwnicy. W razie wykrycia większych uszkodzeń konserwator ma obowiązek poinformować eksploatującego o zaistniałym zagrożeniu i ewentualnej konieczności wyłączenia suwnicy z użytku w celu przeprowadzenia niezbędnych napraw. Jeśli zachodzi potrzeba naprawy obejmującej wymianę urządzeń zabezpieczających, cięgien nośnych, mechanizmu podnoszenia lub urządzeń chwytających, suwnica będzie musiała przejść ponowne badania DT. Co najmniej raz w roku przeglądowi należy poddać również konstrukcję nośną suwnicy (ze szczególnym naciskiem na połączenia spawane, nitowane i rozłączne), tor jezdny oraz instalację ochrony przeciwporażeniowej.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz